Skip to main content

Islam bör­jade inte med pro­feten Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) och inte heller var han dess upphovs­man. I grund och bot­ten består islam av sam­ma bud­skap som återfinns i de tidi­gare uppen­barelser­na som alla Guds pro­feter har lärt ut.

Islams troslära är en evig san­ning som aldrig ändras. Här förmed­las san­nin­gen om Gud och Hans förhål­lande till vad ögat kan och inte kan upp­fat­ta av det­ta uni­ver­sum, livets mening, män­niskans roll däri och vad som hän­der efter döden. 

De pelare som islams troslära består av är tron på:

  1. Gud
  2. änglar­na som Han har skapat
  3. Hans skrifter
  4. pro­feter­na varigenom Hans uppen­barelse har förmed­lats till människan
  5. det evi­ga livet efter döden
  6. Guds ful­län­dade dom och makt över män­niskans öde