Skip to main content

Fråga: Jag har läst om någonting som gjort mig upprörd i frå­ga om islam. Jag har läst att en mus­lim­sk man i ett islamiskt land dödade hans sjuåri­ga dot­ter för att det mis­stänk­tes att hon våld­tag­its. Han skall ha sagt: ”Motivet för mordet var att försvara min hed­er och värdighet.” Är det­ta vad er reli­gion lär?
 
Svar: Den­na fad­er är skyldig till mord.

Islams läror skall häm­tas från rätt käl­lor – Kora­nen och vår pro­fets (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) tra­di­tion­er (sun­nah).

I mus­lim­s­ka samhällen är inte allt som sker i enlighet med islam och det­ta hand­lande kan då inte till­skri­vas reli­gio­nen i sig. Du skall veta att islams lärde anstränger sig för att motver­ka dessa osmak­li­ga kul­turel­la seder och styra samhällen mot islams san­na läror.

Enskil­da mus­limers miss­grepp bör inte till­skri­vas islam. Från his­to­rien kän­ner du till att mas­sak­ern av indi­an­er­na och försla­van­det av Afri­ka inte skall sam­mankop­plas med kris­ten­domen, även om dessa brott begicks av män­niskor som kallade sig för kristna.

Vad du näm­nt är inte tillåtet och den som begår ett sådant brott är krim­inell och skyldig till mord.

Enligt islamisk lag kan ingen straf­fas för äkten­skaps­brott – man som kvin­na – för­rän det laga bekräf­tats att han eller hon är skyldig. I fal­l­et med den sjuåri­ga flick­an skall hon inte straf­fas alls då hon är minderårig.

Islam tar inte lättvin­digt på anklagelser om äkten­skaps­brott och än värre är det att straf­fa någon för det. Den som på fal­s­ka grun­der ankla­gar någon för äkten­skaps­brott kom­mer få ett strängt straff där denne piskas för att ha bak­ta­lat och fördär­vade den andres ryk­te. Är det­ta straf­fet för att ankla­ga någon för att ha begått äkten­skaps­brott, hur kan det då vara islamiskt att ankla­ga och där­på döda grun­dat på den anklagelsen?

Rättsli­ga bestraffningar kom­mer inte tilläm­pas när någon har tvin­gats till att göra något, såsom en våldtäkt, varken i det­ta liv eller i det Nästkom­mande. Det är den våld­tagnes familjs plikt att begära att våldtäk­ts­man­nen straf­fas – inte att straf­fa den stackars dot­tern. Fak­tum är att det är en islamisk rät­tighet för dot­tern gen­te­mot hennes familj att de sky­d­dar henne, försvarar henne och utkräver rättvisa å hennes vägnar.

Käl­la:
Pro­fes­sor ‘Abd al-Wah­hāb al-Turayrī, “Hon­or Killings”. www.islamtoday.com.

Prof. Abd al-Wahhab al-Turayri

Prof. Abd al-Wahhab al-Turayri

Abd al-Wahhab al-Turayri har undervisat som professor vid al-Imam University i Riyadh