Och säg: ‘Gud ske lov och pris! Han skall visa er Sina tecken så att ni kommer att känna igen dem.’ Och din Herre förbiser ingenting av vad ni gör. 1

Detta är ett budskap till alla människor, som bör lyssna till dess varningar och försöka inse att Han är den Ende Guden. De som har förstånd bör ägna detta eftertanke!2

Gud betonar i flera av Koranens verser att ett av de huvudsakliga syftena med dess uppenbarelse är att mana människan till eftertanke. Man bör fråga sig hur man kom till, vad syftet med livet är och vad som väntar efter döden. Man bör också fråga sig hur detta universum uppkommit och hur det kan fungera så perfekt.

Gud manar oss samtidigt till att inte blint acceptera de övertygelser och värderingar som samhället förkunnar utan istället bryta igenom dem så att de inte begränsar våra sinnen. Frigör man sitt tänkande från sociala, ideologiska och psykologiska begränsningar bör man inse att detta universum, och människan själv, är skapade av en högre makt.

På detta sätt vill Gud vägleda oss genom att i Koranen visa vad vi bör fundera över och undersöka. Genom de metoder för eftertanke som människan begåvats med kan den som tror på Gud uppfatta Hans fullkomlighet, eviga visdom, allvetande och skapelseförmåga. När man börjar tänka på det sätt som Koranen manar till inser man att universum är ett tecken på Guds allmakt, och att det är ett konstverk och inte konstnären själv.

Alla ting: ett andetag; politisk och social utveckling; universums harmoni; atomen, som är en av de minsta beståndsdelarna i naturen, är tecken från Gud, och alla verkar de under Hans kontroll och kunskap i åtlydnad av Hans lagar.

Vissa riktlinjer kan vara till hjälp på denna väg. Som ett första steg kan man undersöka några av de punkter som Koranen betonar för att närma sig den mentalitet som uppfattar hela universum som ett tecken på Guds skapelseförmåga. Guds tecken beskrivs i ett av Koranens kapitel kallat an-Naḥl (biet):

Det är Han som sänder ner vatten från himlen. Från det du dricker och från den kommer de bland buskarna som du betar din besättningar. Det är Han som låter regn falla från skyn; av detta får ni [vatten att] dricka och [det ger liv] åt träd och buskar där ni släpper ut era djur på bete; och därmed frambringar Han brödsäd och olivträd och dadelpalmer och vinstockar och alla [andra] slag av frukt. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd. Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar [tingen] eftertanke. Och det är Han som låter havet tjäna er, så att ni får äta färskt kött [som ni fångar] där och ur det kan hämta ting som ni pryder er med. Och ni ser skeppen som plöjer vågorna i detta [hav] och [med dem] kan ni söka det som Han i Sin godhet [beviljar er för er försörjning] – kanske känner ni [då också] tacksamhet. Och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall kunna ta er fram och [gett er] tecken och vägmärken – och stjärnorna, med vars ledning [människor] kan finna rätt väg. Är Han, Skaparen, jämförbar med den som inte skapar något? Skall ni inte tänka över [detta].3

I Koranen uppmanar Gud de människor som vill förstå att begrunda vad andra förbiser eller snabbt avfärdar som ”evolution”, ”slump” eller ”naturens mirakel”:

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ‘Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!’4

Som vi ser i dessa båda verser kan den som tar sig tid för eftertanke urskilja Guds tecken och genom dem förstå Guds eviga kunskap och makt, ty Guds kunskap är gränslös och Hans skapande är fritt från fel.

För den som tänker och begrundar, är allt som omger oss tecken på denna skapelse.

Källor:
The Ability to See the Signs of God. www.islamreligion.com
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 27:93 []
  2. Koranen 14:52 []
  3. Koranen 16:10-17 []
  4. Koranen 3:190-191 []