Kan det vara en slump att fåglar, djur och män­niskor har sina högra respek­tive vän­stra sidor for­made på sam­ma sätt; två ögon och inget mer på ansik­tets sidor; två öron på vardera sidan av huvudet; en näsa med två hål och inget mer mel­lan ögo­nen; en mun under näsan; anti­n­gen två ben eller två vin­gar eller två armar och inte mer? Var­ifrån härstam­mar den­na yttre enhet­lighet utom från en Skapare?

Var­för är det så att alla levande varelsers ögon är trans­parenta till bot­ten med en hård genom­skin­lig hud på utsi­dan och inom genom­skin­li­ga vät­skor med en lins i mit­ten och en pupill före lin­sen for­made och sam­mansat­ta för att kun­na skön­ja ting på ett sådant sätt att ingen levande män­niska kan laga dem?

Kände slumpen till att det fanns ljus och dess bry­t­ning och anpas­sade därefter alla varelsers ögon för att de skulle kun­na kom­ma till använd­ning på alla tänkbara sätt?

Tankar­na ovan är Isaac New­tons men delas nog av de fles­ta män­niskor någon gång i livet; fun­deringar kring att den värld vi lever i inte kan ha tillkom­mit av en slump.