Skip to main content

Frå­ga: I en artikel pub­licer­ad i ett mag­a­sin har jag läst följande:

Vilket har förk­larats tidi­gare råder det inga tviv­el om att desto bät­tre med­i­cin­sk vård blir, desto färre blir antalet döds­fall och att pop­u­la­tio­nen ökar.

Även om med­i­cin­sk vård är ett effek­tivt verk­tyg för att upp­nå fysisk häl­sa och bekäm­pa sjuk­do­mar ändrar det inte den livs­längd som Gud har gett män­niskan. I Kora­nen kan vi läsa:

För alla [män­niskor] är en frist utsatt, och de kan varken förko­r­ta den eller för­län­ga den, ens med ett ögonblick, när den har löpt ut. [1]Kora­nen 7:34

Där­för skulle jag vil­ja veta om med­i­cin­sk vård ökar män­niskans tid att leva, vilket artikelns för­fattare påstår. Förk­lara gär­na om hans påståen­den inte är san­na, vilket versen bevisar.

Svar: Gud har redan förord­nat principen om orsak och verkan för Hans skapelser genom att göra en sak till resul­tatet av en annan. Exem­pel på det­ta är att föd­slar är resul­tat av intim sam­varo och att grö­dor är resul­tat av ett frö som har planter­ats och vat­tnats. Gud den Upphöjde säger:

Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv upp­stå ur vat­ten? [2]Kora­nen 21:30

Och vi pres­sar vat­tnet ur reg­n­mol­nen i rik­li­ga flö­den och fram­bringar därmed säd och [annan] växt­lighet och rikt blom­mande trädgår­dar. [3]Kora­nen 78:14–16

Har de aldrig begett sig ut i världen och sett [spåren som vis­ar] hur slutet blev för dem som levde före deras tid [och som förnekade san­nin­gen]? De var mäk­ti­gare än sina [sen­ti­da efter­föl­jare] och brukade jor­den bät­tre och byg­gde upp ett större [väl­stånd] än [efter­föl­jar­na]. Sän­de­bud kom [ock­så] till dem med klara vit­tnes­börd om san­nin­gen. Men när de drab­bades av Guds straff] var det inte Han som gjorde dem orätt – det var de som hade gjort orätt mot sig själ­va. Dessa förö­vare av det onda drab­bades till sist av det svåraste av alla straff [- hel­vetets eld -] där­för att de kallade Våra bud­skap för lögn och gjorde sig lusti­ga över dem. Gud inled­er skapelsen och skall när tiden kom­mer förnya den och till sist skall ni föras åter till Hon­om. [4]Kora­nen 30:9–11

[Minns hur] Han ingav er ett stort lugn och en känsla av tryg­ghet och lät regn fal­la från himlen för att rena er och los­sa djävu­lens smut­si­ga [grepp] om era [sin­nen], stär­ka ert mod göra er stadi­ga på foten. [5]Kora­nen 8:11

Dessa och lik­nande vers­er näm­n­er fysiska orsak­er till­sam­mans med fysisk och imma­teriell verkan som Gud har bun­dit sam­man; den först­näm­n­da har orsakat den sist­näm­n­da. Det­ta till­hör Guds skapelse, genom verkan av Hans dekret och förutbestäm­melse. Här resul­teras imma­teriel­la ting från dem, även om Han kan ska­pa sådana resul­tat utan orsak. Det är Hans sätt – att ska­pa det senare från det för­ra. Vis­domen i det­ta kän­ner enbart Han till. Han den Upphöjde säger:

[Det­ta är] en Skrift, var bud­skap har avfat­tats på ett fast och klart språk och för­ty­dli­gats på punkt efter punkt av en allvis [Herre], väl under­rät­tad om allt; [den lär er] att inte dyr­ka någon utom Gud. [Säg, Muham­mad:] ”Jag är [sänd] av Hon­om för att var­na [er] och över­bringa ett glatt bud­skap om hopp, där [ni för­manas] att be er Herre om för­lå­telse [för era syn­der] och att i ånger vän­da åter till Hon­om. Då skall Han till en tid­punkt [som Han har] fast­ställt låta er nju­ta allt det goda [som ryms i det­ta liv], och [i det kom­mande livet] skall Han, efter vars och ens förtjänst skän­ka alla som gör det goda och det rät­ta Sin nåds gåvor. Men om de vän­der ryggen till, [säg]: ”Jag bävar för det straff som vän­tar på er på [Räken­skapens ] dag. [6]Kora­nen 11:1–3

Hans pro­fet Hud predikade för sitt folk:

Be nu er Herre om för­lå­telse för era syn­der, mitt folk, och vänd ånger­ful­la åter till Hon­om. Då skall Han låta Sin väl­signelse flö­da över er och Han skall läg­ga styr­ka till er styr­ka – men återgå inte till ert [för­ra] syn­di­ga liv! [7]Kora­nen 11:52

Och Han säger om pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – Noa när han predikade för folket:

[Och Noa] sade: ”Jag har kom­mit, mitt folk, för att var­na er klart och enty­digt: dyr­ka Gud och fruk­ta Hon­om! Och lyd mig! Då skall Gud för­lå­ta er era syn­der och ge er upp­skov till en tid [som Han] har fast­ställt – när den är inne, kan den inte upp­skju­tas – om ni [bara] vis­ste…! [8]Kora­nen 71:2–4

Och Han den Upphöjde berät­tar om Hans sän­de­buds predikan inför deras folk:

Sän­de­bu­den sade: ”Kan någon tvivla på att Gud [finns], him­lar­nas och jor­dens Ska­pare? Han kallas er för att ge er för­lå­telse för era syn­der och ge er anstånd till en [av Hon­om] fast­ställd dal. [9]Kora­nen 14:10

Gud den Upphöjde näm­n­er även några hyck­lare som om sina bröder som avled i Uhud sade:

Om de hade bliv­it kvar hos oss, skulle de inte ha dött eller dödats. [10]Kora­nen 3:156

Så Han den Upphöjde kom­mender­ade Sitt Sän­de­bud Muham­mad – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – att säga till dem:

Säg: ”Även om ni hade stan­nat hem­ma, skulle de vilkas död stod skriv­en ha begett sig till den plats där de skulle fal­la.” [11]Kora­nen 3:154

Så Han har klargjort att livet garan­ter­at kom­mer att tas och att döden kom­mer att inträf­fa genom verkan av Hans dekret, inte före dess tid och inte utan en orsak.

Pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – har ock­så sagt:

Den som vill att hans leve­bröd skall utökas eller att hans ålder skall utökas bör bevara skötet [upprät­thål­la famil­je­band]. [12]al-Bukhārī 5985, Mus­lim 2557 och Abū Dawūd 1693

Därmed säger vi: Med­i­cin­sk vård är en orsak till fysisk häl­sa och behan­dling. Det­ta är pre­cis vad frågestäl­laren säger, men allt sker genom Guds till­stånd och inom Hans vet­skap. Han har gjort vår­den till en orsak som pro­duc­er­ar en verkan, och Han har organ­is­er­at dess verkan genom Hans kom­mender­ing och dekrets verkan enligt Hans vetskap.

Därmed är det tydligt att orsak­en är en fak­tor för verkan och Han har gjort det till ett måste för oss att åta nöd­vändi­ga åtgärder i hopp om att Han skall arrangera de efter­strä­vade målen, inte för deras egen skull eller med anled­ning av någon oberoende inverkan på resul­tat­en, utan där­för att Han har giv­it dem en inverkan.

Hade Gud velat avlägsna deras inneboende egen­skaper hade Han gjort så, som när Han avlägsnade egen­skapen [av värme] från elden för att den inte skulle brän­na pro­feten Abra­ham – över hon­om vare Guds frid. Elden var i stäl­let kall och säk­er för hon­om. Han tog även bort havets för­må­ga att drän­ka för att Mose och hans folk skulle få passera i säk­er­het. Sedan lät han dessa egen­skaper åter­vän­da när Farao och hans föl­je passer­ade, och på det­ta sätt drunk­nade de. Verkan är enligt Guds påbud och förord­ning ett resul­tat av dess orsak. Även tiden för döden, oberoende av om det sker förr eller senare, är relat­er­ad till om man är varsam eller ovarsam, enligt Guds vetskap.

Där­för är frågestäl­larens utta­lande [att hälsovård inte har någon inverkan när det gäller tiden för ens bort­gång] inte kor­rekt, för den spelar roll, vilket tidi­gare har förklarats.

Käl­lor:
Muham­mad bin ‘Abdul-‘Aziz al-Mus­nad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Mak­ta­ba Dar us-Salam. 85 s. ISBN sak­nas Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 7:34
2 Kora­nen 21:30
3 Kora­nen 78:14–16
4 Kora­nen 30:9–11
5 Kora­nen 8:11
6 Kora­nen 11:1–3
7 Kora­nen 11:52
8 Kora­nen 71:2–4
9 Kora­nen 14:10
10 Kora­nen 3:156
11 Kora­nen 3:154
12 al-Bukhārī 5985, Mus­lim 2557 och Abū Dawūd 1693