Skip to main content

Om kapitlets namn al-Fâtihah

al-Fâti­hah är först av alla ting. Det­ta kapi­tel fick nam­net “Skriftens ingress” (Fâti­hah ul-kitâb) på grund av att den inleds med den. Det är det förs­ta kapit­let som nedteck­nas av Kora­nens skri­vare och det förs­ta man läs­er av den mäk­ti­ga Skriften. Men det är inte det förs­ta som uppen­ba­rades av Kora­nen. Det har sagts att den är från Mec­ka-peri­o­den och det har sagts att den är från Med­i­na-peri­o­den, den har getts nam­net “Skriftens ingress” (Fâti­hat ul-kitâb) och “Skriftens mod­er” (Umm ul-kitâb). Den har kor­rekt kallats för de sju ofta upprepade verser­na (sabi al-math­âni), lovpris­nin­gens kapi­tel (sura al-hamd), bönens kapi­tel (sura as-salâh) och besky­d­daren (al-wâqiya).

Det­ta kapi­tels förträf­flighet har åter­getts i mån­ga pro­fet­tra­di­tion­er (ahadîth). En av dessa, som Bukhârî och Ahmad har åter­gett [i sina sam­lin­gar] är Abî Sa’îd Ibn al-Mu’al­lâs berät­telse (hadîth): Att pro­feten — över hon­om vare Guds frid och väl­signelse — sade till honom:

‘Jag skall lära dig Kora­nens mäk­ti­gaste kapi­tel?’ och han tog min hand. När vi gick ut från moskén frå­gade jag hon­om: ‘O Guds sände bud, sade du inte: Jag skall lära dig Kora­nens mäk­ti­gaste kapi­tel? Han sva­rade: “Ja. [Det är ‘Prisad vare Gud, all skapelses Herre’,] de är de sju ofta upprepade verser­na, och det är det mäk­ti­gaste jag fått ta emot ur Koranen.

Och Mus­lim har åter­gett från Ibn Abbâs berät­telse (hadîth) att:

Då Guds sän­de­bud — över hon­om vare Guds frid och väl­signelser — var till­sam­mans med Djib­ril [ärkeän­geln Gabriel] hörde de ett ljud uppifrån. Då lyfte Djib­ril sin blick mot himlen och varpå han sade: ‘Det är en dörr som öpp­nats i himlen som aldrig tidi­gare öpp­nats.’ Då steg en ängel ned till pro­feten — över hon­om vare Guds frid och väl­signelser — och sade: ‘Gläd dig över två ljus som du har fått ta emot som ingen annan pro­fet före dig fått ta emot: “Skriftens ingress” (Fâti­hah ul-kitâb) och de sista verser­na i kapit­let al-Baqarah. Du kom­mer inte att läsa en bok­stav ur dem utan att du får det (som du ber om av de sak­er som dessa vers­er innehåller).

“I Guds (Allâh), den Barmhär­tiges (ar-Rah­mân), den Nåderikes (ar-Rahîm) namn.” Det råder oenighet hos kun­skapens folk om bas­mala. De har sagt: “Det är en ensam­stående vers i bör­jan av vilket som helst kapi­tel som bör­jar med bas­mala.” Det har ock­så sagts: “Det är en del av en vers i bör­jan av var­je kapi­tel, eller så är det endast i bör­jan av al-Fâti­hah. Och de har sagt att det inte är en vers i något kapi­tel alls utan det har nedteck­nats för att skil­ja ett kapi­tel från ett annat. Men de har dock kom­mit överens om att det är en del av en vers i kapit­let an-Naml.

Allâh: Ingen har fått det nam­net föru­tom den Upphöjde och det kom­mer ur ilâh (gudom). Tidi­gare fick alla — Gud såväl som ick­egud — det nam­net, varpå det kom att endast ges till Den man dyrkade [dvs Allâh — övers.].

Den Barmhär­tige (ar-Rah­mân), den Nåderike (ar-Rahîm): Är två [av Guds] attrib­ut som kom­mer ur ordet rah­ma (barmhär­tighet) och ar-Rah­mân har en starkare innebörd än ar-Rahîm. ar-Rah­mân är ett namn som inte ges till något annat än Gud.

Lov och pris tillkom­mer Gud (al-Ham­dulil­lâh): al-Hamd (lovpris­ning) är prisande utfört med tun­gan i gensvar mot Guds spon­tana gåvor. Lovpris­nin­gen utförs endast med tun­gan. Vad beteck­nar tack­samhet (shukr) är det med tun­gan, hjär­tat och kropps­de­lar­na och det finns ingen tack­samhet föru­tom när man får ta emot (Guds) gåvor. Vad beträf­far al-hamd så är det den prisades ful­lkom­lighet även om man inte fått ta emot någon gåva. Och till Gud den Upphöjde hör all lovpris­ning och all tacksamhet. 

Värl­dar­nas Herre (Rabb-il-alamîn): Rabb (Herre) är ett av Guds den Upphöjdes namn. Det ordet används inte för någon annan såvi­da det inte är i ett sam­band med något som t ex när du säger “den här man­nen är husets herre.”

Her­ren Gud är Ägaren (Mâlik), Her­ren är mästaren (Sayyid) och Her­ren är Ska­paren av det goda och Her­ren är den dyrkade. 

Alamîn är plur­al för “världen” och det är allt som finns föru­tom Gud, den Upphöjde. Det har sagt att “världen” är det som har [för­må­ga till] förståelse (aql) och det är det är fyra nation­er (a’immah): män­niskor, djin­ner, änglar och sataner. 

Den Barmhär­tige, Den Nåderike: Vi har redan förk­larat dessa begrepp. Då Han kallat Sig för värl­dar­nas Herre som en varn­ing har Han lagt till “Den Barmhär­tige, Den Nåderike” för att mana och för att kom­bin­era Hans attrib­ut som varn­ing för Hon­om och en man­ing till Hon­om för att under­lät­ta lyd­naden gen­te­mot Honom. 

Domeda­gens Konung (malik): Det har recit­er­ats Malik (kung) och Mâlik (ägare) och det har sagts att Malik (kung) har mer innebörd och bety­delse än Mâlik (ägare) för att al-Malik är härskaren över ägaren i hans egen­dom på ett sådant sätt att ägaren inte kan hand­la med den utan kun­gens tillåtelse.

Och det har sagts att Mâlik (ägare) har mer innebörd då Han är ägare av män­sk­ligheten och allt­ing annat.

Och san­nin­gen i skill­naden mel­lan dessa två av Her­ren den upphöjdes egen­skaper är att al-Malik (konun­gen) är ett attrib­ut som hör till Hans väsen (dhât) och al-Mâlik (ägaren) är ett attrib­ut som hör till Hans handlingar. 

Och Domeda­gen är den dag på vilken Her­ren den upphöjde ger [straff och belön­ing] till Sina tjänare. Qatâ­da sade: “Domeda­gen är den dag då Gud den upphöjde återgäl­dar tjänaren hans han­dlin­gar.” Det vill säga att de får straff eller belön­ing för dem.

Dig till­ber vi, Dig anropar vi om hjälp: Vi ägnar vår dyrkan helt åt Dig och vi sök­er vår hjälp endast genom Dig. Vi dyrkar ingen annan än Dig och på sam­ma sätt sök­er vi inte hjälp genom någon annan än Dig.

Vad gäller dyrkan så är det lyd­nad­shan­dlin­gar i ytter­s­ta ödmjukhet och föröd­mjukelse. Och i Lagen (sharî’ah) är det ett sam­lings­be­grepp som omfat­tar full­ständig kär­lek, ödmjukhet och fruktan.

Anled­nin­gen till [att bok­staven] nûn används (plu­ral­for­men av ordet) är att den som åkallar syf­tar både på sig själv och på alla andra och inte för att åkallaren upphö­jer sig själv [1]Dvs att åkallaren talar om sig själv som “Vi” i det självförhärli­gande gram­ma­tiska plu­ralis majes­ta­tis — övers..

Anled­nin­gen till att “dyrkan” kom­mer före “hjälp” är för att den föregående är ett hjälpmedel till det senare.

Från Ibn ‘Abbâs i hans ord angående “ ‘Dig dyrkar vi’: Dvs Dig urskil­jer vi [som En], fruk­tar vi o vår Herre, ingen föru­tom Dig. ‘Och Dig anropar vi om hjälp’ och Dig ber vi om hjälp till lyd­nad av Dig och till alla våra angelägenheter.”

Abu Qatâ­da sade: “Gud beor­drar er att göra er dyrkan av Hon­om upprik­tig och till att be Hon­om om hjälp med era angelägenheter.”

Led oss på den raka vägen: hidây­at är vägled­ning eller framgång i lyd­nad (av Gud). Att söka vägled­ning av Vägledaren (Gud) bety­der att man sök­er utökad vägled­ning så som i Hans den uppöjdes ord: 

Men de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare led­ning och skänker dem deras guds­fruk­tan. [2]Kora­nen, Muham­mad 47:17

Och den raka vägen är lingvis­tiskt den väg som är utan krökar, och den väg som det syf­tas på i den­na vers är islams väg.

Ahmad och Tir­mid­hî har åter­gett med an-Nawâs bin Sam’ân som käl­la att Guds sän­de­bud — över hon­om vare Guds frid och väl­signelser — sade:

Gud den upphöjde har gett liknelsen av en rak väg. På sidor­na om den­na väg löper två murar. I den­na finns öpp­na dör­rar och fram­för dessa finns draperier. Vid vägens huvud­dörr finns någon som ständigt säger: Oh män­niskor gå ni alla [längs med den­na] väg och avvik inte [från den].

Om en män­niska vill öpp­na någon av dör­rar­na säger en annan kallare ovan­för vägen: “Akta dig! Öpp­na inte dör­ren för om du öpp­nar den kom­mer du att gå ut genom den!”

Vad gäller vägen: Den är islam. De två murar­na: de är Guds gränser. Och de öpp­na dör­rar­na är de sak­er som Gud har gjort för­b­jud­na (haram) . Den som kallar vid vägens slut är Guds Skrift. Och den som kallar ovan­för vägen är en varnare från Gud i var­je män­niskas hjärta.

Den väg de van­drat som Du har välsig­nat med Dina gåvor: De som är omnäm­n­da i sura an-Nisâ 69–70 där Gud säger:

De som lyder Gud och sän­de­budet skall få en plats vid sidan om dem som Gud välsig­nar med Sina gåvor — pro­feter­na och de san­ningsen­li­ga och de som [med sina liv] vit­tnat om san­nin­gen och de som gjorde det goda och det rät­ta — en ädel skara! Det­ta är Guds nåd, ingen kun­skap [om de troen­des förtjän­ster] behövs utöver Guds vetande.

[I]nte de som har drab­bats av Din vrede: det är judar­na. [O]ch inte de som gått vilse: det är de krist­na. Det­ta då judar­na vis­ste san­nin­gen men läm­nade den trots kun­skapen de hade, så förtjä­nade de Guds vrede. Och vad gäller de krist­na avvek de från san­nin­gen med okun­skap och gick tydligt vilse i fal­l­et med [synen på] Jesus — över hon­om vare frid.

Ahmad och Ibn Mâd­ja har åter­berät­tat med Â’isha som käl­la att pro­feten — över hon­om vare frid — sade: “Judar­na har inte var­it så avund­sju­ka på er så som de hade var­it på salâm och amîn [3]I imam Mus­lims sam­ling av pro­fet­tra­di­tion­er återges pro­fetens — över hon­om vare Guds frid och väl­signelsers ord: “Jag svär vid Den i vars hans min själ är att ni kom­mer inte att sti­ga in i … Fort­sätt läsa

Och bety­delsen av amîn är: Oh Gud, ta emot min bön.

Käl­lor:
al-‘Ashqâr, Muham­mad Sulaymân ‘Abd Allâh, Zub­dah ul-Tafsîr, Dâr al-Nafâ’is 2002
Koran­vers­er enligt Bern­ström, M. K. Kora­nens Bud­skap, Pro­prius 1998 Sthlm, något modifierade.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Dvs att åkallaren talar om sig själv som “Vi” i det självförhärli­gande gram­ma­tiska plu­ralis majes­ta­tis — övers.
2 Kora­nen, Muham­mad 47:17
3 I imam Mus­lims sam­ling av pro­fet­tra­di­tion­er återges pro­fetens — över hon­om vare Guds frid och väl­signelsers ord: “Jag svär vid Den i vars hans min själ är att ni kom­mer inte att sti­ga in i par­adis­et för­rän ni tro. Och ni kom­mer inte att tro för­rän ni älskar varan­dra. Kan jag berät­ta någonting för er, som om ni prak­tis­er­ar det, gör så att ni kom­mer att äls­ka varan­dra? Sprid frid­shäl­snin­gen (dvs salâm) mel­lan er.” Av det­ta förstår att mus­limer­na getts någonting värde­fullt i “salâm” — ett förs­ta steg mot par­adis­et. För genom att häl­sa varan­dra med den­na häl­sning led­er till en förd­ju­pad kär­lek mel­lan män­nisko­r­nas hjär­tan och det­ta kom­mer i sin tur att öka tron (imân).