Skip to main content

Frå­ga: Hur kan vi för­li­ka att dok­tor­er kan ta reda på om fos­tret är en flic­ka eller pojke med versen: “som vet vad som lig­ger gömt i mod­er­livet.[1]Kora­nen 31:24 med det som har åter­berät­tats i Tafsīr Ibn Jarīr från Mujāhid om en man som frå­gade pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – vad hans fru skulle föda och Gud då uppen­ba­rade den­na vers? Och det som har åter­berät­tats från Qutā­dah? Finns det någon annan vers eller pro­fet­tra­di­tion om det­ta som är mer specifik?

Svar: All lovpris till­hör Gud. Innan jag diskuter­ar den­na frå­ga skulle jag vil­ja klargöra att ett tydligt utta­lande i Kora­nen aldrig kan mot­sä­ga verk­ligheten. Ser det ut som att verk­ligheten mot­sägs beror det anti­n­gen på att det som vi tror är verk­lighet i själ­va ver­ket är ett grundlöst påstående, eller att tex­ten i Kora­nen inte mot­säger sig den­na verk­lighet på ett klart och defin­i­tivt sätt. Tydli­ga påståen­den i Kora­nen och verk­ligheten är båda defin­i­ti­va fak­tum, och två defin­i­ti­va fak­tum kan aldrig mot­sä­ga sig varandra.

Därmed kan det sägas att dok­tor­er i dag har möj­lighet att genom pre­cisa instru­ment upp­täc­ka om det som finns i kvin­nans sköte är en pojke eller flic­ka. Om det som sägs inte är sant finns ingen poäng i att diskutera det. Om det är sant mot­säger det sig inte den­na vers då den hän­vis­ar till en frå­ga som rör det som är dolt för män­niskor. “Det dol­da” i frå­ga om fos­tret gäller fem frå­gor som enbart Gud har vet­skap om:

  1. Hur länge bar­net kom­mer att vara i mod­erns sköte,
  2. bar­nets liv,
  3. bar­nets handlingar,
  4. bar­nets levebröd,
  5. om bar­net är dömt [till Hel­vetet] eller välsig­nat [till Paradiset]
  6. och – före det är fullt utveck­lat – om det kom­mer att vara en pojke eller flicka.

När det har for­mats fullt ut är kun­skapen om det är en pojke eller en flic­ka inte län­gre något som rör det som är dolt för män­niskor, när det har for­mats fullt ut är det en frå­ga för den syn­li­ga världen. Däre­mot stan­nar det kvar i tre lager av mörk­er och om de för­fly­t­tas skulle dess kön kom­ma till kännedom. Det är inte långsökt att tro att det bland de ting som Gud har ska­p­at finns kraft­ful­la strålar [ultraljud] som kan trän­ga genom dessa tre lager av mörk­er, så att det blir tydligt om fos­tret är en pojke eller flic­ka. Den­na vers hän­vis­ar inte tydligt till vet­skapen om fos­tret är en pojke eller flic­ka, likaså gör inte pro­fetens – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – sun­nah det…

Käl­lor:
Majmū’ Fatāwa wa Rasā’il Fadīlat al-shaykh Muham­mad ibn Sālih al-‘Uthaymīn, volym 1, 68–70; Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 31:24