Skip to main content

Jag är över­ty­gad om att Han (Gud) ej kas­tar tärn­ing. (Albert Ein­stein) [1]http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html

Det­ta värld­salt har ska­p­ats av mån­ga oli­ka bestånds­de­lar. Det finns galax­er och sol­sys­tem ovan och bor­tom jor­den och på jor­den själv finns imma­teriel­la ting likt berg, hav och land till­sam­mans med ett fan­tastiskt och varierande djur­rike. Vis­sa aspek­ter av den­na skapelse upp­täck­er män­niskan än idag. Allt som en del av Guds skapande.

Gud har skapat denna värld

I Kora­nen görs det tydligt att det är Gud som ska­p­at him­lar­na och jorden:

Han har ska­p­at him­lar­na och jor­den i enlighet med en plan och ett syfte; höjd [är Han] högt över allt vad [män­niskor] vill sät­ta vid Hans sida. [2]Kora­nen 16:3

Han har ska­p­at him­lar­na och jor­den i enlighet med en plan och ett syfte. Han låter nat­ten svepa in dagen [i sitt mörk­er] och låter dagen svepa in nat­ten [i sitt ljus] och Han har under­ord­nat solen och månen under [Sina lagar], som var och en löper sitt kret­slopp till en fast­ställd tid­punkt. Han är i san­ning den Allsmäk­tige, Den som för­låter och för­låter på nytt! [3]Kora­nen 39:5

Gud är allt­ings Ska­pare; Han styr och över­vakar allt. [4]Kora­nen 39:62

Guds för­må­ga till att ska­pa står bor­tom jäm­förelse – Han kom­mender­ar och föremålet blir till:

Him­lar­na och jor­den är Hans verk och när Han beslu­tar att något skall vara säger Han endast till det: “Var!” — och det är. [5]Kora­nen 2:117

Han är Den som ska­par, for­mger, avsät­ter pro­por­tion­er och vägled­er delar av skapelsen:

Prisa din Her­res, den Hög­stes, namn! Han som ska­par [allt] och därefter for­mar det [med hän­syn till den uppgift som det skall fyl­la], och som ger [män­niskan] hennes rät­ta mått och därefter led­er henne på rätt väg. [6]Kora­nen 87:1–3

Gud har ock­så sagt att Han ska­p­at him­lar­na och jor­den i sex steg:

Det är Gud som har ska­p­at him­lar­na och jor­den och allt däremel­lan under sex dagar [7]Det ara­biska ordet ayām, ovan över­satt som ”dagar”, avs­er inte nöd­vändigtvis en 24 tim­mar lång peri­od. Istäl­let är det sex tid­srymder. På andra platser i Kora­nen säger Gud exem­pelvis: … Fort­sätt läsa och som tronar [över skapelsen] i Sin all­mak­ts härlighet. Ni har ingen besky­d­dare utom Hon­om och ingen som kan tala till er för­mån — vill ni inte tän­ka över det­ta? [8]Kora­nen 32:4

I flera vers­er i Kora­nen vis­ar Gud på oli­ka aspek­ter av skapelsen och beskriv­er dem som teck­en för den som begrun­dar [9]Lägg märke till att det är ett tydligt teck­en på att en sann reli­gion inte är rädd för veten­skap. I Väst har reli­gion ofta ställts mot veten­skap. Det­ta har dock att göra med den reli­gion … Fort­sätt läsa:

Och det är Han som har brett ut jor­dens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomko­r­sas av floder. Och åt alla väx­ter på jor­den har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst lig­ger det bud­skap i det­ta till män­niskor som tänker. [10]Kora­nen 13:3

Det är Han som låter regn fal­la från skyn; av det­ta får ni [vat­ten att] dric­ka och [det ger liv] åt träd och buskar där ni släp­per ut era djur på bete; och därmed fram­bringar Han bröd­säd och olivträd och dadel­palmer och vin­stockar och alla [andra] slag av frukt. I det­ta lig­ger helt visst bud­skap till män­niskor som tänker. Och Han har gjort nat­ten och dagen till era tjänare lik­som solen och månen; ock­så stjärnor­na tjä­nar er på Hans befall­ning. I det­ta lig­ger helt visst bud­skap till män­niskor som använ­der sitt förstånd. Och i allt vad Han har ska­p­at på jor­den av skif­tande färg­er och for­mer lig­ger ett bud­skap till dem som ägnar [tin­gen] efter­tanke. [11]Kora­nen 16:10–13

I skapelsen av him­lar­na och jor­den, i växlin­gen mel­lan natt och dag, i skep­pen som plö­jer haven [las­tade] med det som är till nyt­ta för män­nisko­r­na, i reg­net som Gud sän­der ned och därmed ger nytt liv åt den jord som var­it död och låter djur av alla de slag befol­ka den och i vin­dar­nas och mol­nens rörelser, dri­vna mel­lan him­mel och jord i bestäm­da banor — [i allt det­ta] lig­ger förvis­so bud­skap till dem som använ­der sitt förstånd. [12]Kora­nen 2:164

Människan tar sig sällan tid till att fundera över livets mening

I strä­van efter det värld­sli­ga finner män­niskan lite tid för efter­tanke över den­na skapelse, vår vis­telse här och livets mening. Det är av ytter­s­ta vikt att ta sig tid för reflek­tion och efter­tanke för om man gör det kom­mer man finna teck­en och lär­do­mar som för en till­ba­ka till Gud. Tar man sig tid att söka, finner man dessa teck­en över­allt omkring oss. Gud säger:

Vi skall visa dem Våra teck­en vid horison­ten och inom dem själ­va, ända till dess [uppen­barelsens] san­ning står klar för dem! Är det inte nog för dem [att veta] att din Herre är vit­tne till allt som sker? [13]Kora­nen 41:53

Skapat med ett syfte

Reflek­ter­ar man över hur skapelsen är beskaf­fad och ord­nad inser man att det måste finnas ett syfte bakom den. Det är otänkbart att någon skulle ska­pa med sådan pre­ci­sion och per­fek­tion utan mening [14]Det­ta är så klart vad en mate­ri­al­ist skulle påstå. De menar att allt­ing är tillkom­mit av en slump. Då finns det inte något syfte bakom den­na skapelse.. Det­ta näm­n­er Gud flera gånger i Koranen:

Vi har inte ska­p­at himlen och jor­den och allt som finns däremel­lan för ros skull. [15]Kora­nen 21:16

I skapelsen av him­lar­na och jor­den och i växlin­gen mel­lan natt och dag lig­ger helt visst bud­skap till dem som vill använ­da sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sit­ter och när de läg­ger sig till vila, och som, när de begrun­dar him­lar­nas och jor­dens skapelse [ber med dessa ord]: “Herre! Du har inte ska­p­at [allt] det­ta i blin­do. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! [16]Kora­nen 3:190–191

Upphöjd över allt är Gud, Konun­gen, den ytter­s­ta San­nin­gen! Det finns ingen gudom utom Han, Her­ren till all­mak­tens, nådens och barmhär­tighetens tron. [17]Kora­nen 23:115

Kora­nens argu­ment är att det är en logisk omöj­lighet att kom­ma till en annan slut­sats. Tror man att Gud är Ska­paren pas­sar det inte att tro att Han ska­p­at med sådan exak­thet och skön­het enbart för ros skull. Den som tror på Ska­paren men som sam­tidigt tror att denne Ska­pare sak­nar syfte ser Hon­om som barnslig och oin­tel­li­gent. Det är svårt att tro att en sådan Ska­pare skulle kun­na åstad­kom­ma det Uni­ver­sum vi ser idag. Nej, tvek­löst vit­tnar skapelsen om vis­sa utav Ska­parens attrib­ut och om att det finns en mening med dess tillkomst. Att någonting över­hu­vud­taget exis­ter­ar tyder på att det finns en Ska­pare som inte ska­par av en slump eller för nöjes skull. Ska­paren kan inte vara någon annan än Gud med Hans per­fek­ta och sub­li­ma attrib­ut. Värld­sall­tet behöver Gud för att fungera. Gud säger i Koranen:

Men om det i himlen eller på jor­den hade fun­nits gudar vid sidan av Gud skulle värld­sall­tets ord­ning ha bru­tit sam­man! Stor är Gud i Sin härlighet, Her­ren till all­mak­tens tron, fjär­ran från [deras försök] att beskri­va [Hans Väsen]! [18]Kora­nen 21:22

Käl­lor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html
2 Kora­nen 16:3
3 Kora­nen 39:5
4 Kora­nen 39:62
5 Kora­nen 2:117
6 Kora­nen 87:1–3
7 Det ara­biska ordet ayām, ovan över­satt som ”dagar”, avs­er inte nöd­vändigtvis en 24 tim­mar lång peri­od. Istäl­let är det sex tid­srymder. På andra platser i Kora­nen säger Gud exem­pelvis: ”En dag är för din Herre det­sam­ma som tusen år så som ni räk­nar.” (22:47), se även 32:5. I ännu en vers säger Gud: ”Till Hon­om stiger änglar­na och den heli­ga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är fem­tio­tusen år.” (70:4)
8 Kora­nen 32:4
9 Lägg märke till att det är ett tydligt teck­en på att en sann reli­gion inte är rädd för veten­skap. I Väst har reli­gion ofta ställts mot veten­skap. Det­ta har dock att göra med den reli­gion som följts i Väst och inte nöd­vändigtvis med all reli­gion och speciellt inte den san­na reli­gion som kom­mer från sam­ma Ska­pare som ska­p­at him­lar­na och jorden.
10 Kora­nen 13:3
11 Kora­nen 16:10–13
12 Kora­nen 2:164
13 Kora­nen 41:53
14 Det­ta är så klart vad en mate­ri­al­ist skulle påstå. De menar att allt­ing är tillkom­mit av en slump. Då finns det inte något syfte bakom den­na skapelse.
15 Kora­nen 21:16
16 Kora­nen 3:190–191
17 Kora­nen 23:115
18 Kora­nen 21:22
Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Jamal är en amerikansk konvertit till islam som konverterade vid 16 års ålder. Jamal har översatt och författat ett flertal böcker inom islamiska ämnen. Jamal har bedrivit studier som doktorand inom ekonomi vid University of California .