Skip to main content
Enligt islam är allt skadligt eller vars skadli­ga inverkan över­stiger nyt­tan för­b­judet. Därmed skulle alko­hol vara för­b­judet även om det inte fun­nits ett tydligt för­bud i Kora­nen eller i utsagor­na från pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser). Alko­hol har sedan urminnes tider var­it ett prob­lem och forsät­ter skör­da otal­i­ga liv än idag. Sta­tis­tik som vis­ar ständigt ökande krim­i­nalitet, psykisk ohäl­sa och äkten­skap­sprob­lem världen över vit­tnar om alko­holens destruk­ti­va inverkan.

 
Alko­holen däm­par hjär­nans häm­mande funk­tion vilket är anled­nin­gen till att den onyk­tre ofta beter sig på ett sätt som denne inte brukar göra. Den onyk­tre får prob­lem med motoriken och därmed svårt att gå och tala. Även om man bara är onyk­ter en endaste gång, men då gör något dum­dristigt, kan den hän­delsen föl­ja en livet ut.

Då miljon­er män­niskor dör var­je år efter att ha druck­it alko­hol finns det flera med­i­cin­s­ka anled­ningar till att det är för­b­judet. Några alko­hol­re­lat­er­ade sjuk­do­mar är:

  1. Skrum­plever
  2. Lev­er­cancer
  3. Reflux­e­sofag­it, kro­nisk gas­trit och bukspot­tkörtelin­flam­ma­tion
  4. Kar­diomy­opati, hyper­toni och hjärt­in­farkt
  5. Stroke
  6. Neu­ropati och oli­ka for­mer av atrofi
  7. Endok­ri­na störningar
  8. Ane­mi, gul­sot och trom­bo­cyt
  9. Bröstin­fek­tion­er, lung­in­flam­ma­tion och lungem­fy­sem

Mån­ga påstår att de inte tar fler än ett till två glas och att de kan behärs­ka sig utan att berusas. Studi­er har dock visat att alla alko­holis­ter bör­jade dric­ka enbart för det sociala umgänget. Ingen har från bör­jan avsikt att bli alko­holist utan det­ta är något som sker under resans gång.

Gud har i Sin oändli­ga vis­dom för­b­ju­dit alko­hol i syfte att bevara både män­niskan och det samhälle hon lever i och därav är kon­sum­tion av alko­hol för­b­judet enligt islam.

Det kan vara på sin plats att näm­na att när vi avhåller oss från att göra vad Gud för­b­ju­dit gör vi inte det främst på grund av de skadli­ga effek­ter­na utan för att Gud har för­b­ju­dit det. Avsik­ten är att lyda Guds befall­ningar i den­na värld och gyn­nas därigenom.

Käl­la:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.