Koranens 55:e kapitel bär namnet ”Den nåderike”. Se Koranens Budskap för tolkning till svenska. (Mishari Rashid, 2007)

Koranen nämner flera gånger att Gud är den Barmhärtige. Faktum är att alla utom ett av Koranens 114 kapitel inleds med ”Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm” som betyder ”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn”. Rahmān avser barmhärtighet mot hela skapelsen och rättvisa är en del av Hans barmhärtighet. Rahīm avser barmhärtighet speciellt för de troende och förlåtelse är en del av Hans barmhärtighet. När dessa båda ord används tillsammans kompletterar de varandra och ger därmed en allomfattande innebörd. Gud talar om Hans förlåtelse genom hela Koranen. Faktum är att Guds barmhärtighet och förlåtelse har nämnts på fler än 70 platser i Koranen. Gud påminner återkommande genom att säga: ”Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig”. Men Han kan också med stränghet straffa dem som förtjänar det:

Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet – men Mitt straff [när det drabbar, innebär] det svåraste lidande.1

Koranens 55:e kapitel ar-Rahmān – den Nåderike.

Gud är rättvis vilket leder till att Han belönar dem som lyder och tjänar Honom, och att Han straffar dem som inte lyder eller vänder sig emot Honom. Skulle Gud inte straffa syndarna som förtjänar att straffas skulle det inte vara rättvist. När vetskapen om straffet är känd, är syftet att avhålla potentiella överträdare. Skulle Gud förlåta allt utan att straffa skulle det inte finnas någon mening med lagstiftning, etik eller ens moral. Detta jordeliv skulle vara en kaotiskt anarki. Verklig rättvisa, med dess sanna belöningar och rättvisa straff, kan i slutändan endast finnas hos Gud. Detta är vad Han lovar i Koranen:

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.2

Gud förlåter dem som ångrar sig och Han bjuder in hela mänskligheten till denna oändliga förlåtelse och nåd:

Säg [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” Vänd åter till Gud och underkasta er Hans vilja innan straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp. Och följ den bästa av de [vägar] som har uppenbarats för er av er Herre, innan Hans straff plötsligt kommer över er, när ni minst anar det.3

Källor:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 15:49-50 []
  2. Koranen 21:47 []
  3. Koranen 39:53-5 []