Skip to main content

Mishary Alafasi läs­er sura Fatir (Himm­lar­nas och jor­dens ska­pare) ur Koranen.

Människor ”ska­par” föremål genom att omska­pa redan exis­terande ting till nya till­stånd och for­mer. Ett träbord var från bör­jan ett träd i sko­gen och dess spik var järn långt ned i berget. Män­niskor högg ned trädet och for­made det till en bor­dsski­va med ben. De tog upp jär­net, smälte det och hällde det i for­mar för att göra skruv och spik. Där­på sat­te de ihop alla sty­ck­en och det blev till ett bord.

 
Likaså var plas­t­sto­lar till att sit­ta på en gång fly­tande olja långt ned i jor­den. Det går inte att förestäl­la sig någon sit­tandes på fly­tande olja som man sit­ter på en stol. Men genom män­niskans kun­skap om att på kemisk väg föräd­la olja pro­duc­eras plast och sto­lar görs för att sit­ta på.

Det­ta är vad män­niskan är kapa­bel till: att omvand­la vad som redan exis­ter­ar. Hon kan inte ska­pa träd eller olja. När man talar om att tillver­ka olja avs­er man egentli­gen att utvin­na olja. Oljan tillkom för miljon­er år sedan genom geol­o­giska process­er. Män­niskan har sedan pumpat upp den ur jor­den och raf­fin­er­at den. Det­sam­ma gäller träd. Även om män­niskan planter­ar träd kan hon inte ska­pa de frön som träd väx­er ifrån.

Käl­la:
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? Uni­ver­si­ty of Wales

Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.