Islam förbjuder attacker mot oskyldiga människor, som kvinnor och barn, under krig mellan muslimer och icke-muslimer. Otro rättfärdigar i sig själv inte angrepp.

Guds sändebud (över honom vare Guds frid och välsignelser) och kaliferna som följde honom betonade vikten av att skydda de svaga och de som inte strider.

Ibn `Umar sade:

Jag såg en dräpt kvinnas kropp under en av profeten strider så han förbjöd dödandet av kvinnor och barn.1

Abū Dāwūd berättar med en autentisk kedja från Rabāh bin Rabī` att han sagt:

Vi var tillsammans med Guds sändebud under ett slag och vi såg människor samlas. Han sände iväg en man för att ta reda på varför de samlats. Mannen återvände och sade: ’De har samlats runt en dräpt kvinna.’ Guds sändebud sade: ‘Hon skulle inte attackerats!’ Khālid bin al-Walīd ledde styrkorna så han sände en man till honom och sade: ‘Säg till Khālid att inte döda kvinnor eller arbetare’.

I en annan återberättelse från Ibn Mājah beskrivs att Guds sändebud sade: ”Säg till honom att inte döda barn eller arbetare.

Arbetare skall inte attackeras avsiktligt, även om de befinner sig där drabbningen äger rum, så länge deras aktiviteter inte rör striden, och arbetare som inte uppehåller sig vid platsen för strid skall definitivt inte attackeras, trots att de befinner sig i fiendens land.

Abū Dāwūd har berättat från Anas bin Mālik att Guds sändebud brukade säga följande till hans trupper innan han sände dem till strid:

Gå framåt i Guds namn. Döda inte de äldre, ej heller små barn, ej heller kvinnor och överträd inte gränser.

En sida ur Malik ibn Anas klassiska Muwaṭṭaʾ som berör islamisk lag.

I Muwaṭṭaʾ berättas från Yahyā bin Sa`īd att kalifen Abū Bakr sände en armé till Syrien och att han gick ut för att ge dem några uppmuntrande ord. Han gick tillsammans med Yaziz bin Abī Sufyān och sade:

Ni kommer att finna en grupp människor som har hängivit sig åt dyrkan av Gud (dvs. munkar) så lämna dem ifred.

Detta kan vara ett bra tillfälle att nämna det förslag som bergsänglarna gav Guds sändebud i att de skulle låta de båda bergen rämna över Meckas invånare. Guds sändebud sade:

Nej, jag hoppas att Gud skall låta några av dess invånare dyrka Honom allena.

Han sade detta trots att deras förgörelse hade varit av gudomlig natur och att han samt de troende inte skulle behövt lyfta ett finger mot dem.

Vidare är allmänna ytor som flygplatser och marknadsplatser öppna områden där både muslimer och icke-muslimer möts. Det är också platser där vuxna och barn, män och kvinnor vistas. Dessa platser skall aldrig ses som mål, inte ens under krig.

Källor:
Shaykh Sāmī al-Mājid, Let There Be No Compulsion in Religion. www.islamtoday.com

  1. Sahīh al-Būkhārī och Sahīh Muslim []