Skip to main content

Vi tror att Gud har valt de ädlaste av män­niskor till att bli de sän­de­bud som sänts till skapelsen med ett upp­drag: att dyr­ka och lyda Hon­om samt att grun­da Hans reli­gion och Enhet. Gud den Allsmäk­tige säger:

Vi har aldrig sänt en pro­fet före dig utan att uppen­bara för hon­om: “Det finns ingen annan gud än Jag — tillbe Mig!” [1]Kora­nen 21:25

Den siste av Guds utval­da sän­de­bud är pro­feten Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) och det var till hon­om som Guds slut­gilti­ga bud­skap uppen­ba­rades. Pro­feter­nas förkun­nelser var i grund och bot­ten sam­ma: tillbed­jan av enbart en Gud. Det­ta är islams innebörd; under­kas­telse inför Guds vil­ja, den ende sanne Guden, Ska­paren av det­ta universum.

Vår Ska­pare har sänt den siste pro­feten som en före­bild att föl­ja och lyda. Pro­feten Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) belyste prak­tiskt de läror som Kora­nen innehåller och en sann mus­lim strä­var till sitt ytter­s­ta efter att föl­ja hans exem­pel. Hans livs­bi­ografi har nedteck­nats i min­s­ta detalj och den finns lätt till­gäng­lig för att dra lär­do­mar av. Allt vad han har sagt har doku­menter­ats och ver­i­fier­ats och kom­mit till att utgöra islams andra lags­tiftande käl­la, al-sun­nah. Det­ta är ett kom­ple­ment till Kora­nen med tydlig­görande och detal­jer. Islams skriftlärde har med stor nog­grannhet under­sökt åter­berät­tar­na av dessa utta­lan­den från Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) och enbart de som har fun­nits vara pål­itli­ga har godkänts. 

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 21:25