I islamisk lag finns ingen grund för att använda en månskära eller stjärna som religiösa symboler. Dessa symboler fanns inte under profetens tid (frid och välsignelser vare över honom), de fyra första kalifaten1 eller umayyaddynastin2. Istället togs de i bruk under senare tid, och historiker är oense om när de antogs och om vilka som antog dem. Vissa anser att det var perserna medan andra säger att det var grekerna, och att de på något sätt nådde muslimerna.3 Det sades att orsaken till att muslimer började använda månskäran var att när de erövrade vissa västländer bar kyrkorna där kors och muslimerna ersatte dem med halvmånar varefter denna praxis spreds över den muslimska världen.

Symboler och fanor måste vara i enlighet med islams lära och om det ej finns belägg för att de är religiöst föreskrivna är det bäst att inte använda dem.

Vad muslimer däremot anser om månen och stjärnorna är att de är en del av Guds skapelse, att de varken kan bringa medgång eller motgång och att de inte har inflytande över skeenden på jorden. Gud har skapat dem för att vara mänskligheten till gagn och ett exempel på detta ges i en av Koranens verser:

De frågar dig om innebörden av månens nytändning. Säg: ”Den visar människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgöras] och [tiden för] vallfärden.”4

Koranexegeten Ismail ibn Kathir (1301-1373) sade när han förklarade frasen ”Säg: ‘Den visar människorna tidpunkten…’”:

Utifrån dem (nymånarna) vet människor när lån skall återbetalas, hur lång väntetiden efter en skilsmässa skall vara (’iddah) och tidpunkten för pilgrimsfärden… Gud har skapat dem som tecken för att markera de tider då muslimer börjar fasta och bryter fastan [i början och slutet av ramadan], för att beräkna tiden efter skilsmässa (‘iddah) och för att veta när lån skall återbetalas.5

En annan kommentator av Koranen, Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi (1214-1273), sade i sin kommentar till denna vers:

Detta förklarar visdomen bakom månens faser, som har till syfte att missförstånd ej skall uppstå rörande tider för olika förehavanden som eder, vallfärden, väntetiden efter en skilsmässa, fastans början, fastans slut, graviditetens längd, lån och andra frågor som rör människan. Utöver denna vers finns även andra med liknande innebörder:

”Vi har gjort natten och dagen till två mäktiga tecken. Vi har låtit nattens tecken utplånas [i mörker] och gjort dagens tecken till ett klart ljus, så att ni kan se och [bege er ut] och söka det som er Herre i Sin godhet [beviljar er] och för att ni skall veta årens antal och hur [tiden] beräknas. Allt har Vi framställt med klarhet.6

”Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.”7

Att räkna nymånar är lättare än att räkna dagar.8

  1. Kalifat (arabiska: خلافة, khilāfa) kallades de muslimska riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare som gjorde anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet som ”ställföreträdare”, den titel Abu Bakr tog när han efterträdde Muhammed som muslimernas ledare år 632. []
  2. Umayyaderna (arabiska: الأمويون, al-umawiyyūn, eller بنو أمية, banū umayya; turkiska: Emevi) var en arabisk klan av stammen Qureish. Från den umayyadiska klanen utvecklades efter den fjärde kalifen Alis död den umayyadiska dynastin, som styrde det islamiska riket på 600–750-talen. Den umayyadiska dynastin gjorde stora erövringar och var de första kaliferna som inte härstammade direkt från profeten Muhammed. []
  3. Se Al-Taraateeb al-Idariyah av al-Kittani, 1/320 []
  4. Koranens budskap Kon 2:189 []
  5. Tafsir Ibn Kathir []
  6. Koranens budskap Den nattliga resan 17:12 []
  7. Koranens budskap Yonus 10:5 []
  8. Se Tafsir al-Qurtubi []