Skip to main content
Kvinnlig omskärelse (eller könsstymp­n­ing) är ett allt­för van­ligt fenomen som näs­tan utes­lu­tande förknip­pas med islam. Även om mån­ga som utö­var det­ta är mus­limer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kul­turell natur och föb­jud­na enligt islam. Enligt WHO definieras kvinnlig könsstymp­n­ing som: “alla ingrepp som rör bort­ta­gande delvis eller helt av de exter­na gen­i­tal­ier­na eller annan åverkan på de kvinnli­ga köns­de­lar­na av kul­turel­la eller andra icke-med­i­cin­s­ka skäl” [1]WHO: Elim­i­nat­ing female gen­i­tal muti­la­tion: An inter­a­gency state­ment.. Gene­va: WHO, 2008..

 
Amnesty Inter­na­tion­al uppger:

Kvinnlig omskärelse förekom även före islam men prak­tis­eras inte av majoriteten av mus­limer. Han­dlin­gen har dock fått en religiös innebörd. [2]Vad är kvinnlig könsstymp­n­ing? Amnesty Inter­na­tion­al… (http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT770061997?open&of=ENG-370)

Nätver­ket mot kvinnlig omskärelse och avlägsnande av gen­i­tal­ier säger:

…det är inte en islamisk prax­is. Kvinnlig omskärelse är en rit­u­al som inte går förknip­pa med en viss reli­gion eller kul­tur. I Afri­ka och Mel­lanöstern utförs det av mus­limer, kop­tiska krist­na, oli­ka ursprungs­be­folkningar, protes­tanter och kato­lik­er, för att näm­na några. [3]Female Gen­i­tal Cut­ting (FGC): An Intro­duc­tion, Mar­i­anne Sarkis. (http://www.fgmnetwork.org/intro/fgmintro.html)

Falash­er­na, som är en jud­isk sekt, omskär ock­så båda könen. [4]Andrée, Zur Volk­skunde der Juden, s. 84.

I den­na text kom­mer vi först under­sö­ka oli­ka typer av omskärelse för att där­på reda ut var­för oli­ka kul­tur­er utsät­ter kvin­nan för detta.

Olika former av omskärelse

Kvinnlig omskärelse är “en term som hän­vis­ar till alla for­mer av avlägsnande eller ändring av kvin­nans gen­i­tal­ier.” [5]Female Gen­i­tal Cut­ting (FGC): An Intro­duc­tion, av Mar­i­anne Sarkis (http://www.fgmnetwork.org/intro/index.html) Det finns fyra typer av omskärelse [6]Female Gen­i­tal Muti­la­tion: Rap­port, WHO Tech­ni­cal Work­ing Group, Gene­va, 17–19 juli 1995. World Health Orga­ni­za­tion: Gene­va. 1996.:

  1. Kli­toridek­to­mi. Det­ta är den mil­daste for­men av omskärelse som innebär ett avlägsnande eller en uppdel­ning av den förhud (eller “huva”) som täck­er kvin­nans kli­toris. Det­ta kan utföras till­sam­mans med en par­tiell eller full­ständig exci­sion av kli­toris, vilket kallas för kli­toridek­to­mi. Enligt FN:s befolkn­ings­fond (UNFPA) är det­ta den form som är jäm­för­bar med man­lig omskärelse [7]Van­li­ga frå­gor och svar om kvinnlig könsstymp­n­ing (http://www.unfpa.org/gender/practices2.htm # 4) . Det­ta kallas ibland ock­så för “sun­na-omskärelse” då det är den­na typ som utförs av de mus­limer som anser han­dlin­gen vara lags­tiftad i islam.
  2. Exci­sion. Enligt den­na form, som ock­så benämns som könsstymp­n­ing, avlägsnas [yttre] kli­toris och labia mino­ra helt eller delvis.
  3. Infibu­la­tion. Det­ta är en av de mest extrema for­mer­na av omskärelse, som innebär total exci­sion av kli­toris, både labia mino­ra och majo­ra samt att sam­man­fognin­gen av vul­vans båda sidor i vagi­nan sys med tråd eller säkras med andra objekt tills en läkn­ing och sam­manslut­ning sker. Endast ett litet hål behålls för att tillå­ta pas­sage av men­stru­a­tions­blod och urin. Det­ta kallas för infibu­la­tion eller faraonisk omskärelse [8]Infibu­la­tion (även kallat “faraonisk omskärelse”) har prak­tis­er­ats särskilt i Östafri­ka och är den värs­ta typen av kvinnlig könsstymp­n­ing och innebär att kli­toris, de inre blygdläp­par­na samt … Fort­sätt läsa efter dess ursprung.
  4. Alla andra sorters könsstymp­n­ing som prick­n­ing, pierc­ing eller inci­sion av kli­toris och/eller blygdläp­par­na, tän­jn­ing av kli­toris och/eller blygdläp­par­na, kau­ter­i­sa­tion genom brän­ning av kli­toris och omgi­vande väv­nad; intro­ci­sion, skrap­n­ing eller sty­ck­n­ing av vagi­nan eller omgi­vande väv­nad, och införande av frä­tande ämnen eller örter i vaginan.

Var omskärelse utövas

Var i Afri­ka omskärelse utövas.

Omskärelse prak­tis­eras i hela världen men är van­li­gast i Afri­ka söder om Sahara i ett band som sträck­er sig österut från Sene­gal till Soma­lia. Omskärelse förekom­mer även i Mel­lanöstern, Nord- och Sydameri­ka, Indone­sien och Malaysia. Den tred­je for­men (enligt vad som beskriv­its ovan) förekom­mer näs­tan utes­lu­tande i Soma­lien, Sudan och södra Egypten, samt i några delar av Mali och Nigeria.

Vi finner att i vis­sa samhällen, såsom i Soma­lia, Eritrea och Etiopi­en, genomgår näs­tan alla kvin­nor den tred­je for­men av omskärelse — könsstymp­n­ing. Anled­ningar­na till det­ta kan vara mån­ga. Kanske ses kvin­nan inte som “ren” så länge hennes kli­toris inte avlägsnats eller kan det bero på att man önskar att hon skall vara kysk fram till äkten­skapet. Den­na sed har exis­ter­at under lång tid och mån­ga är räd­da för att straf­fas om de överg­er den. Kvin­nor kanske inte kan gif­ta sig, eller ankla­gas de för otukt. Famil­jen kan ock­så för­lo­ra sin “hed­er” om tra­di­tio­nen inte efterlevs.

Kvinnlig omskärelse har ock­så var­it van­ligt i Nor­dameri­ka för att kon­trollera kvin­nans sex­u­alitet. Särskilt i USA var den förs­ta, andra och tred­je for­men van­li­ga fram till 50-talet. Anled­ningar­na till det­ta var mån­ga men den kanske van­li­gaste orsak­en var att man ville min­s­ka onani. I Eng­land pub­licer­ade Isaac Bak­er Brown (1811–1873) en bok om hans framgån­gar vid behan­dling av kvinnlig onani med könsstymp­n­ing. Han häv­dade ock­så att det­ta var ett botemedel mot oklara men­ta­la störningar såsom hys­teri och epilep­si. [9]The Rit­u­al of Cir­cum­ci­sion, av Karen Erick­sen Paige. Human Nature, s. 40–48, maj 1978. Lös­ningar­na för att hin­dra onani var otal­i­ga. Ett exem­pel är kyskhets­bäl­tet, som först använ­des under medelti­den för att säk­er­stäl­la att hus­trur för­blev kys­ka medan deras män var bor­ta. För att förhin­dra onani bland pojkar använ­des spet­sade ringar eller ännu mer drastiska metoder som kau­ter­i­sa­tion eller kas­trering [10]Ibid..

Anledningar till omskärelse

I en av de klas­siska läroböck­er­na om barn­sjuk­do­mar, Dis­eases of Infan­cy and Child­hood, pub­licer­ad 11 gånger mel­lan 1897 och 1940, före­språkar för­fattaren L.E Holt kau­ter­i­sa­tion av kli­toris samt sve­da av vul­van som före­byg­gande åtgärder mot onani. Onani sågs som orsak­en till mån­ga sjuk­do­mar, såsom neu­roti­cism, olyd­nad och brist på respekt mot föräl­drar­na. [11]Ibid.

Organ­i­sa­tio­nen Ori­fi­cial Surgery Soci­ety menade att kau­ter­i­sa­tion kunde vara en lämplig behan­dling även för så triv­iala åkom­mor som huvudvärk.

Mån­ga hygien­iska förde­lar trod­des åstad­kom­mas genom kli­toridek­to­mi. C.F. McDon­ald näm­n­er i artikeln Omskärelse av kvin­nor [12]McDon­ald, CF, MD (sep­tem­ber 1958). Omskärelse av kvin­nor från 1958:

Om man­nen är i behov av omskärelse för ren­lighet och hygien, var­för då inte även kvin­nan? Jag har oper­erat kanske 40 patien­ter som behövt den­na behandling.

Det förk­laras att den­na behan­dling hjälper mot “irri­ta­tion, klå­da och onani”.

Tills allde­les nyli­gen ansågs kvin­nans kli­toris vara “oren”. Sig­mund Freud, som ans­es vara en av den mod­er­na psykolo­gins grun­dare, förk­larar i Sex­u­alitetens och kär­lekens psykolo­gi att: “elim­iner­ing av kli­toris är en nöd­vändig förut­sät­tning för utveck­ling av fem­i­ninitet.”

Även i västvärlden genomgår idag mån­ga kvin­nor den­na form av omskärelse som vis­sa läkare [13]Ezzell, Car­ol (31 okto­ber, 2000). Anato­my and Sex­u­al Dys­func­tion och för­fattare [14]Cli­toral Cir­cum­ci­sion. Tantra * Kama Sutra * Tantric Sex & Tantric phi­los­o­phy, 1959). Kvinnlig omskärelse: Indika­tion­er och en ny teknik. menat skall öka kvin­nans sex­uel­la tillfredsställelse.

Olika åsikter bland muslimer

Även om omskärelse av män är en lovvärd han­dling enligt islam, har forskare skilt sig åt när det gäller kvin­nor. Vis­sa har ansett det vara lovvärt, medan andra enbart betrak­tat det som tillåtet. På senare tid har som­li­ga även menat att det är otil­låtet. Dessa stånd­punk­ter baseras på ett antal tra­di­tion­er (hadīth) berät­tade från pro­feten Muhammed (över hon­om vare Guds frid och välsignelser).

De skriftlärde som menar att omskärelse är en lovvärd han­dling baser­ar i huvud­sak det­ta på en åter­berät­telse i vilken pro­feten Muhammed säger:

Omskärelse är sun­nah för män och en hed­ervärd sak för kvin­nor. [15]Mus­nad Ahmad

Ur den­na åter­berät­telse har några lärde drag­it slut­sat­sen att pro­feten upp­muntrade både män och kvin­nor att omskära sig.

De som ser det som enbart tillåtet utgår från en annan åter­berät­telse, från Umm Atiyyah, i vilken pro­feten fick vet­skap om ett flicke­barn som skulle omskäras. Från den­na åter­berät­telse har de lärde här­lett att omskärelse av kvin­nor är tillåtet efter­som pro­feten inte för­b­jöd det uttryck­li­gen. De härled­er ock­så att det inte är tillåtet att gå till ytterligheter.

Stud­er­ar vi vad de lärde inom utta­lan­den från Muhammed sagt kan vi dock notera att flera av de mest framträ­dande såsom Ibn Hajar, al-Bukhāri, Abu Dawūd, al-Bay­haqi, Ibn ul-Mundthir och ash-Shawkāni har uppgett att dessa åter­berät­telser är sva­ga och att de inte kan åberopas. Ibn ul-Mundthir har sagt:

Det finns ingen rap­port om omskärelse som kan åberopas, och ingen berät­tarked­ja som går att föl­ja. [16]Talkhees al-Habeer. Ibn Hajar al-Asqalani. Hadîth #2140

Islams lärde säger att om en åter­berät­telse vis­ar sig vara svag eller opål­itlig är det inte tillåtet att använ­da den som bevis för att förkun­na en islamisk dom, då alla rättsli­ga avgöran­den i reli­gio­nen måste styrkas med aut­en­tiska och enty­di­ga bevis.

Sunna-omskärelse”

Vad man kan se är att den förs­ta for­men av omskärelse, som ibland kallas “sun­na-omskärelse”, har en viss islamisk grund men att dess grund­val är svag. Och det är endast den­na form, som innebär att en viss del av huden avlägsnas, som vis­sa skriftlärde anser vara tillåten eller lovvärd. Det­ta för­farande är ofarligt och lik­nar det sätt som män omskärs. Som­li­ga har häv­dat att det ock­så finns vis­sa förde­lar med det­ta ingrepp såsom ökad sex­uell njut­ning, före­byg­gande av dålig lukt till följd av illaluk­tande sekret under huden och en lägre frekvens av urin­vägsin­fek­tion­er samt infek­tion­er som påverkar det repro­duk­ti­va sys­temet. [17]Kvinnlig omskärelse: ett med­i­cin­skt per­spek­tiv, Sitt al-Banaat Khaalid. 2003.

Men för de andra for­mer­na av omskärelse — eller rättare sagt könsstymp­n­ing — finns det ingen grund för i islam utan tvär­tom är det strängt för­b­judet. Det­ta enligt den pro­fet­tra­di­tion som vis­ar på ett till­stånd för en viss form av omskärelse men sam­tidigt för­b­jud­er extremer. Därutöver sky­d­dar islamisk lag kvin­nors rätt till sex­uell njut­ning, vilket bevisas av det fak­tum att en kvin­na har rätt till skilsmäs­sa om hennes man inte kan till­fredsstäl­la hennes sex­uel­la begär.

De mus­limer som i vis­sa delar av världen ägnar sig åt könsstymp­n­ing kom­mer att läg­ga dessa han­dlin­gar åt sidan när de väx­er i deras förståelse av islam. Ett tydligt exem­pel på det­ta är att en av de grup­per i Kenya som inte prak­tis­er­ar kvinnlig könsstymp­n­ing är mus­limer­na, även om det är ett land vars befolkn­ing är kän­da för detta.

Allmän islamisk rättspraxis

Vi måste dock under­stry­ka att rätt håll­ning i den­na frå­ga är att det inte finns någon tillför­l­itlig text som direkt upp­muntrar till omskärelse, och därmed fall­er frå­gan under andra allmän­na tex­ter som för­b­jud­er det som är skadligt och upp­muntrar till det som är nyt­tigt och häl­sosamt. Enligt grundläg­gande islamisk rättsprax­is är det som inte uttryck­li­gen för­b­juds tillåtet, även om det fort­farande är föremål för andra indi­rek­ta tex­ter. Det­ta bäd­dar för en stor tol­er­ans i reli­gio­nen, sam­tidigt som det ock­så finns möj­lighet till att hantera nya frå­gor. Vis­ar det sig att omskärelse är med­i­cin­skt förde­lak­tigt för kvin­nor eller för samhäl­let, skulle det vara något som islam upp­muntrar till på sam­ma sätt som allt som för nyt­ta med sig är upp­muntrat inom islam. Men om det å andra sidan vis­ar sig att omskärelse är skadligt skulle det defin­i­tivt betrak­tas som för­b­judet inom islam. Dr. Abd al-Rah­mān b. Hasan al-Nafisah, redak­tör för Con­tem­po­rary Jurispru­dence Research Jour­nal baser­ad i Riyadh, skriv­er i en artikel om kvinnlig omskärelse och islam:

Inom islamisk lag är bevaran­det av män­niskan — livet och kropp­slig häl­sa — en laga nöd­vändighet. Något som även­tyrar den­na laga nöd­vändighet genom att vål­la ska­da är inte tillåtet. [18]http://islamtoday.com/showme2.cfm?cat_id=2&sub_cat_id=822

Käl­la:
Female Cir­cum­ci­sion in Islam. www.islamreligion.com
Amon Shav­it 2004: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Campaign_road_sign_against_female_genital_mutilation_(cropped).jpg

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 WHO: Elim­i­nat­ing female gen­i­tal muti­la­tion: An inter­a­gency state­ment.. Gene­va: WHO, 2008.
2 Vad är kvinnlig könsstymp­n­ing? Amnesty Inter­na­tion­al… (http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT770061997?open&of=ENG-370)
3 Female Gen­i­tal Cut­ting (FGC): An Intro­duc­tion, Mar­i­anne Sarkis. (http://www.fgmnetwork.org/intro/fgmintro.html)
4 Andrée, Zur Volk­skunde der Juden, s. 84.
5 Female Gen­i­tal Cut­ting (FGC): An Intro­duc­tion, av Mar­i­anne Sarkis (http://www.fgmnetwork.org/intro/index.html)
6 Female Gen­i­tal Muti­la­tion: Rap­port, WHO Tech­ni­cal Work­ing Group, Gene­va, 17–19 juli 1995. World Health Orga­ni­za­tion: Gene­va. 1996.
7 Van­li­ga frå­gor och svar om kvinnlig könsstymp­n­ing (http://www.unfpa.org/gender/practices2.htm # 4) 
8 Infibu­la­tion (även kallat “faraonisk omskärelse”) har prak­tis­er­ats särskilt i Östafri­ka och är den värs­ta typen av kvinnlig könsstymp­n­ing och innebär att kli­toris, de inre blygdläp­par­na samt delar av de yttre blygdläp­par­na skärs bort. Huden sys sedan ihop och ett litet hål läm­nas för att men­stru­a­tions­blod och urin ska kun­na passera. Infu­bi­la­tion led­er till mån­ga all­varli­ga fysiska och psykiska kon­sekvenser för den drabbade.
9 The Rit­u­al of Cir­cum­ci­sion, av Karen Erick­sen Paige. Human Nature, s. 40–48, maj 1978.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 McDon­ald, CF, MD (sep­tem­ber 1958). Omskärelse av kvinnor
13 Ezzell, Car­ol (31 okto­ber, 2000). Anato­my and Sex­u­al Dysfunction
14 Cli­toral Cir­cum­ci­sion. Tantra * Kama Sutra * Tantric Sex & Tantric phi­los­o­phy, 1959). Kvinnlig omskärelse: Indika­tion­er och en ny teknik.
15 Mus­nad Ahmad
16 Talkhees al-Habeer. Ibn Hajar al-Asqalani. Hadîth #2140
17 Kvinnlig omskärelse: ett med­i­cin­skt per­spek­tiv, Sitt al-Banaat Khaalid. 2003.
18 http://islamtoday.com/showme2.cfm?cat_id=2&sub_cat_id=822
Aisha Stacey, B. Sc.

Aisha Stacey, B. Sc.

Aisha konverterade till islam 2002 och tillbringade de kommande fem åren i Doha, Qatar för att studera islam och arbeta vid Fanar Cultural Center. År 2006 återvände Aisha till universitetet för andra gången för att slutföra en kandidatexamen. Aisha har också varit redaktör för den australiska tidningen Crescent Times.