Jag är övertygad om att Han (Gud) ej kastar tärning. (Albert Einstein)1

Detta världsalt har skapats av många olika beståndsdelar. Det finns galaxer och solsystem ovan och bortom jorden och på jorden själv finns immateriella ting likt berg, hav och land tillsammans med ett fantastiskt och varierande djurrike. Vissa aspekter av denna skapelse upptäcker människan än idag. Allt som en del av Guds skapande.

Gud har skapat denna värld

I Koranen görs det tydligt att det är Gud som skapat himlarna och jorden:

Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte; höjd [är Han] högt över allt vad [människor] vill sätta vid Hans sida.2

Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte. Han låter natten svepa in dagen [i sitt mörker] och låter dagen svepa in natten [i sitt ljus] och Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar], som var och en löper sitt kretslopp till en fastställd tidpunkt. Han är i sanning den Allsmäktige, Den som förlåter och förlåter på nytt!3

Gud är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.4

Guds förmåga till att skapa står bortom jämförelse – Han kommenderar och föremålet blir till:

Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.5

Han är Den som skapar, formger, avsätter proportioner och vägleder delar av skapelsen:

Prisa din Herres, den Högstes, namn! Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla], och som ger [människan] hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg.6

Gud har också sagt att Han skapat himlarna och jorden i sex steg:

Det är Gud som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar7 och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet. Ni har ingen beskyddare utom Honom och ingen som kan tala till er förmån – vill ni inte tänka över detta?8

I flera verser i Koranen visar Gud på olika aspekter av skapelsen och beskriver dem som tecken för den som begrundar9:

Och det är Han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.10

Det är Han som låter regn falla från skyn; av detta får ni [vatten att] dricka och [det ger liv] åt träd och buskar där ni släpper ut era djur på bete; och därmed frambringar Han brödsäd och olivträd och dadelpalmer och vinstockar och alla [andra] slag av frukt. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd. Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar [tingen] eftertanke.11

I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd.12

Människan tar sig sällan tid till att fundera över livets mening

I strävan efter det världsliga finner människan lite tid för eftertanke över denna skapelse, vår vistelse här och livets mening. Det är av yttersta vikt att ta sig tid för reflektion och eftertanke för om man gör det kommer man finna tecken och lärdomar som för en tillbaka till Gud – ett så viktigt steg i detta liv. Tar man sig bara tid att söka finner man dessa tecken överallt omkring oss. Gud säger:

Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem [att veta] att din Herre är vittne till allt som sker?13

Skapat med ett syfte

Reflekterar man över hur skapelsen är beskaffad och ordnad inser man att det måste finnas ett syfte bakom den. Det är otänkbart att någon skulle skapa med sådan precision och perfektion utan mening14. Detta nämner Gud flera gånger i Koranen:

Vi har inte skapat himlen och jorden och allt som finns däremellan för ros skull.15

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!16

Upphöjd över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han, Herren till allmaktens, nådens och barmhärtighetens tron.17

Koranens argument är att det är en logisk omöjlighet att komma till en annan slutsats. Tror man att Gud är Skaparen passar det inte att tro att Han skapat med sådan exakthet och skönhet enbart för ros skull. Den som tror på Skaparen men som samtidigt tror att denne Skapare saknar syfte ser Honom som barnslig och ointelligent. Det är svårt att tro att en sådan Skapare skulle kunna åstadkomma det Universum vi ser idag. Nej, tveklöst vittnar skapelsen om vissa utav Skaparens attribut och om att det finns en mening med dess tillkomst. Att någonting överhuvudtaget existerar tyder på att det finns en Skapare som inte skapar av en slump eller för nöjes skull. Skaparen kan inte vara någon annan än Gud med Hans perfekta och sublima attribut. Världsalltet behöver Gud för att fungera. Gud säger i Koranen:

Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Gud skulle världsalltets ordning ha brutit samman! Stor är Gud i Sin härlighet, Herren till allmaktens tron, fjärran från [deras försök] att beskriva [Hans Väsen]!18

Källor:
Jamāl al-Din M. Zarabozo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.

 1. http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html []
 2. Koranen 16:3 []
 3. Koranen 39:5 []
 4. Koranen 39:62 []
 5. Koranen 2:117 []
 6. Koranen 87:1-3 []
 7. Det arabiska ordet ayām, ovan översatt som ”dagar”, avser inte nödvändigtvis en 24 timmar lång period. Istället är det sex tidsrymder. På andra platser i Koranen säger Gud exempelvis: ”En dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.” (22:47), se även 32:5. I ännu en vers säger Gud: ”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.” (70:4) []
 8. Koranen 32:4 []
 9. Lägg märke till att det är ett tydligt tecken på att en sann religion inte är rädd för vetenskap. I Väst har religion ofta ställts mot vetenskap. Detta har dock att göra med den religion som följts i Väst och inte nödvändigtvis med all religion och speciellt inte den sanna religion som kommer från samma Skapare som skapat himlarna och jorden. []
 10. Koranen 13:3 []
 11. Koranen 16:10-13 []
 12. Koranen 2:164 []
 13. Koranen 41:53 []
 14. Detta är så klart vad en materialist skulle påstå. De menar att allting är tillkommit av en slump. Då finns det inte något syfte bakom denna skapelse. []
 15. Koranen 21:16 []
 16. Koranen 3:190-191 []
 17. Koranen 23:115 []
 18. Koranen 21:22 []