Skip to main content

Ingen fad­er eller mod­er har makt att tvin­ga deras son eller dot­ter att gif­ta sig mot hans eller hennes vilja.

När en kvin­na bekla­gade sig inför pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) över att föräl­drar­na tvin­gat henne att gif­ta sig med en man hon inte ville gif­ta sig med, gav pro­feten henne möj­ligheten att häva det [äkten­skapet].

Syftet med att vara måls­man är inte att tvin­ga en dot­ter att gif­ta sig med någon hon inte vill gif­ta sig med.

En gång kom en kvin­na och frå­gade profeten:

Guds sän­de­bud! Min fad­er har gift bort mig med en kusin för att höja hans sta­tus men jag vill inte gif­ta mig med honom.

Pro­feten gav henne då möj­ligheten att annullera det [äkten­skapet] men hon sade:

Jag har redan fun­nit mig i min faders beslut men jag ville att det skulle bli känt att kvin­nor har något att säga i den­na frå­ga. [1]Sunan al-Nasā’ī #3269, Sunan Ibn Mājah #1874, and Mus­nad Ahmad #25043 och aut­en­ticier­ad av Shu‘ayb al-Arna‘ūt et al i Tahqīq Mus­nad Ahmad 41/#493

Ett barn måste van­li­gen lyda föräl­drar­na. Den­na lyd­nad omfat­tar dock inte ett livs­långt åta­gande gen­te­mot en oön­skad make.

Och Gud vet bäst.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Sunan al-Nasā’ī #3269, Sunan Ibn Mājah #1874, and Mus­nad Ahmad #25043 och aut­en­ticier­ad av Shu‘ayb al-Arna‘ūt et al i Tahqīq Mus­nad Ahmad 41/#493