Tobak är en jordbruksprodukt som framställs av bladen från olika växter inom tobaksläktet. När den konsumeras är det oftast i form av rökning, tuggning, inhalering eller snusning. När tobaken introducerades i den gamla världen hade den länge använts som en enteogen i Amerika. Den populariserades dock snabbt som en handelsvara och som en rekreationell drog. Denna popularisering bidrog starkt till att utveckla södra USA:s ekonomi, främst innan bomullshandeln tog fart.

Redan under sextonhundratalet insåg de europeiska länderna farorna i rökning. Lagar stiftades i England, Ryssland, Danmark, Sverige och Österrike som förbjöd rökning och straffade lagöverträdaren.

Numera kämpar västländerna hårt för att skydda invånarna från de skador som rökning medför. De använder medier och stiftar lagar samt förordningar för att avskräcka folk från att börja röka. På grund av detta har andelen rökare till en viss grad minskat i dessa länder.

Rökning bland muslimer

Rökning introducerades i de muslimska länderna av européerna omkring 1600 e.Kr. Dess spridning bland muslimer har liknat den i väst till skillnad från det olyckliga faktum att inga liknande åtgärder tillämpats för att skydda befolkningen. Tvärtom fortsätter medier att annonsera rökning och därigenom uppmuntra människor till att börja röka. Detta har orsakat en epidemi av rökning som sprider sig i sådan utsträckning att den blivit svår att kontrollera.

Dessutom är några av dem som utger sig för att representera religionen några av de värsta missbrukarna av tobak. När de förebrås eller påminns om deras rökande svarar de med vaga ursäkter för att rättfärdiga det i islams namn. De anmärker slugt att det inte finns någon tydlig text som förbjuder rökning. Därför drar de slutsatsen att rökning inte är förbjudet utan bara makrūh (ogillat). På detta sätt ger de en dålig ursäkt för de okunniga och upprättar ett dåligt exempel för andra.

Definition

Rökning avser den handling där man tänder en cigarett, pipa, cigarr, vattenpipa eller andra föremål tillverkade av tobak eller liknande material. Föremålet sugs därefter mellan läpparna för att extrahera rök. Denna rök inhaleras i och andas ut genom utandningsluften från näsa och mun som en tjock vit rök. ”Rökning” är det ord som används för att hänvisa till handlingen som producerar denna rök.

Bevis för förbud mot rökning

Det finns många skäl varav enbart ett skulle vara tillräckligt för att förbjuda rökning. Det främsta är alla de sätt som det är skadligt på. Det är skadligt för tron, hälsan, miljön, familjen, sociala relationer och egendom.

Fara för religionen

Rökning tillintetgör en persons dyrkan och minskar dess belöningar. Till exempel förstörs bönen som är islams andra pelare. Guds sändebud (över honom vare Guds frid och välsignelser) har sagt:

Låt den som äter vitlök eller lök undvika oss och vår moské och stanna hemma. Änglarna drabbas tveklöst av vad som drabbar människor.1

De med en ren och obefläckad fitrah (naturligt tillstånd) tvivlar inte över att den lukt som kommer från en rökares mun är värre och mer illaluktande än från munnen hos den som ätit vitlök eller lök. Således har den som röker två alternativ, antingen att störa de som ber och änglarna eller missa bönen med församlingen.

Rökning förstör också fastan för så snart dagen är över skyndar sig rökaren för att bryta fastan med en cigarett istället för dadlar eller rent vatten. Även om han fastar hela ramadan är rökaren ovillig att fasta andra dagar. Därmed förlorar han den stora belöningen i att bara fasta en dag.

Fara för kroppen

Ingen kan förneka den skada som rökning orsakar kroppen då de medicinska bevisen för detta är väl etablerade. Därav kräver flera länders lagar att det finns en varning på reklam för tobak.

Tobak innehåller giftiga ämnen som nikotin, tjära, kolmonoxid, arsenik och benzopyren som rökaren drar i sig i små proportioner. Den skadliga effekten ackumuleras med tiden och leder till en gradvis död av organ och vävnader.

Det är svårt att räkna upp alla risker som rökning medför: cancer, tuberkulos, hjärtinfarkt, astma, hosta, för tidig födsel, infertilitet, infektioner i matsmältningssystemet, högt blodtryck, nervositet, mun- och tandsjukdomar, etc., är några av de många hälsorisker som starkt kopplas till rökning.

Dessa sjukdomar kanske inte visar sig på en gång men en rökare löper sannolik risk att drabbas av några av dem, och hans lidande ökar när han blir äldre. Dessutom visar statistik att rökare i genomsnitt dör tio år i förtid.

Detta är tillräckligt för att förbjuda rökning då islam förbjuder alla handlingar som skadar individen likväl som människorna runtomkring. Gud säger:

Och låt inte era egna händer medverka till er undergång.2

Domedagen kommer människan inte få röra sig förrän hon tillfrågats om:

 1. hennes liv och hur hon spenderade det,
 2. hennes ungdom och hur hon använde den,
 3. hennes egendom och hur hon spenderade den och
 4. om hon följde det hon hade kunskap om.3

Negativ inverkan på viljestyrka

Rökning är skadligt för både sinne och förnuft. Ett tydligt bevis för detta är att den som är beroende av rökning går igenom perioder av svår abstinens, vilket gör det svårt för honom eller henne att tänka klart, koncentrera sig, lösa problem eller göra något av betydelse tills han eller hon har rökt och därigenom upplevt en kort stund av delirium.

I stället för att vara Guds tjänare blir rökaren en slav under tobaken då hans kontroll över sinnet och förnuftet försvagas. Förnuftet i dess klara form är en av Guds stora gåvor till människan. Gud lovordar förnuftet på många platser i Koranen och Han uppmanar människan till att använda det för att se sanningen och lyda Honom på ett bättre sätt. Gud vill att den troende skall vara stark och kapabel till att kontrollera sina begär. Han säger:

Ja, Gud vill vända Sig till er och innesluta er i Sin nåd, men de som går dit deras begär driver dem vill leda er bort [för alltid från den raka vägen].4

Skador på omgivningen

En rökare sprider sina gifter till vänner, make eller maka och barn. Det är välkänt att passiv rökning är nästan lika farligt som direkt rökning. Så vare sig de vill eller ej tvingas de i rökarens omgivning att inandas röken.

Förutom de gifter som normalt bärs i röken kan rökaren även föra vidare sjukdomar som tuberkulos och influensa.

Dessutom störs omgivningen med dålig lukt. Lider någon i närheten av astma eller allergi kan de tvingas flytta på sig. Profeten har sagt:

Den som tror på Gud och den Yttersta dagen ska inte skada sin granne.5

Således utgör rökning en verklig skada gentemot andra människor, vilket är förbjudet enligt det uttalande från profeten som nämnts tidigare.

Vidare är rökare dåligt umgänge vilket skildras i följande uttalande:

Sannerligen är exemplet gällande en god och en dålig vän att likna vid en parfymförsäljare och en smed. När det gäller parfymförsäljaren kommer han antigen att ge dig [lite parfym], eller kommer du att köpa lite eller åtminstonde kommer du att få känna hans goda doft. Och i fråga om smeden kommer du antingen lukta illa som honom eller kommer du bränna dina kläder.6

Skada på egendom

En rökare gör av med pengar på det som skadar och inte kommer till nytta. Han kommer tillfrågas om hans egendom och hur han spenderade den. Hans egendom tillhör egentligen Gud så hur kan han våga slösa bort den i olydnad mot Honom? Gud säger:

Låt inte dem som [ännu] inte har förstånd få råda över egendom som Gud har anförtrott åt er för [deras] uppehälle, men använd den för att förse dem med vad de behöver av mat och kläder och ha [alltid] ett vänligt ord för dem.7

Och ge den nära anförvanten vad han med rätta väntar och [ge till] den behövande och vandringsmannen, men slösa inte över all måtta. Slösarna är demonernas bröder och Djävulen visade stor otacksamhet mot sin Herre.8

Och profeten har sagt: ”Gud tycker inte om tre saker: skvaller, tiggeri och slösaktighet.”9

Vidare finns exempel där hela hus brunnit upp och människor brunnit inne på grund av sängrökning.

Skadegörande ämne

Rökning innebär konsumtion av ett skadegörande ämne (khabīth). Den har en obehaglig lukt, dålig smak och är skadlig för kroppen. Detta är tillräckligt för att förbjuda det eftersom Gud säger:

Och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer.10

Liknar Eldens folk

En rökare andas in en rök som inte ger honom någon näring. Detta liknar människorna i Helvetets eld som äter skadliga taggiga växter:

Och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske, som varken ger näring eller stillar hungern.11

Dåligt exempel

En rökare, oavsett om han avser det eller ej, gör sig själv till ett exempel för sina barn och andra att följa då han leder dem till att begå detta onda. Handlingar har ibland en starkare inverkan än ord för även om han förbjuder dem att röka ger hans handlingar dem med en stark ursäkt att göra det.

Problemet blir än värre om rökaren är känd för fromhet eller kunskap. I sådana fall blir skadan som han orsakar än mer betydande eftersom många tar honom som vägledare och exempel och därmed leds vilse genom honom. Detta mångfaldigar hans synder och ökar hans börda.

Fientlighet mot goda människor

Majoriteten av goda människor undviker rökning och håller sig borta från rökare. Därför kommer en rökare tvingas att hålla sig borta från dem – åtminstone när han röker. Han sätter sig i en selektiv exil, vilket skapar en andlig distans och fientlighet mellan honom och goda människor och en närhet till onda människor.

Notera att detta gäller för alla synder som en person begår, små som stora.

Låg självkänsla

En rökare föraktar sig själv eftersom han anser att en liten cigarett kontrollerar honom. När han inser sin egen svaghet inför begäret leder detta till en känsla av nederlag.

De lärdes utlåtanden

Sedan rökning blev känt för muslimer har de stora lärde med tillräcklig kunskap för att göra ijtihād (att härröra utlåtanden i nya situationer) samtyckt om att det är förbjudet. Således finns inget värde i grundlösa påståenden som strider mot detta tillhandahållna av självutnämnda lärde.

Varningar

När man diskuterar frågan om förbud mot rökning finns några viktiga varningar som måste nämnas:

 1. Som nämnts tidigare är förbudet mot rökning inte begränsat till cigaretter utan gäller även andra objekt som har liknande effekter som cigarrer, pipor, vattenpipor, tuggtobak eller snifftobak.
 2. Ovan nämnda skäl för att förbjuda rökning gäller också, om än starkare, olika typer av droger som hasch, marijuana och kat12. Dessa substanser medför ytterligare problem som berusning och tungt beroende.
 3. Förbudet mot rökning är inte begränsat till konsumtion utan gäller också försäljning. Allt detta innebär att hjälpa människor i felaktigt handlande, vilket är förbjudet.

Gud säger:

Utan samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.13

Profeten Muhammed har dessutom sagt:

När Gud har förbjudit något har han även förbjudit intäkterna från det.14

Att behandla rökning

Endast ett fåtal av dem som är beroende av rökning kan ta sig ur detta beroende. Orsakerna till detta är många, bland vilka följande är några:

 1. Den beroendeframkallande typ av giftiga ämnen som finns i tobak.
 2. Rökare är inte helt övertygade om att rökning är förbjudet.
 3. De har inte en tillräcklgt stark vilja för att sluta.

Goda skäl för att sluta

Att sluta röka är det bästa man kan göra för hälsan. När man slutar röka börjar kroppens reparationsarbete direkt och fortsätter sedan under många år. En del förbättringar märks på en gång:

Inom de första dygnen:

 1. Efter 20 minuter går blodtryck och puls ner till normal nivå och blodkärlen vidgas. Temperaturen ökar i händer och fötter.
 2. Efter åtta timmar minskar kolmonoxiden i blodet och syrehalten blir normal.
 3. Efter 24 timmar minskar risken för hjärtsjukdomar, som exempelvis hjärtinfarkt.
 4. Efter två dygn börjar nervtrådarna sin återväxt och smak- och luktsinnet blir som vanligt igen.

Inom ett halvår:

 1. Efter två veckor till tre månader förbättras blodcirkulationen och lungkapaciteten så mycket att det känns lättare att promenera. Konditionen ökar med 15 procent. Huden återfår en friskare färg.
 2. Efter en till elva månader börjar nästäppa, hosta och andningssvårigheter som beror på rökningen försvinna. Nya flimmerhår bildas i lungorna, vilket rensar dem och minskar risken för infektion. Kroppens energi ökar och man blir mindre trött. Många sover bättre än tidigare.
 3. Efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats.

Resten av livet utan cigaretter:

 1. Efter fem år är risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning lika liten som för dem som aldrig rökt.
 2. Efter tio år har risken för lungcancer minskat med åtminstone två tredjedelar.
 3. Efter 15 år är alla sjukdomsrisker som man får av rökning nästan lika låga som för dem som aldrig rökt.

Källor:
Ett utlåtande om rökning av Muhammad bin Ibrahim
Ett utlåtande om rökning av `Abdur-Rahman Bin Naasir som-Sa` di.
Ett utlåtande om rökning av `Abdul-` Aziz bin ‘Abdullah Bin Baaz.
Ett utlåtande om rökning av Muhammad bin Salih al-‘Uthaymin.
Hukm ul-lslami fit-Tadkhin av Muhammad Jamil Zinu.
Hukm ud-Dini fil-Lihyati wat-Tadkhin av ‘Ah Hasan al-Halabi.
Smoking and Its Effects on Health av Dr Muhammad ‘Ali al-Barr.
1177: Rökning och snusning

 1. Al-Bukhari och Muslim från Jabir och andra följeslagare. []
 2. al-Baqarah 2:195 []
 3. Nedtecknad av at-Tirmithi och andra från Ibn Mas`ud och Abu Barzah. Autentisk enligt al-Albaani. []
 4. an-Nisa 4:27 []
 5. Al-Bukhari []
 6. Al-Bukhari och Muslim []
 7. An-Nisa 4:05 []
 8. Al-lsra 17:26-27 []
 9. Al-Bukhari och Muslim []
 10. Al-A’raf 7:157 []
 11. Al-Ghaashiyah 88:6-7 []
 12. Kat har i många århundraden odlats på Afrikas Horn och den Arabiska halvön för dess rusningseffekter. Där har drogen använts längre än kaffe, men i liknande sociala sammanhang. Till västvärlden kom drogen först på slutet av 1980-talet, och den narkotikaklassades i Sverige 1989. I Storbritannien klassas khat som grönsak och är där laglig och säljs helt öppet. Kölla: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kat []
 13. Al-Maidah 05:02 []
 14. Nedtecknad av Ahmad och Abu Dawud från Ibn ‘Abbas. Autentisk enligt al-Albaani. []