Skip to main content
Om Gud kan åstad­kom­ma allt — kan Han då även få en son? Ett påstående som det­ta skulle dock reduc­era Gud till Hans skapelses nivå. Skapelsen avlar genom att ett nytt barn kom­mer till världen som där­på väx­er upp och själv blir delak­tig i skapelse­processen. Hun­dar får val­par, kat­ter får killingar, kor får kalvar och män­niskor får barn. Så vad skulle Gud då få – ett gud­abarn? Gudar måste ge föd­sel till gudar. Men skall Gud kun­na få en son måste det exis­tera en annan Gud jäm­sides med Hon­om. Det är då inte pas­sande att Gud får en son då det­ta sät­ter Hon­om på sam­ma nivå som Hans skapelse.

 
Allt­ing utom Gud har kom­mit till genom Hans kom­mender­ing. Det är inte så att Gud blir en del av Hans Egen skapelse eller att delar av Hon­om blir det. Gud blir inte Hans egen skapelse och ej heller avlar Han. Gud är Gud – Ska­paren – och män­niskan samt allt vad det­ta uni­ver­sum rym­mer är Hans skapelse. Även om män­niskan inte kan förstå hur något kan ska­pas ur tom­ma intet är det exakt vad Gud har gjort och gör. Enbart Han ska­par utifrån ingent­ing, vilket är den egen­skap som gör Hon­om unik och skil­jer Hon­om från skapelsen. Hans sätt att ska­pa är helt olikt det sätt som män­niskan ska­par på.

Det­ta är essensen av pro­feter­nas och sän­de­bu­dens bud­skap – Abra­ham, Moses, Jesus och Muham­mad – som Gud har sänt till mänskligheten.

Inkarnation i kristendomen

I kris­ten­domen har inkar­na­tion­släran sin grund i Paulus och Johan­ne­se­van­geli­ets kris­tolo­gi [1]Fil­ip­per­brevet 2:5–11, Johan­ne­se­van­geli­et 1:1–14, tron att den “gudom­li­ga sonen” bliv­it män­niska [2]Katol­s­ka kyrkans katekes, 465. (“kött”), och att Jesus Kris­tus där­för är både Gud och män­niska. [3]Katol­s­ka kyrkans katekes, 464. Att det­ta skulle vara den offi­ciel­la håll­nin­gen bestämdes vid kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr.

Guds svar i Koranen

Till dem som lik­ställer Gud med Hans skapelse säger Han:

Ingent­ing är som Han. [4]Kora­nen 42:11

Till dem som till­skriv­it Hon­om en son säger Han:

Föreställ­nin­gen att den Nåderike har [avlat] en son är ofören­lig [med Hans gudom­li­ga majestät]! [5]Kora­nen 19:92

Och till dem som säger att Han har ska­p­at världen utifrån Hon­om själv säger Han:

Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: “Var!” — och det är. [6]Kora­nen 36:82

Till dem som dyrkar fler än en Gud säger Han:

Gud har aldrig [avlat] en son och Han har aldrig haft någon gudom vid Sin sida. I annat fall skulle helt säk­ert var­je sådan gudom ha bekym­rat sig enbart om sin egen skapelse och velat ta mak­ten från de andra. Nej, stor är Gud i Sin härlighet, fjär­ran från [alla försök] att beskri­va [Hans Väsen]. [7]Kora­nen 23:91

Och om Jesus och Hans mod­er, Maria, bekräf­tar Han deras mänsklighet:

Ett sän­de­bud, varken mer eller min­dre, var Kris­tus, Marias son. [Andra] sän­de­bud föregick hon­om och hans mod­er var en san­ningsen­lig kvin­na. Båda åt [jordisk] föda. [8]Kora­nen 5:75

En skiljelinje mot andra religioner

Det är vik­tigt att förstå att Gud inte har inkarn­er­ats och bliv­it män­niska då det­ta är skil­jelin­jen mel­lan islam och mån­ga andra reli­gion­er. I någon grad har andra reli­gion­er för­van­skat den­na lära om Gud. Gud är unik och endast Han förtjä­nar skapelsens tillbed­jan. Att tro att en män­niska är Gud eller att män­niskan har bliv­it Gud och då dyr­ka den­na män­niska är ett grovt misstag.

Jesus är inte Gud

Det går inte vara mus­lim utan att tro på Jesus (över hon­om vara Guds frid). Mus­limer tror på Jesus och alla Guds pro­feter, vilket är ett grundläg­gande trose­le­ment för islam. Således hyser vi stor akt­ning för Jesus (över hon­om vara Guds frid) och vän­tar på hans återkomst. Enligt Kora­nen kors­fästes han däre­mot inte utan upprestes istäl­let till himlen. Vi anser att Jesus (över hon­om vare Guds frid) var en av Guds mest framträ­dande sän­de­bud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu mod­er, Maria, var en ärbar och ädel kvin­na och Kora­nen berät­tar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel:

Inför Gud är Jesus till sin natur att lik­na vid Adam. Han ska­pade hon­om av jord och sade till hon­om: “Var!” och han är. [9]Kora­nen 3:59

Mån­ga förvå­nas över att islam anser att Jesus är ett av Guds mest bety­dande sän­de­bud. Vi lärs att äls­ka Jesus och det går inte att vara mus­lim utan att tro på hans oskulds­föd­sel eller de mirakel han utförde. Vi tror inte det­ta om hon­om på grund av att Bibeln säger det utan för att Kora­nen gör det. Vi poängter­ar dock att Jesu mirakel, och alla andra pro­feters, endast var möjli­ga genom Guds till­stånd och vilja.

Islam avvis­ar att Jesus är Guds son och bet­onar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast till­höra Skaparen.

Det skall klar­läg­gas att när vi kri­tis­er­ar vis­sa krist­na läror attack­er­ar vi inte Jesus Kris­tus. Krist­na dok­triner som treenigheten och arvssyn­den kri­tis­eras enbart på grund av att de inte kan till­skri­vas Jesus. När vi stud­er­ar Bibeln hän­vis­ar vi inte till Guds ord utan till ned­skrifter som påstås vara Guds ord. Vi menar att den skrift som idag tit­uleras som Bibeln endast innehåller kvar­levor av Guds ursprung­li­ga bud­skap och att den genom att över­sät­tas i flera led för­van­skats av män­nisko­hand. Vi tror att det som Jesus lärde ut var det ursprung­li­ga Evan­geli­et, inte vad som har till­skriv­its lär­jun­gar­na, Paulus eller andra kyrkofäder som genom his­to­rien har influer­at kris­ten­domen. Islam försvarar i själ­va ver­ket Jesus genom att insis­tera på den rena monoteism som han predikade och följde.

Käl­lor:
al-Jumah, Dis­cov­er Islam. www.islamhouse.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? Uni­ver­si­ty of Wales

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Fil­ip­per­brevet 2:5–11, Johan­ne­se­van­geli­et 1:1–14
2 Katol­s­ka kyrkans katekes, 465.
3 Katol­s­ka kyrkans katekes, 464.
4 Kora­nen 42:11
5 Kora­nen 19:92
6 Kora­nen 36:82
7 Kora­nen 23:91
8 Kora­nen 5:75
9 Kora­nen 3:59
Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.