Skip to main content

Frå­ga: Är det rätt att använ­da med­i­cin då man är sjuk?

Svar: Guds sän­de­bud (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) tillät att man sök­er sjukvård för att behand­la sjukdomar.

En gång kom en man från öknen till hon­om och sade: ”Guds sän­de­bud! Skall vi söka sjukvård?” Pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) sade då:

Sök sjukvård, för san­nerli­gen har Gud inte sänt ned en sjuk­dom utan att sän­da ned en med­i­cin för den. De som har kun­skap för att bota den kan det, och de som är okun­ni­ga om det gör det inte. [1]Mus­nad Ahmad #18456

I en annan åter­berät­telse frå­gade en grupp öken­bor hon­om: ”Skall vi inte söka sjukvård?” Han sva­rade: “Jo, ni som dyrkar Gud! Ni skall söka sjukvård, för san­nerli­gen har Gud inte sänt en sjuk­dom utan att ock­så ha sänt en med­i­cin, föru­tom en sjuk­dom.” De frå­gade: ”Guds sän­de­bud! Vilken sjuk­dom är det?” Han sva­rade: ”Hög ålder.[2]Sunan Ibn Mājah #3436, Sunan Abī Dāwūd #3855 och Sunan al-Tir­mid­hī #2038. Den har bekräf­tats som aut­en­tisk av al-Tir­mid­hī.

Det finns åtskil­li­ga pro­fet­tra­di­tion­er som i grund och bot­ten förmed­lar sam­ma innebörd.

Att söka läkarhjälp vid sjuk­dom är tillåtet och i mån­ga fall kan det även vara en skyldighet att göra så. Sjuk­dom gör krop­pen svag och min­skar ens för­må­ga och vad som är önskvärt från en mus­lim är att denne är stark och kapa­bel till att ägna sig åt dyrkan likväl som andra plikter.

Käl­la: Pro­fes­sor Husayn al-Jabārī, Seek­ing med­ical treat­ment. www.islamtoday.com.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Mus­nad Ahmad #18456
2 Sunan Ibn Mājah #3436, Sunan Abī Dāwūd #3855 och Sunan al-Tir­mid­hī #2038. Den har bekräf­tats som aut­en­tisk av al-Tirmidhī.