Profetens sunna har nedtecknats i flera hadith-samlingar. Bilden föreställer serien Fath ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari

Utan sunna (hur profeten förstod och tillämpade lagen) nedtecknad i hadith-samlingar hade islam utvecklats i annan riktning. Flera delar av Koranen behöver en kontextualiserad förklaring genom sunna för att den exakta innebörden skall framkomma. Ett vanligt uttryck av denna innebörd är: ”sunna är en avgörande auktoritet som fastställer innebörden av texten i Koranen1. Koranens måttfullhet är kompakt till den grad att många och ibland motstridiga tolkningarna är oundvikliga. I en sådan situation är den enda pålitliga domaren inte subjektiva åsikter utan Muhammeds sunna, den man som Gud gav i uppgift att förmedla och tydliggöra Koranens budskap:

Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke.2

Och Vi har uppenbarat denna Skrift för dig för att du skall klargöra för dem det som de tvistar om, och som en vägledning och en nåd för dem som vill tro.3

När profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser) varnade det muslimska samfundet (al-Ummah) för deras fiender, framtida lidanden och farorna i splittring, lämnade han dem aldrig utan ett botemedel. Han rådde innerligt:

Den av er som lever länge kommer få se mycket kontrovers, så akta er för nyuppfunna frågor eftersom de är villfarelse och håll fast vid min sunna och de vägledda kalifernas sunna efter mig. Håll fast vid den med era kindtänder!4

Imām Mālik (712–795)5, väl medveten om sunnans välgörande roll, uppges ha sagt:

Sunna är som Noaks ark. Den som går om bord kommer räddas och den som stannar kvar kommer drunkna.6

Det är värt att notera att ”sunna” och ”tradition” inte är synonyma i islamisk vokabulär och därför inte sinsemellan utbytbara. Nya texter tycks dock förbise en väsentlig skillnad mellan dem. ”Tradition” är ett laddat begrepp som kan omfatta sunna som ett religiöst arv, men kommer till korta när ”äkta” kunskap inte avgränsas från kulturella biprodukter som legender, myter, lokala seder, och pseudo-religiositet. Allan Davies förklarar:

Tradition är ett tvetydigt begrepp, både för att traditionerna alltid definieras av senare folk och därför att väl fastställd är en tradition snart förtingligad till en ortodoxi och förlorar sin ursprungliga innovativa förmåga.7

Omvänt är sunnans viktigaste funktion att förhindra att traditioner åsidosätter suveräniteten i Koranen och profetens ord. De lärde som sakkunnigt bevarat sunna kallas för ahl al-hadith eller hadithernas folk. Dr. Christopher Melchert berättar:

Dessa muslimer utarbetade och bevarade den uppenbarade lagen och menade att lagen, mer än sed, god smak, egen erfarenhet, eller något annat, bör forma den troendes liv.8

De som sammanställt hadither såsom Muhammed al-Bukhāri (810-870), Muslim al-Naisabūri (817-874), Muhammed at-Tirmidhī (824-894) och Ahmed Bin Hanbal (780-855) tillbringade deras liv med att samla in och förädla arvet från profeten, och de gjorde det med en oförtruten samvetsgrannhet. Kritikerna av återberättelse (hadith) som Yahya bin Ma’īn, Abdurrhaman Bin Mahdi, Abu Zur’ āh al-Razi, Abu Hattim al-Razi och en legion av andra kritiker, utförde ett annat jobb. De sållade ut de autentiska haditherna från den totala massa av berättelser som tillskrevs profeten.

Behovet av att återuppliva och dokumentera autentisk sunna uppstod ungefär två århundraden efter profetens död när dess renhet stod i fara. Vid den tiden producerade det muslimska samfundet individer av välrenommerad integritet, enastående minnesförmåga och idog analytisk expertis. De var personer som för första gången i historien lade grunden för den mest rigorösa och metodiska historieskrivning, känd som hadithvetenskap (i’lmul hadith) eller vetenskapen om grunderna i berättande (i’lmu usulu riwa-yah). Med detta praktiska verktyg i händerna lyckades de separera Muhammeds verkliga ord från de som vanställts av svaga (du’fā) eller oprecisa (mukhti’un) återberättare, eller fabricerats av förfalskare (wadha’un)9. Det är genom dessa enorma ansträngningar som vi nu har en rik och genuin dokumentation av profetens läror som kallas för sunna.10 Denna kärnsamling av autentiska hadither är vad de lärde kallar ”ahadīth mahfuthah”, som betyder ”bevarade hadither”, och dessa hadither utgör den prövosten mot vilken massan av andra hadither gnids och testas för deras äkthet. Uppgiften att granska impopulära hadither i läge intill bevarade är tekniskt känt som i’tibār där tillförlitligheten i en text studeras i ljuset av en mer autentisk text med liknande innehåll, och som ibland rapporterats med en liknande isnad (berättarkeja)11. Den religiösa integritet som genomsyrade de hadithlärdes karaktär har ökat deras känslighet inför förrädiska subjektiva böjelser och manat dem till extra självrannsakan. I detta avseende skrev Ruth Stellhorn Mackensen:

Bland de hängivet troende verkar det ha funnits en uppriktig rädsla inför att skriva böcker baserade på syndig stolthet. De försökte likaså undvika att producera något som skulle kunna förringa Koranens särställning. Detta gällde författandet av traditioner mer än någon annan typ av litteratur, troligen delvis på grund av att traditionerna innehöll profetens ord, som lätt kan betraktas som lika i auktoritet med den heliga Skriften. Denna attityd fortsatte långt ner i den muslimska litteraturhistorien.

Källor:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

 1. Nyazī, Imran A. (2002) Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad, The Other Press, s. 179. []
 2. Koranen 4:124 []
 3. Koranen 4:124 []
 4. Abu-Dawūd, nr 4607. []
 5. Född 712 och död 795. En av de mest framstående lärde under islams första epok. Välkänd för att ha författat al-Muwatta, det tidigaste försöket att sammanställa och autentisera profetens traditioner. Imam Shafi’ī hyllade hans arbete som den mest autentiska boken på jorden eftersom han tillbringade 40 år med att samla in och verifiera traditionerna som ingick däri. []
 6. Ibn Taimiyyah, Shaikhul-Islam (2002) Al-Fatāwā, Vol. 4, s. 57. []
 7. Davies, Alan (1999) Tradition and Modernity in Protestant Christianity. Journal of Asian and African Studies 34; 19, s. 20. []
 8. Melchert, Christopher (2002) The Piety of the Hadith Folk, International Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No 3. (Augusti), s.425. []
 9. Hasan, S. (1996) An Introduction to the Science of Hadith, Darussalam Publishers, s. 8. []
 10. För en detaljerad samtida studie om hadithvetenskapen hänvisas läsaren till Muhammed Hashims (2005) A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification, and Criticism of Hadith. Milstolpar inom hadithvetenskapen från tidigare auktoriteter inkluderar al-Ramahurmuzi, al-Khatībul Baghdadi, Abu Amro Ibn-Salah al-Irāqi, Ibn-Rajab al-Hanbali, Assakhawi och Ibn-Hajar al-Asqalāni. []
 11. Förekomsten av en ”autentisk kärna” är inte bara något som muslimer påstår. Framstående västerländska forskare, såsom den brittiske experten Noel J. Coulson med flera, kom genom deras forskning fram till att det finns en ”autentisk kärna” som bevarat substansen av profetens ord och handlingar. Trots det faktum verkar vissa västerländska forskare, till exempel den schweizisk-katolske prästen Hans Koong, ogrundat likgiltiga inför betydelsen av Coulson underbyggda slutsats. Se Koong, Hans # (2007) Islam: Past, Present, and Future, Oxford, översatt av John Bowden, s. 267. []