Jorden är en levande planet bestående av många komplexa men likväl perfekt fungerande ekosystem. Jämfört med andra planeter är det uppenbart att jorden på alla tänkbara sätt är utformad för att vi skall kunna leva på den. Byggd på en delikat balans sjuder minsta lilla yta av denna planet av liv, från högsta himmel till lägsta jord.

Även om man enbart studerar ett fåtal av dessa miljontals känsliga system är det tillräckligt för att visa att den värld vi lever i är speciellt utformad för oss.

Ett av de viktigaste systemen är den atmosfär som omsluter jorden, då atmosfären har just den sammansättning av gaser som krävs för att både människor och djur skall överleva.

Syre, en gas som är livsavgörande för alla levande varelser, hjälper till att förbränna mat och omvandla den till energi i våra kroppar. Om mängden syre som finns i atmosfären skulle vara högre än 21% skulle kroppens celler snart ta stor skada. Jordens vegetation och de kolvätemolekyler som behövs för att liv skall kunna existera skulle också snabbt förstöras. Vore andelen mindre skulle det ge oss andningssvårigheter, och maten vi äter skulle inte omvandlas till energi. Därför är 21% syre den mest idealiska kvantiteten för liv.

Men det finns fler gaser än syre. Kväve och koldioxid är också en del av den perfekta balans som levande organismer behöver. Den andel kväve som finns i atmosfären är exakt den mängd som krävs för att balansera syrets skadliga och förbrännande effekter. Förhållandet är likaså exakt det som krävs för fotosyntes, vilket är avgörande för livets energiförsörjning på jorden. Dessutom är mängden koldioxid den mest lämpliga för att hålla yttemperaturen stabil på jorden och för att förhindra värmeförlust nattetid. Denna gas, som utgör 1% av atmosfären, täcker jorden och hindrar förlust av värme till rymden. Om mängden var större, skulle temperaturen stiga och orsaka klimatinstabilitet och utgöra ett allvarligt hot mot alla levande varelser. Men mängden håller sig konstant i detta perfekta system.

Genom jordens vegetation omvandlas koldioxid till syre.

Den vegetation som täcker jorden omvandlar koldioxid till syre och producerar på så sätt 190 miljarder ton syre varje dag. Andelen övriga gaser ligger alltid på samma nivå jorden över och på detta sätt upprätthålls allt liv.

Utöver den sammansättning av gaser som behövs för att liv skall kunna existera finns även mekanismer som behövs för att bevara och upprätthålla denna perfekta ordning. Enbart en liten rubbning av denna balans, även om det enbart vore för ett kort ögonblick, skulle innebära den totala förödelsen av allt liv. Detta har dock aldrig inträffat. Hur dessa gaser bildas i atmosfären i just den mängd som människan behöver och det ständiga bevarandet av dessa nyckeltal tyder på ett det finns en plan bakom denna skapelse.

Jorden har likaså en perfekt storlek för att atmosfären skall kunna existera. Vore jordens massa bara lite mindre skulle dess gravitationskraft vara otillräcklig och atmosfären skulle spridas ut i rymden. Om dess massa vore enbart lite större skulle gravitationskraften bli alltför stor och jorden skulle absorbera atmosfärens gaser. Antalet förutsättningar som krävs för att en atmosfär skall bildas likt den vi lever under är ofantligt många.

Inrättandet av dessa proportioner och den balans som vi ser i skyn nämns i Koranen:

Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått.1

De flesta människor är inte medvetna om den känsliga balans av gassammansättningar som atmosfären består av, avståndet till solen eller planeternas rörelse. De vet inte hur stor betydelse denna balans har i deras egna liv. Enbart en liten avvikelse i denna väl avvägda komposition skulle göra det mycket svårt för människan att leva på denna jord.

Här följer några exempel på dessa balanser:

  • Hade gravitationen varit starkare hade atmosfären behållit för mycket ammoniak och metangas, vilket hade gjort liv omöjligt. Hade den varit svagare hade jordens atmosfär förlorat för mycket vatten, och även då hade liv varit omöjligt.
  • Hade jordskorpan varit tjockare hade alltför mycket syre överförts från atmosfären till jordskorpan vilket hade fått allvarliga effekter på människans liv. På motsatta sätt, om jordskorpan vore tunnare, hade den vulkaniska aktiviteten varit för stor för att tillåta liv på jorden.
  • En annan balans som är avgörande för mänskligt liv är den mängd ozon som finns i atmosfären. Hade det funnits mer ozon hade yttemperaturen blivit för hög och hade det funnits mindre hade yttemperaturen blivit för låg.

Avsaknaden av ett enda nyckeltal skulle innebära slutet för allt liv på jorden. Men Gud har skapat universum med oändlig vishet och makt och utformat jorden särskilt för att människan skall kunna leva på den. Trots detta lever de flesta människor i total okunnighet om dessa händelser. Gud påminner människan i Koranen:

Han låter natten glida in i dagen och Han låter dagen glida in i natten. Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar]: var och en löper sitt [kretslopp] till en fastställd tidpunkt. Detta är Gud, er Herre! Makten och herraväldet är Hans, och de som ni dyrkar vid sidan av Honom har ingen makt ens över dadelkärnans fina skal!2

Det är tillräckligt att studera alla miljontals döda planeter i rymden för att förstå att den känsliga balans som behövs för liv på jorden inte är ett resultat av slumpmässiga sammanträffanden. Nödvändiga förutsättningar för liv är alltför komplicerade för att ha bildats slumpmässigt ”på egen hand”, och dessa villkor är särskilt skapade för att liv skall existera.

De viktiga komponenterna i denna skapelse som vi kortfattat beskrivit är endast ett fåtal av de miljontals intrikata och sammanlänkade beståndsdelar som krävs för att liv på denna jord skall vara möjligt.

Att undersöka enbart en del av denna balans och harmoni är tillräckligt för att förstå Guds allsmäktighet och att varje del av universum är skapad med en bakomliggande plan. Det råder inga tvivel om att en människa inte skulle kunna konstruera en sådan fantastisk ordning och harmoni. Inte heller är komponenterna av denna ordning – atomer, molekyler eller gaser – i stånd att upprätta en så välbalanserad ordning själva. Detta beror på att sammansättningen av denna väldiga skapelse endast kan genomföras av den som har visdom, kunskap och makt. Det upphöjda väsen som beordrar, planerar och balanserar universum för att kunna hysa liv på en planet som jorden är Gud, som är oändligt vis och har all kunskap och makt.

Koranen berättar att de människor som kan inse detta är de människor som använder sitt förstånd:

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!3

Källor:
The Earth, A Living Planet. www.islamreligion.com
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 55:7 []
  2. Koranen 35:13 []
  3. Koranen 3:190-191 []