Skip to main content

Gud säger i Koranen:

Och att Han har ska­p­at de två könen, mankön och kvin­nokön. [1]Kora­nen, sūrah al-Najm: 45

Gud har ska­p­at de båda könen men vi till­skriv­er varken Gud att vara kvinnlig eller man­lig. Vi beskriv­er bara Gud som Hans pro­fet (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) har beskriv­et Hon­om. Den huvud­sak­li­ga anled­nin­gen till att pronomenet ”Han” används för att benäm­na Gud är att Han själv har valt det­ta pronomen.

Det är ock­så i enlighet med det ara­biska språkets dik­tat på vilket Kora­nen har uppen­barats. Gud säger:

Den­na [Skrift] är en uppen­barelse från värl­dar­nas Herre; ingivelsens trogna ande har stig­it ned [och ingju­tit] den i ditt hjär­ta, för att du skall vara en av varnar­na [och var­na] på ren och klar ara­biska. [2]Kora­nen, sūrah al-Shu‘arā’: 192–195

I ara­biskan finns inget neu­tralt pronomen likt sven­skans ”den” (den man­nen eller den kvin­nan). [3]Inte heller på sven­s­ka hade ett neu­tralt pronomen använts för att beskri­va något bety­delse­fullt.

I det ara­biska språket används ett maskulint pronomen om sub­jek­tet är okänt eller ospeci­fi­cer­at, eller om sub­jekt är i plur­al och både rym­mer vad som är fem­i­nint och maskulint. Det behöver inte anty­da maskulin­itet och kan således använ­das utan att avse maskulint.

I mot­sats till det­ta avs­er pronomenet ”hon” på ara­biska enbart fem­i­nint. Ett fem­i­nint pronomen kan inte använ­das i en annan kon­text. Därav blir det uppen­bart var­för pronomenet ”hon” inte kan använ­das i frå­ga om Gud, då det skulle avse ett kön.

Och Gud vet bäst.

Käl­lor:
Pro­fes­sor ‘Abd al-Wah­hāb al-Turayrī, Allāh & the pro­noun “He”. www.islamtoday.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen, sūrah al-Najm: 45
2 Kora­nen, sūrah al-Shu‘arā’: 192–195
3 Inte heller på sven­s­ka hade ett neu­tralt pronomen använts för att beskri­va något betydelsefullt.
Prof. Abd al-Wahhab al-Turayri

Prof. Abd al-Wahhab al-Turayri

Abd al-Wahhab al-Turayri har undervisat som professor vid al-Imam University i Riyadh