Skip to main content
Stress är en av de van­li­gast förekom­mande sjuk­do­mar­na i mor­den tid. Stress kan orsa­ka magsår, hjärt-kärl­sjuk­do­mar, depres­sion, autoim­mu­na sjuk­do­mar, högt blodtryck, dia­betes och även can­cer. I en mil­dare form uttryck­er den sig genom oro som kan kän­nas på arbet­splatser, i skolan och i hem­met. Van­li­ga åkom­mor som spän­ning­shu­vud­värk, sömnsvårigheter och fet­ma är ock­så stress­re­lat­er­ade. Ingen är helt fri från stress men vis­sa är mer stresståli­ga än andra.
 

Orsaker till stress

Stress kan bero på föl­jande faktorer:

  1. Räd­sla för det okän­da och försök att se igenom och kon­trollera ödet.
  2. För­lus­ter av män­niskor och ting som är oss kära och vår oför­må­ga att hantera dessa förluster.
  3. 
Inre kon­flik­ter mel­lan hjär­ta och hjär­na mel­lan vad som är sant och vår oför­må­ga att acceptera det som san­ning. Att acceptera vad som är sant kan innebära att vi måste ändra våra vanor och sätt att leva som kan ha upp­kom­mit av någon min­dre god anled­ning som kär­lek till oli­ka for­mer av njut­ning eller stol­thet inför en härkomst.

Synen på stress i Koranen

Låt oss under­sö­ka hur Kora­nen behand­lar sit­u­a­tion­er som dessa.

Våra för­lus­ter är en prövn­ing för oss:

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruk­tan, hunger­snöd, för­lust av egen­dom och liv och fruk­ten [av ert arbete]. Förkun­na för de tålmodi­ga och uthål­li­ga ett glatt bud­skap för dem som när de drab­bas av oly­c­ka och mot­gång säger: ‘Vi till­hör Gud och till Hon­om skall vi åter­vän­da’ — [förkun­na för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innes­lu­ta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägled­da. [1] Kora­nen 2:155

Således finns ingen form av verk­ligt ägan­deskap då alla ting till­hör Gud och åter­vän­der till Hon­om. Så om vi inte äger en viss sak, var­för då sörja?

Vårt öde är förutbestämt och vi kan inte styra över det. Vad vi har kon­troll över är en begrän­sad fri vil­ja — våra han­dlin­gar, våra val att göra rätt eller fel, att tro på Gud eller inte tro på Hon­om — men vi har ingen kon­troll över mor­gonda­gens hän­delser som inte är relat­er­ade till våra han­dlin­gar, det vill säga om min fru kom­mer få en son eller dot­ter, om hans eller hennes ögon kom­mer vara bruna eller svar­ta eller om jag kom­mer drab­bas ev en oly­c­ka. Att grub­bla över sak­er som dessa led­er inte till något.

Att avvisa ödet beskrivs i Kora­nen som en sjuk­dom, ett förnekande av san­nin­gen utefter arrogans:

Deras hjär­tan är sju­ka av tviv­el och Gud låter det onda förvär­ras, och ett plågsamt straff vän­tar dem för deras ständi­ga lögn­er. [2] Kora­nen 2:10

Så när vi bedrag­it oss själ­va ska­par vi en inre kon­flikt mel­lan hjär­ta och hjär­na. För att begrän­sa den­na kon­flikt sän­der hjär­nan sig­naler till de kört­lar som utsön­drar hor­mon­er som adren­a­lin, vilket led­er till höjd puls, svet­tningar och skakningar.

 Den­na kon­flikt kan bero på “små brott” som stöld eller äkten­skaps­brott, eller sto­ra brott som förnekelse av Gud.

Själens tre utvecklingsstadier

Naf­sul Ammara (den pas­sion­er­ade själen) 

Jag påstår inte att jag är utan skuld — [något i] män­niskans inre dri­ver henne mot det onda, [och ingen går fri från det­ta] utom den som min Herre i Sin nåd för­bar­mar sig över. Min Herre är ständigt för­lå­tande, barmhär­tig! [3] Kora­nen 12:53

Den­na själ inklinerar mot sinnlig njut­ning som självtill­fredsstäl­lelse, ils­ka, avund, girighet och hög­mod. Dess huvud­sak­li­ga mål är kropp­slig njut­ning, till­fredsstäl­lelse av en fysisk aptit och dess ego.

 Pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) har sagt:

Din värs­ta fiende är det onda jag som finns inom dig. [4] Bukhari

Om det­ta onda jag inte kon­trolleras kom­mer det att leda till påtaglig stress och vad som föl­jer därav.Naf­sul Lawa­nunah (den ankla­gande själen)

Jag kallar till vit­tne den ankla­gande [rösten] i män­niskans [inre]! [5] Kora­nen 75:10

Den­na själ är med­veten om eller kän­ner till det onda, mot­står det, ber om Guds nåd och för­lå­telse, ångrar sig, försök­er bät­tra sig och hop­pas på Guds räddning.

Och [det finns] andra som erkän­ner sin synd — som har låtit en god han­dling föl­jas av en dålig — kanske skall Gud, som ständigt för­låter, i Sin barmhär­tighet god­ta deras ånger. [6] Kora­nen 9:102

Pro­feten har sagt:

Det finns två impulser inom oss. En är en ande som man­ar till god­het och bekräf­telse av san­nin­gen. Den per­son som kän­ner den­na impuls ska veta att den kom­mer från Gud. En annan impuls kom­mer från vår fiende (Djävulen) som led­er till tviv­el och osan­ning och som upp­muntrar till ont. Den per­son som kän­ner det­ta ska söka sky­dd hos Gud från den för­ban­nade djävulen.

Den­na själ varnar män­niskan för hennes fåfän­ga begär och vägled­er samt öpp­nar dör­ren till fromhet och rät­tfärdighet. Det­ta är ett pos­i­tivt steg i rik­t­ning mot andlig utveckling.

Naf­sul Mut­main­nah (Den rofyll­da själen)

 [Då säger Gud till den rät­tfärdi­ge:] ‘Du själ, som har kom­mit till ro! Vänd till­ba­ka till din Herre, till­fredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans väl­be­hag! Stig in med skaran av Mina tjänare! Stig in i Mitt par­adis!’ [7] Kora­nen 89:27–30

Det­ta är det högs­ta till­stån­det av andlig utveck­ling. Den rofyll­da själen befinner sig i ett till­stånd av lyc­ka, belåten­het och frid. Själen kän­ner frid efter­som den vet att trots dess miss­ly­ckan­den i den­na värld kom­mer den att åter­vän­da till Gud. 

Vad ska vi göra när vi kän­ner panik och fört­vivlan? I ett till­stånd av panik beter sig den som inte tror på ett annat sätt än den som tror. De som inte tror har ingen att vän­da sig till för att be om nåd eller för­lå­telse. Deras liv är det­ta livet, som de inte kan kon­trollera, och därmed blir de än mer deprimer­ade och det kom­mer gå än värre för dem. Vi ser att om den som inte tror tidi­gare har druck­it spo­radiskt kom­mer han eller hon att dric­ka än mer under prob­lem­fyll­da tider.

Hur man kan hantera stress

Den troende bör däre­mot hand­skas med prob­lemet på föl­jande sätt:

Åmin­nas Gud mer (dhikr)


De som tror och vars hjär­tan blir stil­la när Guds namn nämns — är det inte så att då Guds namn nämns blir män­nisko­hjär­tat stil­la? [8] Kora­nen 13:28

Ägna sig mer åt bön 

Troende! Sök med tålam­od [Guds] hjälp i bönen! Gud är san­nerli­gen med de tålmodi­ga, de som håller ut. [9] Kora­nen 2:153

Be om Guds förlåtelse 

Be er Herre om för­lå­telse för era syn­der! Han för­låter och för­låter på nytt. [10] Kora­nen 71:100

Utöver vad som näm­nts ovan upp­manas vi ock­så att strä­va efter att ständigt för­bät­tra oss.

Gud förän­drar inte män­nisko­r­nas vil­lkor, för­rän de ändrar sitt sin­nelag; och om det är Guds vil­ja att ett folk drab­bas av oly­ck­or kan ingen avvär­ja det och ingen utom Gud kan hjäl­pa dem. [11] Kora­nen 13:11

Sam­man­fat­tningsvis drar vi slut­sat­sen att stress beror på brist av inre frid som i sin tur beror på inre kon­flik­ter som led­er till exter­na störningar på vårt beteende och vår häl­sa. Verk­lig inre fred kan bara upp­nås genom att tro på Gud, den Allsmäk­tige, och min­nas Hon­om ofta och be om Hans hjälp och för­lå­telse i tider av svårigheter.

Käl­la:
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 2:155
2 Kora­nen 2:10
3 Kora­nen 12:53
4 Bukhari 
5 Kora­nen 75:10
6 Kora­nen 9:102
7 Kora­nen 89:27–30
8 Kora­nen 13:28
9 Kora­nen 2:153
10 Kora­nen 71:100
11 Kora­nen 13:11
Prof. Ibrahim Bijli Syed

Prof. Ibrahim Bijli Syed

Ibrahim Bijli Syed är en amerikansk radiolog och tidigare presidenten för Islamic Research Foundation International. Han föddes i Bellary, Karnataka. 1972 erhöll han en doktorsexamen inom radiologi från Johns Hopkins University. Han är den första indier någonsin med en doktorsexamen i nukleär medicin från Johns Hopkins University.