Skip to main content

Islams kär­na är monoteism, tron på att det bara finns en Gud. Han har ska­p­at allt som exis­ter­ar men Han kan inte jäm­föras med Hans skapelse. Vi mus­limer säger att enbart Gud är gudom­lig och att Han ensam har ska­p­at och styr över uni­ver­sum. Ingen annan. Han är den All­ve­tande och Allsmäk­tige, rättvis och barmhärtig.

Gud är inte en del av skapelsen och inte heller är den en del av Hon­om. Innebör­den av den­na exk­lu­si­va gudom­lighet är att ingen och ingent­ing är värdigt att tillbes utom Gud, Ska­paren och Upprät­thål­laren av allt som exis­ter­ar. Ingen tillbed­jan har någon mening om den fall­er utan för den monoteis­tiska läran.

Guds rät­ta namn är Allāh och Han är sam­ma Gud som krist­na, judar och andra monoteis­ter känner.

Gud har sänt flera bud­skap till män­niskan genom pro­feter och sän­de­bud. Flera av dem är kän­da både för judar och krist­na. Dessa är bland andra Adam, Noak, Abra­ham, Moses och Jesus. Må Guds frid vara över dem alla.