Skip to main content

I kapit­let al-Mulk (Her­ravälde) beskrivs Guds herrskap över den­na värld och hur Han har ska­p­at alla ting som liv och död samt att till­gång till allt jor­dens vat­ten står i Hans makt. Se Kora­nens Bud­skap för tolkn­ing till sven­s­ka. (Mishari Rashid, 2007)

Läser man Kora­nen är det tydligt att Gud man­ar män­niskan till att reflek­tera över skapelsen med all dess ståt och prakt. Kora­nen under­skat­tar aldrig det sto­ra värdet av efter­tanke och reflek­tion. Det­ta påpekas ständigt och kan endast leda till en slut­sats: Skapelsen som vi bevit­tnar har inte tillkom­mit på något annat sätt än genom en gudom­lig Ska­pares verk [1]Det klas­siska ord­stävet bland beduin­er­na i Ara­bi­en var: ”En kamels spill­ning vis­ar att det finns en kamel och fot­steg vis­ar att någon har gått.” Om en av islams tidi­ga lärde, Abu Han­i­fa, … Fort­sätt läsa.

Gud har i Kora­nen fram­lagt ett starkt argu­ment som över­ty­gat många:

Ska­pades de kanske av en slump? Eller är de själ­va ska­parna? Har de [ock­så] ska­p­at him­lar­na och jor­den? Nej, de är inte säkra på något! [2]Kora­nen 52:35–36.

För mån­ga är det uppen­bart att de varken kom­mit till världen ut ur tom­ma intet eller att de ska­p­at sig själ­va, och att de föl­jak­tli­gen är ett resul­tat av Ska­parens verk – en Ska­pare som är Sig Själv nog och inte Själv ett ska­p­at väsen.

Även om den­na tro är naturligt med­född når tviv­el och miss­förstånd ständigt män­niskan från alla tänkbara håll [3]Det vore poli­tiskt inko­r­rekt att idag kalla det­ta för ”ogu­dakati­ga”, ”onda” eller ”sataniska” käl­lor. Men i slutän­den är dessa kon­klu­sion­er ound­vikli­ga då dessa krafter försök­er … Fort­sätt läsa. Dessa tviv­el skif­tar med tid och plats. Idag fun­der­ar mån­ga över kreation­ism och evo­lu­tion och vis­sa menar att ”kreation­ism” inte är en rik­tig veten­skap medan ”evo­lu­tion” är det.

En vida ved­erta­gen förk­lar­ing till det­ta uni­ver­sums upp­komst är big bang-teorin. Microsoft Encar­ta ref­er­erar till den som ”en numera accepter­ad förk­lar­ing till uni­ver­sums tillkomst.[4]© 1993–2003 Microsoft Cor­po­ra­tion. All rights reserved. Den­na for­mu­ler­ing är intres­sant då veten­skapen ständigt förän­drar vad som ans­es vara ”fak­ta.” Det är pre­cis som Gud har beskriv­it i den ovan cit­er­ade versen:

Nej, de är inte säkra på något! [5]Kora­nen 52:36

De som vänt sig bort från Gud måste medge att de i själ­va ver­ket inte vet vad de tror på då deras tro i mor­gon kan vara en helt annan då den inte byg­ger på en stadig grund.

Det ter sig möjligt att dispyten mel­lan big bang-teorin och kreation­ism sak­nar egentlig grund. Teorin förk­laras i Encar­ta:

Det­ta uni­ver­sum var en gång extremt kom­pakt och hett. En ”förs­ta hän­delse”, en kos­misk explo­sion kallad big bang inträf­fade för omkring 10 till 20 mil­jarder år sedan och uni­ver­sum har sedan dess expander­at och sval­nat. [6]© 1993–2003 Microsoft Cor­po­ra­tion. All rights reserved.

Men det­ta påstående ber om ett svar på frå­gan om vem som ska­pade mater­ian som utgjorde grund­stof­fet för big bang [7]Betänk att även om det finns bevis för en kos­misk big bang långt till­ba­ka i tiden är det­ta inte något som mot­säger sig islamisk tro eller att det­ta skulle vara något som Gud gjort för att … Fort­sätt läsa. Och om mater­ian står i behov av en ska­pare, finns det då något argu­ment för att sam­ma ska­pare inte senare ock­så har ska­p­at nya livs­former i det­ta kosmos?

Ett än större prob­lem gäl­lande big bang-teorin är hur en slump­mäs­sig explo­sion kan leda till den enhet­lighet, prakt och skön­het som vi bevit­tnar i det­ta uni­ver­sum. Gör vi en liknelse med Nagasa­ki och Hiroshi­ma efter att de atom­bom­bats, vilken skön­het ser vi då?

Häp­nadsväckande nog vill ateis­ter och mate­ri­al­is­ter inte inse det som är uppen­bart och som alla innerst inne vet.

Den kände ateis­ten Aldous Hux­ley (1894–1963) har sagt:

Om sex apor satt fram­för skriv­mask­in­er och slog på tan­gen­ter­na under flera mil­jarder år är det inte osan­no­likt att de sista sidor­na skulle innehål­la ett sty­cke ur Shake­speare. Så förhåller det sig med vårt uni­ver­sum. Det tillkom som ett resul­tat av slump­mäs­si­ga krafter som påverkat mater­ian under mil­jarder år. [8]Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131

Wahīd Uddīn Khan har genom att använ­da ett mate­ri­al­is­tiskt tankesätt besvarat det­ta påstående:

Matem­atikens san­no­likhet­slära säger själv att det­ta uni­ver­sum omöjli­gen kan ha tillkom­mit av en slump. [9]Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131

Utöver att inse att Uni­ver­sum måste ha en Ska­pare kan ock­så den jämvikt och bal­ans som det byg­ger på noteras. Så pre­cis ord­nat att det ibland kallas för naturens delika­ta bal­ans. Det är san­nerli­gen enastående hur alla ting samverkar. Vi behöver inte gå län­gre än till den egna krop­pen för utan dess oli­ka organs samverkan skulle det inte vara möjligt att leva.

Samverkan mel­lan uni­ver­sums oli­ka byg­g­ste­nar – som varken trä­nats eller lärts – är ett teck­en på att de fort­farande står under Ska­parens kon­troll. De oli­ka ele­menten i skapelsen har inga egna krafter, för­må­gor eller syften för hade de haft det hade de med störs­ta san­no­likhet bru­tit kos­mos ord­ning. Det enda som de kan åstad­kom­ma är vad Ska­paren och Härskaren över värld­sall­tet låter dem åstad­kom­ma. Alla ting samverkar så till den grad att det pekar på att de står under en Ska­pares kon­troll som har full­ständig kun­skap och makt till att styra dem. Hade så inte var­it fal­l­et skulle den enda logiska utkom­sten vara kaos. Det­ta speciellt med tanke på den sto­ra mängd byg­g­ste­nar som uni­ver­sum består av.

Käl­lor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.
Gnixon 2007: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Universe_expansion2.png

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Det klas­siska ord­stävet bland beduin­er­na i Ara­bi­en var: ”En kamels spill­ning vis­ar att det finns en kamel och fot­steg vis­ar att någon har gått.” Om en av islams tidi­ga lärde, Abu Han­i­fa, sägs det att en grupp män­niskor som tvivlade på Gud kom för att diskutera Ska­parens och Her­rens enhet med hon­om. Han sade till dem: ”Före vi bör­jar diskutera den­na frå­ga [vill jag att ni] berät­tar för mig vad ni tror om en båt på Eufrat som når land, las­tar sig själv med mat och andra ting, där­på åter­vän­der, ankrar sig och las­tar av sig själv utan att någon seglar eller styr den?” De sade: ”Det är omöjligt. Det kan aldrig ske.” Där­på frå­gade han dem: ”Om det inte är möjligt, när det gäller skep­pet, hur kan då den­na väldiga värld röra sig själv?” Den­na his­to­ria har ock­så berät­tats av andra än Abu Han­i­fa. Com­men­tary on the Creed of at-Tahawi, s. 9
Umar al-Ashqar ger ett annat exem­pel: ”För några år sedan blåste öken­sanden Rub’ al-Khāli’ bort i en storm och då skön­jdes ruin­er­na av en stad som täck­ts i sand. Forskare bör­jade stud­era staden för att försö­ka avgöra när den byg­gts. Ingen arke­olog kunde föres­lå att den­na stad dykt upp på egen hand ska­pad av vind, regn, värme och kyla men inte av män­niskor. Hade någon föres­lag­it det­ta hade denne setts som en gal­ning att tyc­ka synd om.” Belief in Allah in the Light of the Quran and Sun­nah, Umar al-Ashqar, s. 125. Riyadh, Inter­na­tion­al Islam­ic Pub­lish­ing House, 2000.
2 Kora­nen 52:35–36
3 Det vore poli­tiskt inko­r­rekt att idag kalla det­ta för ”ogu­dakati­ga”, ”onda” eller ”sataniska” käl­lor. Men i slutän­den är dessa kon­klu­sion­er ound­vikli­ga då dessa krafter försök­er leda män­niskan bort från vad som är rätt och rik­tigt mot någon form av otro.
4 © 1993–2003 Microsoft Cor­po­ra­tion. All rights reserved.
5 Kora­nen 52:36
6 © 1993–2003 Microsoft Cor­po­ra­tion. All rights reserved.
7 Betänk att även om det finns bevis för en kos­misk big bang långt till­ba­ka i tiden är det­ta inte något som mot­säger sig islamisk tro eller att det­ta skulle vara något som Gud gjort för att ska­pa Uni­ver­sum. Exakt hur Gud ska­pade kos­mos kän­ner vi inte till. Vi kan bara läg­ga fram teorier.
8 Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131
9 Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131
Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Jamal är en amerikansk konvertit till islam som konverterade vid 16 års ålder. Jamal har översatt och författat ett flertal böcker inom islamiska ämnen. Jamal har bedrivit studier som doktorand inom ekonomi vid University of California .