Skip to main content

Kapit­let Fatir (Him­lar­nas och jor­dens ska­pare) ur Koranen.

Jorden är en levande plan­et bestående av mån­ga kom­plexa men likväl per­fekt fungerande ekosys­tem. Jäm­fört med andra plan­eter är det uppen­bart att jor­den på alla tänkbara sätt är utfor­mad för att vi skall kun­na leva på den. Byg­gd utefter en delikat bal­ans sjud­er min­s­ta lil­la yta av den­na plan­et av liv, från högs­ta him­mel till lägs­ta jord.

 
Även om man enbart stud­er­ar ett fåtal av dessa miljon­tals känsli­ga sys­tem är det till­räck­ligt för att visa att den värld vi lever i är speciellt utfor­mad för oss.

Ett av de vik­ti­gaste sys­te­men är den atmos­fär som omsluter jor­den, då atmos­fären har just den sam­man­sät­tning av gas­er som krävs för att både män­niskor och djur skall överleva.

Syre, en gas som är livsavgörande för alla levande varelser, hjälper till att för­brän­na mat och omvand­la den till ener­gi i våra krop­par. Om mäng­den syre som finns i atmos­fären skulle vara högre än 21% skulle krop­pens celler snart ta stor ska­da. Jor­dens veg­e­ta­tion och de kolväte­molekyler som behövs för att liv skall kun­na exis­tera skulle ock­så snabbt förstöras. Vore ande­len min­dre skulle det ge oss and­ningssvårigheter, och mat­en vi äter skulle inte omvand­las till ener­gi. Där­för är 21% syre den mest ide­aliska kvan­titeten för liv.

Men det finns fler gas­er än syre. Kväve och koldiox­id är ock­så en del av den per­fek­ta bal­ans som levande organ­is­mer behöver. Den andel kväve som finns i atmos­fären är exakt den mängd som krävs för att bal­ansera syrets skadli­ga och för­brän­nande effek­ter. Förhål­lan­det är likaså exakt det som krävs för foto­syntes, vilket är avgörande för livets energiförsör­jn­ing på jor­den. Dessu­tom är mäng­den koldiox­id den mest lämpli­ga för att hål­la yttem­per­a­turen sta­bil på jor­den och för att förhin­dra värme­för­lust nat­tetid. Den­na gas, som utgör 1% av atmos­fären, täck­er jor­den och hin­drar för­lust av värme till rym­den. Om mäng­den var större, skulle tem­per­a­turen sti­ga och orsa­ka kli­matin­sta­bilitet och utgöra ett all­varligt hot mot alla levande varelser. Men mäng­den håller sig kon­stant i det­ta per­fek­ta system.

Genom jor­dens veg­e­ta­tion omvand­las koldiox­id till syre.

Den veg­e­ta­tion som täck­er jor­den omvand­lar koldiox­id till syre och pro­duc­er­ar på så sätt 190 mil­jarder ton syre var­je dag. Ande­len övri­ga gas­er lig­ger alltid på sam­ma nivå jor­den över och på det­ta sätt upprät­thålls allt liv.

Utöver den sam­man­sät­tning av gas­er som behövs för att liv skall kun­na exis­tera finns även mekanis­mer som behövs för att bevara och upprät­thål­la den­na per­fek­ta ord­ning. Enbart en liten rubb­n­ing av den­na bal­ans, även om det enbart vore för ett kort ögonblick, skulle innebära den tota­la förödelsen av allt liv. Det­ta har dock aldrig inträf­fat. Hur dessa gas­er bil­das i atmos­fären i just den mängd som män­niskan behöver och det ständi­ga bevaran­det av dessa nyck­eltal tyder på ett det finns en plan bakom den­na skapelse.

Jor­den har likaså en per­fekt stor­lek för att atmos­fären skall kun­na exis­tera. Vore jor­dens mas­sa bara lite min­dre skulle dess grav­i­ta­tion­skraft vara otill­räck­lig och atmos­fären skulle spri­das ut i rym­den. Om dess mas­sa vore enbart lite större skulle grav­i­ta­tion­skraften bli allt­för stor och jor­den skulle absorbera atmos­färens gas­er. Antalet förut­sät­tningar som krävs för att en atmos­fär skall bil­das likt den vi lever under är ofantligt många.

Inrät­tandet av dessa pro­por­tion­er och den bal­ans som vi ser i skyn nämns i Koranen:

Han har rest him­lens valv och fast­ställt [allt­ings] mått. [1]Kora­nen 55:7

De fles­ta män­niskor är inte med­vet­na om den känsli­ga bal­ans av gas­sam­man­sät­tningar som atmos­fären består av, avstån­det till solen eller plan­eter­nas rörelse. De vet inte hur stor bety­delse den­na bal­ans har i deras egna liv. Enbart en liten avvikelse i den­na väl avväg­da kom­po­si­tion skulle göra det myck­et svårt för män­niskan att leva på den­na jord.

Här föl­jer några exem­pel på dessa balanser:

  • Hade grav­i­ta­tio­nen var­it starkare hade atmos­fären behål­lit för myck­et ammo­ni­ak och metan­gas, vilket hade gjort liv omöjligt. Hade den var­it sva­gare hade jor­dens atmos­fär för­lorat för myck­et vat­ten, och även då hade liv var­it omöjligt.
  • Hade jord­sko­r­pan var­it tjockare hade allt­för myck­et syre över­förts från atmos­fären till jord­sko­r­pan vilket hade fått all­varli­ga effek­ter på män­niskans liv. På mot­sat­ta sätt, om jord­sko­r­pan vore tunnare, hade den vulka­niska aktiviteten var­it för stor för att tillå­ta liv på jorden.
  • En annan bal­ans som är avgörande för män­skligt liv är den mängd ozon som finns i atmos­fären. Hade det fun­nits mer ozon hade yttem­per­a­turen bliv­it för hög och hade det fun­nits min­dre hade yttem­per­a­turen bliv­it för låg.

Avsak­naden av ett enda nyck­eltal skulle innebära slutet för allt liv på jor­den. Men Gud har ska­p­at uni­ver­sum med oändlig vishet och makt och utfor­mat jor­den särskilt för att män­niskan skall kun­na leva på den. Trots det­ta lever de fles­ta män­niskor i total okun­nighet om dessa hän­delser. Gud påmin­ner män­niskan i Koranen:

Han låter nat­ten gli­da in i dagen och Han låter dagen gli­da in i nat­ten. Han har under­ord­nat solen och månen under [Sina lagar]: var och en löper sitt [kret­slopp] till en fast­ställd tid­punkt. Det­ta är Gud, er Herre! Mak­ten och her­raväldet är Hans, och de som ni dyrkar vid sidan av Hon­om har ingen makt ens över dadelkär­nans fina skal! [2]Kora­nen 35:13

Det är till­räck­ligt att stud­era alla miljon­tals döda plan­eter i rym­den för att förstå att den känsli­ga bal­ans som behövs för liv på jor­den inte är ett resul­tat av slump­mäs­si­ga sam­manträf­fan­den. Nöd­vändi­ga förut­sät­tningar för liv är allt­för kom­plicer­ade för att ha bil­dats slump­mäs­sigt “på egen hand”, och dessa vil­lkor är särskilt ska­pade för att liv skall existera.

De vik­ti­ga kom­po­nen­ter­na i den­na skapelse som vi kort­fat­tat beskriv­it är endast ett fåtal av de miljon­tals intrika­ta och sam­man­länkade bestånds­de­lar som krävs för att liv på den­na jord skall vara möjligt.

Att under­sö­ka enbart en del av den­na bal­ans och har­moni är till­räck­ligt för att förstå Guds allsmäk­tighet och att var­je del av uni­ver­sum är ska­pad med en bakom­lig­gande plan. Det råder inga tviv­el om att en män­niska inte skulle kun­na kon­struera en sådan fan­tastisk ord­ning och har­moni. Inte heller är kom­po­nen­ter­na av den­na ord­ning — atom­er, molekyler eller gas­er — i stånd att upprät­ta en så väl­bal­anser­ad ord­ning själ­va. Det­ta beror på att sam­man­sät­tnin­gen av den­na väldiga skapelse endast kan genom­föras av den som har vis­dom, kun­skap och makt. Det upphöj­da väsen som beor­drar, planer­ar och bal­anser­ar uni­ver­sum för att kun­na hysa liv på en plan­et som jor­den är Gud, som är oändligt vis och har all kun­skap och makt.

Kora­nen berät­tar att de män­niskor som kan inse det­ta är de män­niskor som använ­der sitt förstånd:

I skapelsen av him­lar­na och jor­den och i växlin­gen mel­lan natt och dag lig­ger helt visst bud­skap till dem som vill använ­da sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sit­ter och när de läg­ger sig till vila, och som, när de begrun­dar him­lar­nas och jor­dens skapelse [ber med dessa ord]: “Herre! Du har inte ska­p­at [allt] det­ta i blin­do. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! [3]Kora­nen 3:190–191

Käl­lor:
The Earth, A Liv­ing Plan­et. www.islamreligion.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 55:7
2 Kora­nen 35:13
3 Kora­nen 3:190–191