Skip to main content

Det kanske kan tyckas märk­ligt att för­fat­ta en hel artikel om sömn. Men tänk på det. En genom­snittsin­di­vid till­bringar unge­fär åtta tim­mar av dygnets tju­go­fyra sovan­des vilket är är en tred­jedel av en livstid. Flera av vår tids mod­er­na sjuk­do­mar som stress, utbränd­het och fet­ma kan i viss mån dessu­tom “behand­las” eller däm­pas om söm­nen är av god kvalitet.

På kort sikt kom­mer den som har sovit för lite att drab­bas av flera konsekvenser:

 1. Plöt­sli­ga humörsvängningar
 2. Försäm­rat korttidsminne
 3. Försäm­rad för­må­ga att ska­pa, plan­era och utföra aktiviteter
 4. Kon­cen­tra­tionssvårigheter
 5. Illamående
 6. Huvud­värk

Och på län­gre sikt:

 1. Fet­ma
 2. Tidigt åldrande
 3. Utmat­tning
 4. Ökad risk för infek­tion­er, dia­betes, hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och mag- och tarmsjukdomar
 5. Kro­nisk minnesförlust
 6. Försva­gat immunförsvar

Gud beskriv­er söm­nen som en väl­signelse från Honom:

Och Vi har skänkt er söm­nen som ett avbrott för vila. [1]Surah al-Naba’: 9

[Minns hur] Han ingav er ett stort lugn och en känsla av tryg­ghet. [2]Surah al-Anfal: 11

Det är Gud som för er har ska­p­at nat­ten så att ni skall få vila, och dagen så att ni kan se klart. Ja, Guds nåd flö­dar san­nerli­gen över män­nisko­r­na, men de fles­ta av dem är inte tack­sam­ma. [3]Surah Ghafir: 61

Sömn beskrivs inte enbart som en väl­signelse för män­niskan utan även som ett bevis för Guds för­må­ga att ska­pa. Gud säger:

Det är Han som under nat­tens sömn tar till sig era själar och som vet vad ni har åstad­kom­mit [ont eller gott] under dagen. Han låter er vak­na på nytt var­je mor­gon, för att den tid som är fast­ställd för er skall gå till ända. Då skall ni föras åter till Hon­om och Han skall låta er veta vad era han­dlin­gar [var vär­da]. [4]Surah al-En‘am: 60

Då [män­niskan] dör tar Gud själen till Sig, men om hon inte skall dö, [tar Han den] då hon sover. Han håller kvar den [själ] vars [bärare] skall dö enligt Hans beslut och Han friger de andra till en [av Hon­om] fast­ställd tid­punkt. I det­ta lig­ger san­nerli­gen bud­skap till tänkande män­niskor. [5]Surah al-Zumar: 42

Söm­nen är en av Guds skapelser och i den finns flera under­verk. Den sovande sjunker in i ett stadie av omed­veten­het bara för att senare vak­na upp utvi­lad med förnyade krafter.

Den sovande kan se de märk­li­gaste och mest fan­tastiska sak­er, sak­er som en vak­en per­son aldrig skulle kun­na se. Vår för­må­ga att dröm­ma är en annan av Guds väl­signelser och ett teck­en på Hans storhet.

Vår gen­er­a­tion ankla­gas ibland för att vara “den sovande gen­er­a­tio­nen”. Och de fles­ta av oss behöver defin­i­tivt inte sova mer än vi redan gör. Trots det måste vi respek­tera vårt sömn­be­hov genom att sova på ett sådant sätt att vi får max­i­mal nyt­ta utav den­na tid. Det­ta hjälper oss att hantera stress och gör våra vak­na tim­mar mer produktiva.

Det är ett mis­stag att avfär­da bety­delsen av sömn. Vi behöver alla sova, och vi får alla vår dagli­ga kvot av sömn. Där­för är det fel att se på sömn med förakt och inte se det som ett ämne av vikt.

För att sova bät­tre bör vi först slapp­na av en smu­la genom att var­va ner efter dagens alla bestyr i en stunds avskild­het med famil­jen. Vi måste avs­lu­ta dagen med att för­lå­ta oförät­ter som har begåtts och inte läg­ga oss ned för att sova när vi hyser agg mot någon eller med dåli­ga tankar.

Dagens sista tankar bör vara i pos­i­tiv anda.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Surah al-Naba’: 9
2 Surah al-Anfal: 11
3 Surah Ghafir: 61
4 Surah al-En‘am: 60
5 Surah al-Zumar: 42