Skip to main content

Pro­fetens (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) föl­jes­la­gare Jābir har berättat:

Guds Sän­de­bud tog mig en dag med till hans hem där han fick lite bröd. Han frå­gade: ‘Finns det något att doppa det i?’ De sva­rade: ‘Nej, bara lite vinäger.’ Han sade: ’Vinäger är bra att doppa i.’

Jābir brukade därefter säga: “Jag har älskat vinäger sedan jag hörde det­ta från Guds pro­fet”. Och Tal­hah ibn Naf’a har sagt: “Jag har älskat vinäger sedan jag hörde det­ta från Jābir”. [1]Mus­lim, Abu Dawud, Nasaa’i

Vinäger tillreds genom en saft av söta fruk­ter som får jäsa och frön som korn, äpple och dru­va. Processen att ska­pa vinäger innebär en jäs­ning i en aer­ob miljö (i när­varo av syre) i mot­sats till alko­holjäs­ning som görs i en anaer­ob miljö (i från­varo av syre). Alko­holen oxider­ar i dessa vät­skor till ättiksyra. Vinäger innehåller 4 pro­cent eller mer ättiksyra och dess färg samt smak vari­er­ar beroende på dess bas. Vinäger innehåller dessu­tom små mängder pro­tein och stärkelse. 100g vinäger innehåller bara 16 kalo­ri­er. Den innehåller ock­så natri­um, kali­um, kalci­um, mag­ne­sium, fos­for, järn, zink och klor. Dock inga vitaminer.

Ibn Sīna (980‑1037) skrev i sitt beröm­da verk al-Qanūn fit-Tibb att vinäger är en kraft­full koag­ulerande agent. Hälls den på ett yttre sår kom­mer den stop­pa blöd­nin­gen och förhin­dra svull­nad. Den främ­jar matsmält­ning och är slem­lösande. Den hjälper mot inflam­ma­tion i väv­nader­na i ett fin­ger eller en tå och mot kar­bunkel (en slags hud­in­flam­ma­tion). Den verkar snabbt mot brännskador. Den stärk­er även aptiten och främ­jar god matsmältning.

I Mar­tin-Dale Ency­clopae­dia of Phar­ma­ceu­ti­cals (1989) visas att vinäger har mån­ga pos­i­ti­va användningsområden:

  1. Behan­dling vid förgift­ning genom alka­liska ämnen.
  2. Min­s­ka feber genom att bad­da kallt i pan­nan med ett tygsty­cke indränkt med vinäger och vatten.
  3. Bota “svart hårig tun­ga” (en sjuk­dom som upp­kom­mer efter intag av antibi­oti­ka såsom peni­cillin eller tetra­cyk­lin) genom att använ­da vinäger en eller två gånger dagli­gen under en vecka.
  4. Lin­dra smär­ta orsakad av reuma­tisk artrit genom att applicera ett tygsty­cke indränkt i vinäger och vatten.
  5. Behand­la bistick och brännskador från maneter genom att använ­da en bland­ning av lika delar salt och vinäger mot stick­et för att lin­dra smär­ta och förhin­dra inflammation.

Pro­fes­sor John B. Yud­kin skrev i 1986 års uppla­ga av Pen­guin Ency­clopae­dia of Nutri­tion att äppel­ciderv­inägern är känd för sin för­må­ga att bota flera sjuk­do­mar. Den hjälper vid behan­dling av led­värk, rinit (inflam­ma­tion i näsan), ast­ma och magsjuk­do­mar och där­till kan den ha pos­i­ti­va effek­ter vid bant­ning. 
Lin­dri­gare fall av diar­ré är ett sätt genom vilket krop­pen gör sig av med skadli­ga ämnen som når matsmältningssystemet.

I 1989 års uppla­ga av Dr. Michael Sharons bok Com­plete Nutri­tion uppger han att vinäger är ett hjälpmedel vid behan­dling av diar­ré. Det bör tas flera gånger om dagen som en till två teskedar vinäger i ett glas med kokt vat­ten eller mineralvatten.

I Com­plete Nutri­tion kan vi vidare läsa:

Vinäger är ett desin­fek­tion­s­medel för tar­mar­na och munnen. Som­li­ga ger rådet att det skall använ­das för att gur­gla munnen och sval­get. Den van­li­ga dosen för att sköl­ja munnen är att blan­da 1–3 teskedar vinäger i ett glas vat­ten mor­gon och kväll.

Dr. Sharon avs­lu­tar sin diskus­sion om äppel­ciderv­inäger genom att säga:

Vi måste dock ha i åtanke att äppel­ciderv­inäger inte kom­mer ha sam­ma effekt på alla indi­vider. Som­li­ga kan dra nyt­ta av den medan andra inte gör det. Myck­et få indi­vider är dock aller­giska mot vinäger. Men för majoriteten är det att föredra.

Sa inte Pro­feten: “Är inte vinäger något bra att doppa i?

Käl­la: al-Jumuah Mag­a­zine

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Mus­lim, Abu Dawud, Nasaa’i