Skip to main content

Vi tror på de ursprung­li­ga skrifter­na som Gud uppen­ba­rade till Abra­ham, Moses (Toran), David (Psalmer­na) och Jesus (Evan­geli­et). Den slut­gilti­ga uppen­barelsen till män­niskan är dock Kora­nen som sän­des till pro­feten Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om). Kora­nen finns bevarad i den form som den sän­des ned på ara­biska. Det finns endast en ver­sion av Kora­nen och den recit­eras och mem­o­r­eras alltjämt världen över. Dess innehåll är det slut­gilti­ga bud­skapet till män­niskan med föreskrifter som omfat­tar alla livets skeen­den och som pas­sar alla folk under alla tider. Den talar om uni­ver­sum, dess bestånds­de­lar och vad som sker i det – jor­den, solen, månen, stjärnor­na, berg, vin­dar, hav, grön­s­ka, djur och män­niskans utveck­ling från embryo till kropps­form. Ett av Kora­nens mirakel, och bevis för dess gudom­li­ga härkomst, är att den inte mot­säger sig etabler­ade veten­skapli­ga fakta.