Skip to main content

När vi gör något gång på gång utveck­las det till en vana och han­dlin­gen blir till en del av vår iden­titet. När någon strä­var efter att vara ärlig genom att med­vetet och kon­sekvent väl­ja att tala san­ning blir ärlighet ett karak­tärs­drag. För ärli­ga män­niskor är ärlighet en vana. Men det­ta mot­säger inte att ärlighet är en han­dling av dyrkan och from hängivenhet.

Det berät­tas att pro­feten Muhammed (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) har sagt: “Gott uppförande är en vana och dåligt uppförande är vidrigt.” [1]Sahih Ibn Hibb­ban och Sunan Ibn Majah med en god berät­tartked­ja

Det­ta pro­fetiska utta­lande för på tal om i vilken utsträck­n­ing formell dyrkan (som bön och fas­ta) har föreskriv­its för att utveck­la den troen­des per­son­lighet och andlighet.

Dyrkans syfte förstärks ytterli­gare genom pro­fetens ord: “En man talar san­ning och kon­troller­ar san­nin­gen till han nedteck­nas hos Gud som en ärlig man… Och en annan man ljuger och jagar fal­s­ka rap­porter till han nedteck­nas hos Gud som en vanemäs­sig lögnare.[2]Sahîh al-Bukhari och Sahîh Mus­lim

När vi gör något gång på gång utveck­las det till en vana och han­dlin­gen blir till en del av vår iden­titet. När någon strä­var efter att vara ärlig genom att med­vetet och kon­sekvent väl­ja att tala san­ning blir ärlighet ett karak­tärs­drag. För ärli­ga män­niskor är ärlighet en vana. Men det­ta mot­säger inte att ärlighet är en han­dling av dyrkan och from hängivenhet.

Pro­feten Muhammed skilde inte mel­lan tillvän­jn­ing och hän­given­het. I själ­va ver­ket sa han: “De goda gärningar som Gud älskar mest är de som sker under en lång tid även om han­dlin­gen i sig är liten.[3]Sahîh al-Bukhari och Sahîh Mus­lim

Dessu­tom har ‘Aishah berät­tat: “När Guds sän­de­bud gjorde något bra gjorde han det kon­sekvent.[4]Sahîh Mus­lim

Pos­i­ti­va vanor har en påtagligt god effekt på en per­sons karak­tär. Den som har för vana att ägna en timme om dagen till att åmin­nas Gud eller att läsa Kora­nen har inte­gr­erat dessa värde­ful­la han­dlin­gar i det dagli­ga livet och effek­ten kan räk­nas i andlig utveckling.

En man kom till pro­feten Muham­mad (frid vare med hon­om) och sade: “Islams rit­er har bliv­it för mån­ga för mig. Ge mig något att hål­la fast vid.” Pro­feten sva­rade då: “Låt din tun­ga fuk­tas med åmin­nelse av Gud.[5]Sunan al-Tir­mid­hi och Sunan Ibn Majah

Det­ta är en rek­om­mender­ing att låta åmin­nelse av Gud bli till en god vana.

Vi bör där­för inte använ­da ordet “vana” som om det vore en dålig sak, som när någon säger att “bönen är dyrkan och inte en vana” för tvek­löst är bönen dyrkan men om den är en ständig vana är det än bättre. 

En vana är något en per­son kän­ner sig bekväm med och illa till mods om han eller hon inte får möj­lighet att göra. Så på så sätt är det önskvärt om dyrkan är en vana till den grad att den blir lätt att utföra och aldrig känns som en börda.

Pro­feten Muhammed sa en gång: “Bilal! Kalla folket till bön. Låt oss finna ro i bönen.” [6]Sunan Abî Dawud Det­ta vis­ar att för pro­feten och hans föl­jes­la­gare var bönen en käl­la till tröst och avkoppling.

Käl­la: Islam­toay, Fast­ing in Ramadan: Wor­ship or Habit?

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Sahih Ibn Hibb­ban och Sunan Ibn Majah med en god berättartkedja
2 Sahîh al-Bukhari och Sahîh Muslim
3 Sahîh al-Bukhari och Sahîh Muslim
4 Sahîh Mus­lim
5 Sunan al-Tir­mid­hi och Sunan Ibn Majah
6 Sunan Abî Dawud