Skip to main content
Islam lär att Gud ska­p­at man­nen och kvin­nan jäm­li­ka, men inte iden­tiska. De skil­jer sig fysiskt, biol­o­giskt och men­talt och har oli­ka fal­l­en­heter. Deras roller och ans­var är där­för oli­ka och på så sätt kom­plet­ter­ar de varandra.

 
Man kan tänkas invän­da mot att man­nen får gif­ta sig med fler än en kvin­na och insis­tera på att i rättvisans namn bör kvin­nor ock­så ha rätt att prak­tis­era polyg­a­mi. Föl­jande punk­ter kan dock vara anled­ningar till att Gud för­b­judet detta:

  1. En utav förde­lar­na med polyg­a­mi är att prob­lemet med över­ta­l­ighet av kvin­nor löses.
  2. Män är ofta polyga­ma till naturen medan kvin­nor inte är det.
  3. Islam läg­ger stor vikt vid att fader­skapet är känt. När en man gifter sig med fler än en kvin­na är det inga prob­lem att veta vem som är fad­er. Men i fall där kvin­nan gifter sig med flera män skulle bara mod­er­skapet vara känt, så till vida man inte gör fader­skap­stester. Psykologer säger att barn som inte vet vil­ka deras föräl­drar är, speciellt i frå­ga om fadern, ofta får prob­lem under uppväxten.

Käl­la:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.