Skip to main content
Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av gra­viditeten utan giltig anledning.

 
Är gra­viditeten i det förs­ta stadi­et, som är en peri­od av 40 dagar, och en abort tjä­nar ett legit­imt syfte eller om gra­viditeten led­er till något skadligt, då är det tillåtet att göra abort. Men om en abort görs i det­ta stadie av räd­sla för att inte kun­na upp­fos­tra bar­net, om man är rädd för att inte kun­na bära kost­nader­na för att försör­ja och utbil­da bar­net, i fruk­tan för framti­den eller för att ett par kän­ner att de har till­räck­ligt med barn – då är det inte tillåtet.

Inom islam är det inte tillåtet att avbry­ta en gra­viditet när den befinner sig i ‘alaqah (det andra stadi­et) eller mudghah (det tred­je stadi­et). En pål­itlig med­i­cin­sk kom­mit­té måste först bestäm­ma att en fort­satt gra­viditet är en fara för mod­erns väl­befinnande om man är rädd för att hon skall dö om gra­viditeten fort­sät­ter. Det är tillåtet att göra abort när alla andra medel för att avvär­ja den­na fara undersökts.

Efter det tred­je stadi­et, när fyra månad­er passer­at, är det inte tillåtet att avbry­ta gra­viditeten föru­tom om en grupp pål­itli­ga med­i­cin­s­ka spe­cial­is­ter beslu­tat att det kom­mer leda till kvin­nans död om fos­tret behålls. Det­ta bör endast göras om alla andra medel för att hål­la fos­tret vid liv under­sök­ts. Det finns ett med­gi­vande som tillåter abort i det­ta fall för att und­vi­ka det värs­ta av två dåli­ga ting.

Käl­la:
al-Fatāwa al-Jāmi‘ah, 3/1056