Skip to main content

Fråga: För unge­fär fyra veck­or sedan träf­fade jag en arab som prak­tis­er­ar islam. Han sade att han var intresser­ad av mig och att han ville leva med mig. För att det­ta skulle vara giltigt ville han att vi skulle ingå ett ”tem­porärt äkten­skap”. Jag har letat och letat efter en förk­lar­ing till det­ta ”tem­porära äkten­skap”. Jag älskar verk­li­gen denne man och skulle vil­ja gif­ta mig med hon­om, men utefter vad jag har läst förstår jag att vi redan är gif­ta. Jag är myck­et för­bryl­lad och skulle vil­ja få det­ta förklarat.
 
Svar: All lovpris tillkom­mer Gud.

Inom islam finns inga ”tem­porära äkten­skap”. I alla fall inte utöver vad de som föl­jer vill­farelse har fört in i reli­gio­nen, som tron att det finns något som kallas mut‘ah, vilket är en form av ”tem­porärt äkten­skap”. Den­na äkten­skaps­form är dock struken och inte en del av islamisk lag.

Du bör vara för­sik­tig med sådant folk och inte låta dina känslor ta över­hand. Följ istäl­let vad som är sanning.

Och Gud vet bäst.

Käl­la:
Muham­mad Sālih al-Muna­jjid, Tem­po­rary Mar­riage. www.islam-qa.com