Skip to main content

Frå­ga: Om någon vill bju­da in någon annan, vad bör han bör­ja med och vad bör han säga?

Svar: Frågestäl­laren verkar vil­ja veta hur man ska bju­da in till Allāh. Det­ta måste göras med vis­dom, gott tal och varsamhet. Han bör alltid bör­ja med det som är vik­ti­gast. Pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – brukade råda sina bud­bärare som han sände iväg och han brukade råda dem med det som är vik­ti­gast. Han sade föl­jande till Mu’ath när han sände hon­om till Yemen: 

Låt det förs­ta du kallar till vara vit­tnes­målet om att det inte finns någon värdig att dyr­ka utom Allāh och att Muham­mad är Allāhs sän­de­bud. Om de besvarar det­ta kall, låt dem då veta att Allāh har gjort de fem dagli­ga bön­er­na oblig­a­toriska för dem under dag och natt. Om de besvarar det­ta kall, låt dem då veta att Allāh har gjort all­mosa oblig­a­torisk för dem, den ska tas från de rika bland dem och dis­tribueras bland de fat­ti­ga. [1]al-Bukhārī 7372 och Mus­lim 9

Han bör­jar med det som är vik­ti­gast och föl­jer det med det näst vik­ti­gaste. Han bör söka det rät­ta tillfäl­let i tid och plats för att förmed­la. Det kanske pas­sar bäst om han bjud­er in per­so­n­en till sitt hem för att sedan ha en prat­stund där och under andra tid­punk­ter kan det pas­sa bät­tre om han besök­er per­so­n­en i hans och talar med hon­om där. 

Den insik­ts­fulle och vise mus­li­men vet alltid när det är rätt tid­punkt för att kalla andra till sanningen. 

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 al-Bukhārī 7372 och Mus­lim 9