Skip to main content

[Kan Gud till­skri­vas ett genus?] Gud säger klart och tydligt i Koranen:

Säg: “Han är Gud — En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte bliv­it avlad, och ingen finns som kan lik­nas vid Hon­om.” [1]Kora­nen, sūrah al-Ikhlās

Och att Han har ska­p­at de två könen, mankön och kvin­nokön. [2]Kora­nen, sūrah al-Najm: 45

Ett genus innebär att det finns ett förhål­lande till något annat. I det­ta fall av en sex­uell natur. Det­ta är innebör­den av genus. Inget kan vara ”man­ligt” om det sam­tidigt inte finns något som är ”kvinnligt” och vice versa.

Genus är enligt def­i­n­i­tion en sex­uell ori­en­ter­ing av något i förhål­lande till ett annat genus. Så är fal­l­et även om vi skulle anta att det finns andra kön än det man­li­ga och kvinnli­ga. Därav blir det klart att Gud inte har ett genus. Han är den Ende och avlar inte.

Det­sam­ma kan sägas om att vara fad­er eller son. Det finns ingen mening med att vara fad­er utom i rela­tion till en son eller dot­ter. Likaså finns ingen mening med att vara son utom i förhål­lande till en fader.

Det är Gud som har ska­p­at de båda könen men vi till­skriv­er varken Gud man­ligt eller kvinnligt. Vi nekar alla oful­lkom­li­ga egen­skaper. Gud avlar inte. Han är den Ende. Vi beskriv­er Gud som Han beskriv­er Sig Själv och som Hans pro­fet (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) har beskriv­it Honom.

Och Gud vet bäst.

Käl­lor:
Shaikh Sulaymān al-Rāshid, Allah & gen­der. www.islamtoday.com; Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen, sūrah al-Ikhlās
2 Kora­nen, sūrah al-Najm: 45