Skip to main content
En mate­ri­al­ist kan inte förne­ka att män­niskan är skapt av en kom­po­nent som är fysisk och en som är imma­teriell: själen [1]Även om de fles­ta inte förnekar att själen exis­ter­ar tycks det vara så att mån­ga försök­er und­vi­ka det­ta begrepp. Psykolo­gen och psyki­a­trik­ern M. Scott Peck vis­ar att det är mer än ett … Fort­sätt läsa. En mate­ri­al­is­tisk lära kan enbart beröra män­niskans fysiska del. Den kan inte göra något för att vara den inre delen behjälplig, vilket läm­nar ett stort tom­rum inom män­niskan. När hon upplever det­ta vaku­um inser hon att något är fel och sök­er då efter något att fyl­la det med. Men även om hon vän­der sig till alla sorters materiel­la ting kom­mer hon aldrig kun­na fyl­la det­ta tomrum.

 
Träder man bor­tom den mate­ri­al­is­tiska pro­pa­gan­dan inser man att det är Gud som själen läng­tar efter. I det­ta sökande finns det dock en risk för att finna fel reli­gion eller livsåskåd­ning, vilket det idag finns mån­ga. Men åtskil­li­ga är ock­så de som vägleds till Guds rena väg och finner vad de läng­tat efter sedan födseln.

Den kände skriftlärde Ibn Taymiyyah (1263–1328) har sagt:

Hjär­tat kan enbart bli sunt, nå framgång, kän­na njut­ning, bli till­fredsställt och få lugn och ro genom ‘ibā­dah [dyrkan] av dess Herre; med kär­lek till Hon­om och ett vän­dande till Hon­om [i för­lå­telse]. Även om det skulle upp­nå var­je sorts njut­ning från den­na skapelse, kom­mer det inte få lugn och ro… [2][Ahmad ibn Taimiyyah,] Ibn Taymiyyah’s Essay on Servi­tude, s. 121, Birm­ing­ham, Storbrit­tanien: al-Hidaayah Pub­lish­ing and Dis­tri­b­u­tion, 1999

Vad Ibn Taymiyyah säger stöds av flera vers­er i Koranen:

De som tror och vars hjär­tan blir stil­la när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir män­nisko­hjär­tat stil­la. [3]Kora­nen 13:28

Troende! Svara när Gud och [Hans] Sän­de­bud kallar er till det som skall förnya ert liv! Ni bör veta att Gud träder emel­lan män­niskan och hennes eget hjär­ta och att det är till Hon­om ni skall sam­las åter. [4]Kora­nen 8:24

Det­ta är det verk­li­ga livet – det enda livet värt att leva – som Gud och Hans sän­de­bud kallar var­je män­niska till. Det är det verk­li­ga livet och hjär­tats fräl­sning då det frigör hjär­tat från att vara en slav inför begär, lus­tar och tviv­el. Det är det verk­li­ga livet då det frigör män­niskan från att tjä­na andra män­niskor och ide­olo­gi­er. Det gör henne fri att dyr­ka och tjä­na Gud allena, det ytter­s­ta målet som själen inser och läng­tar efter. Det­ta är käl­lan till hed­er och värdighet och det syfte som hon har ska­p­ats för. I slutän­den är det verk­li­ga livet en evig och full­ständig lyc­ka i Par­adis­et där män­niskan är nöjd med sin Herre och Her­ren är nöjd med henne.

Käl­lor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Även om de fles­ta inte förnekar att själen exis­ter­ar tycks det vara så att mån­ga försök­er und­vi­ka det­ta begrepp. Psykolo­gen och psyki­a­trik­ern M. Scott Peck vis­ar att det är mer än ett sam­manträf­fande att ordet ”själ” idag inte exis­ter­ar i mån­ga forskares vok­ab­ulär. I Denial of the Soul skriv­er han: ”Varen­da andrak­las­sare använ­der antagli­gen ordet ’själ’… så var­för finns det då inte i de lexikon som psyki­a­trik­er, men­tal­skötare och de som forskare runt med­ve­tandet använ­der. Det finns två anled­ningar. En är att en föreställ­ning om Gud finns inbyg­gd i en diskus­sion om själen, och att tala om Gud fall­er utan­för alla gränser inom dessa sekulära skrå… Att tala om Gud eller själen i dessa sam­man­hang är poli­tiskt inko­r­rekt. En andra anled­ning är att själen inte till ful­lo kan definieras. Ändå är inte möj­ligheten att kom­ma till en full­god def­i­n­i­tion den primära fall­este­nen. Psyki­a­trik­er har inga prob­lem med att inklud­era ‘kär­lek’ eller ‘med­veten­het’ i deras yrkesvok­ab­ulär. Deras huvud­sak­li­ga prob­lem med ”själen” är dessa sam­mankop­pling med Gud.” Denial of the Soul: Spir­i­tu­al and Med­ical Per­spec­tives on Euthana­sia and Moral­i­ty, M. Scott Peck, s. 129–130, New York: Har­mo­ny Books, 1997
2 [Ahmad ibn Taimiyyah,] Ibn Taymiyyah’s Essay on Servi­tude, s. 121, Birm­ing­ham, Storbrit­tanien: al-Hidaayah Pub­lish­ing and Dis­tri­b­u­tion, 1999
3 Kora­nen 13:28
4 Kora­nen 8:24
Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Jamal är en amerikansk konvertit till islam som konverterade vid 16 års ålder. Jamal har översatt och författat ett flertal böcker inom islamiska ämnen. Jamal har bedrivit studier som doktorand inom ekonomi vid University of California .