Skip to main content

Jag är en kvin­na i slutet av 20-årsåldern och jag har burit slö­ja i ca. 4 år. Jag bör­jade att bära sjal ca. 4 månad­er efter att jag kon­vert­er­ade till islam och jag kan säga att det var en stor social press som fick mig att göra det så pass snart efter kon­ver­t­erin­gen. Jag upplevde att det fanns en stor utbredd upp­fat­tning om hur en bra mus­lim­sk kvin­na böra vara och sjalen var den sto­ra indika­torn på om man var en bra kvin­na och det var svårt att stå emot det trycket.

Mån­ga tankar susade runt och man såg sitt liv, sitt för­flut­na i ett nytt och kri­tiskt per­spek­tiv och jag vet att mån­ga kan kän­na skam inför sitt för­flut­na. I ett så omtum­lande skede är det bäst att ha tid att verk­li­gen kän­na efter innan man ager­ar. Man gör val och man försvarar dem febrilt för att den sociala pressen är stor och för att man inte vill ses som en dålig religiös person.

Nu när jag tänker till­ba­ka ångrar jag inte att jag sat­te på sjal men jag önskar att jag hade tillåtits mer tid för att rik­tigt känslomäs­sigt kun­na förankra beslutet innan jag utförde det. Det är ett beslut som påverkar en i var­je situation.

Att gå i det offentli­ga rum­met med en sjal är ett stort ställ­ningsta­gande. Man måste veta var­för man gör det och ha frid i hjär­tat. Jag tyck­er nog att det vore det sista man gör som kvinnlig kon­ver­tit. När man har förstått reli­gio­nens huvud­sak­li­ga innehåll och tag­it det till sig först då är man nog redo för att man­i­festera sitt livs­val genom att bära sjal. Ty det är det omgivnin­gen ser först. Innan de vet något annat så vet de att man är mus­lim och de fun­deringar och ifrå­gasät­tande man möter bor­de man kun­na svara på med förviss­nin­gen om att man har gjort rätt val och av rätt orsaker.

Jag hade mån­ga farhå­gor inför att bära sjal. De hand­lade om hur jag skulle bli bemött av andra och om hur min familj och släkt skulle rea­gera. Min far tog det lite lättare än jag hade trott och min övri­ga släkt rea­ger­ade som jag hade befarat. De kunde kanske acceptera valet av reli­gion men sjalen var svårare att förstå.

Jag upplever det som att det bil­dar ett avstånd gen­te­mot de som inte delar ens tro. Det är ett syn­ligt markerande om att man inte delar sam­ma livssyn.

Men jag tror nog att de fles­ta kan se per­so­n­en bakom men att det tar län­gre tid och en del kanske inte ens försök­er efter­som de kän­ner att skill­naden mel­lan dem och mig är för stor.

Ibland kan jag tyvärr kän­na att sjalen ska­par ett avstånd som inte behöver vara där. Det kan vara sit­u­a­tion­er då man skulle kun­na mötas men mis­stron blir för stor och förhin­drar därmed ett möte som skulle kun­na bli givande. Man kan mötas som män­niskor i mån­ga sam­man­hang utan att behö­va dela livssyn.

Jag har valt att försö­ka att hål­la mig till vad islam föror­dar angående kläd­seln men att göra det med en lite mil­dare vari­ant som lättare pas­sar in. Jag tyck­er inte att man måste mark­era att man är mus­lim i var­je sit­u­a­tion. Vi är män­niskor som har valt att leva på ett speciellt sätt och därmed beteck­nas vi muslimer.

Det för­tar inte de män­skli­ga känslor­na som före­nar oss.

Det som är bra och sunt är något som de fles­ta kan se och uppskatta.

Det jag har skriv­it som är gott är Guds förtjänst men efter­som jag är män­niska har jag säk­erli­gen felat och det är mitt ansvar.