Skip to main content

Polyg­a­mi eller mång­gifte är en form av äkten­skap där man­nen har fler än en maka. Polyg­a­mi kan vara utav två slag. Den förs­ta typen kallas för polyg­y­ni där en man gifter sig med fler än en kvin­na och den andra är polyan­dri där en kvin­na gifter sig med fler än en man. Inom islam tillåts en begrän­sad form av polyg­y­ni medan polyan­dri är förbjudet.

I mot­sats till islam finner vi inga begrän­sningar för antalet fru­ar i den jud­iska Tal­mud [1]Tal­mud, (hebreiska för studi­um, lära) är judar­nas sto­ra efter­bib­liska skrift­sam­ling om cir­ka 20 000 sidor. Här finns bland annat de skriftlär­das stadgar, lagdiskus­sion­er och skrif­tut­läg­gningar. … Fort­sätt läsa eller i den krist­na Bibeln. Enligt dessa skrifter finns ingen gräns för hur mån­ga kvin­nor en man får gif­ta sig med. Föl­jak­tli­gen är polyg­a­mi inte exk­lu­sivt för islam utan något som även prak­tis­er­ats av tidi­ga krist­na och judar. Enligt Tal­mud hade Abra­ham tre fru­ar medan kung Salomon hade flera hun­dra. Utö­van­det av polyg­a­mi fortlöpte inom juden­domen tills rab­bi­nen Ger­shom ben Yehu­dah (955‑1030 e.Kr.) utfär­dade ett dekret. Jud­iska sefarder prak­tis­er­ade polyg­a­mi fram till sent 1950-tal då den hög­ste rab­bi­nen i Israel utökade för­budet, vilket gjorde det otil­låtet för alla judar. Enligt tidi­ga krist­na läror tilläts män att ha så mån­ga fru­ar de beha­gade då Bibeln inte innehöll några restrik­tion­er för mång­gifte. Det är först i mod­ern tid som kyrkan begrän­sat antalet fru­ar till en.

Under en tid då män tilläts ett obe­grän­sat antal fru­ar sat­te islam en gräns vid fyra. Före Kora­nens uppen­barelse fanns ingen begrän­sning för polyg­a­mi och mån­ga män hade tjog­tal med fru­ar. Kora­nen tillåter man­nen att gif­ta sig med två, tre eller fyra kvin­nor under vil­lko­ret att han behand­lar dem rättvist. Gud säger:

Om ni är räd­da att inte kun­na behand­la de fader­lösa med rättvisa, tag då [andra] kvin­nor som är tillåt­na för er till hus­trur — två eller tre eller fyra; men [begrän­sa er till] en enda om ni inte tror er om att kun­na behand­la dem alla lika — eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besit­ter. Det­ta gör det lättare för er att und­vi­ka par­tiskhet. [2]Kora­nen 4:3

Mus­limer är inte skyldiga att tilläm­pa polyg­a­mi. Enligt islam är polyg­a­mi varken påb­judet eller för­b­judet. Dessu­tom behöver de inte vara så att den mus­lim som har två, tre eller fyra fru­ar är en bät­tre troende än den som enbart har en fru.

John Espos­i­to (1940-), pro­fes­sor i reli­gion och islam vid uni­ver­sitetet i George­town, skriver:

Även om det [polyg­a­mi] återfinns i mån­ga reli­gion­er och kul­tur­er iden­ti­fier­ar väster­län­ningar oftast polyg­a­mi med islam. Fak­tum är att Kora­nen och islamisk lag har försökt kon­trollera och reglera antalet fru­ar istäl­let för att göra det fritt.

Han fort­sät­ter:

Kora­nen tillåter man­nen att gif­ta sig med upp till fyra fru­ar förut­satt att han kan försör­ja och behand­la dem rättvist. Mus­limer betrak­tar det­ta påbud i Kora­nen som ett stärkande av kvin­nans och famil­jens sta­tus. Syftet är att tillförsäkra välfär­den för ensam­ma kvin­nor och änkor i ett samhälle vars man­li­ga pop­u­la­tion min­skat efter krig samt att sät­ta stopp för obe­grän­sad polyg­a­mi. [3]Islam: The Straight Path, John Espos­i­to, Oxford Uni­ver­si­ty, 1988, s. 97

Det finns vis­sa anled­ningar som berät­ti­gar gifter­mål med en andra fru:

  1. Späd­barns­mor­tal­itet bland gosse­barn är högre än bland flickebarn
  2. I krig dör van­ligtvis fler män än kvinnor
  3. Fler män än kvin­nor dör i olyckor
  4. Kvin­nor lever i regel län­gre än män

Därav är män alltid färre än kvin­nor och om män enbart gifter sig med en kvin­na kom­mer det finnas ett över­skott av ogif­ta kvinnor.

I väster­länd­s­ka samhällen är det inte ovan­ligt att man­nen har förhål­lan­den vid sidan om kvin­nan han är gift med. Det­ta ses dock ofta med bli­da ögon trots alla prob­lem det resul­ter­ar i. Sam­tidigt är mång­gifte för­b­judet, även om det inte orsakar lik­nande prob­lem. Tvär­tom bevaras kvin­nans hed­er och värdighet. I ett andra, tred­je eller fjärde äkten­skap är kvin­nan en hus­tru, inte en älskarin­na. Hon har en man som enligt islam­sk lag måste försör­ja henne, inte en pojkvän som en dag kan läm­na henne eller förne­ka all kännedom om henne om hon blir gravid.

Tvek­löst har en andra fru det bät­tre än en älskarin­na utan laga rättigheter.

Käl­la:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Legality_of_polygamy.png

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Tal­mud, (hebreiska för studi­um, lära) är judar­nas sto­ra efter­bib­liska skrift­sam­ling om cir­ka 20 000 sidor. Här finns bland annat de skriftlär­das stadgar, lagdiskus­sion­er och skrif­tut­läg­gningar. Samtli­ga auk­toriteter som åberopas i Tal­mud levde före år 500.
2 Kora­nen 4:3
3 Islam: The Straight Path, John Espos­i­to, Oxford Uni­ver­si­ty, 1988, s. 97