Skip to main content

Att jag bär slö­ja beror på flera anledningar:

För det förs­ta för att det är ett påbud från Allah (Allah vill det bäs­ta för mig) och jag vill visa min respekt inför honom.

För det andra vis­ar jag att jag respek­ter­ar mig själv och på så vis även vis­ar respekt för andra människor.

För det tred­je vill jag det.

För det fjärde av hygien­iska skäl (det är inte trevligt att hit­ta hårstrån där de inte ska vara)

För det femte att inte visa håret (som är en pryd­nad) för andra män.

När det gäller män så gillar jag dem. Jag gillar att få kom­pli­manger men med sjalens hjälp blir det lättare att läg­ga band på sig själv.

För det sjätte är det gan­s­ka skönt att ha sjal för då slip­per man fixa till håret jämt.

För det åttonde får jag lätt ont i öro­nen av vin­den och då är det skönt med sjal.

För det nionde det är en kvinnlig sym­bol (som slipsen är för man­nen) Jag kän­ner mej mer kvinnlig

Jag har tänkt myck­et på att man som mus­lim inte ska dra till sig andras blickar fast i vår sven­s­ka kul­tur har ju sjalen mot­satt effekt. Det är en bal­an­skon­st att pas­sa in i det här samhäl­let. Men med rätt atti­tyd, våga visa en lite tuf­fare sida och att vi inte alls är förtryck­ta ökar förståelsen och kun­skapen om mus­lim­s­ka kvinnor.

En sjal kan även spegla humöret,ekonomi,väder,årstid etc..

Med sjal kän­ner jag mej annor­lun­da, ibland stolt och över­lägsen, ibland kon­stig och underlägsen.

Jag job­bar på ett sjukhem och då brukar jag kny­ta sjalen bak i nack­en. Jag har fått kom­mentar­er om min sjal de fles­ta nyfik­na och pos­i­ti­va. Som den gam­la damen som sa efter at ha stud­er­at mej under hela efter­mid­da­gen och då jag hjälpte henne i säng på kvällen så frå­gade hon lite för­sik­tigt — Är inte ditt hår tor­rt snart?