Skip to main content

Vi tror att livet i den­na värld har en ände. Gud säger:

Allt på jor­den skall förgå. [1]Kora­nen 55:26

Återup­p­stån­delsens dag är den dag då var­je själ kom­mer att stå inför Gud och till­frå­gas om vad hon eller han har gjort. Resul­tatet av en ond han­dling i det nästkom­mande är exakt rättvisa medan ersät­tnin­gen för en god han­dling belö­nas fler­faldigt. Män­niskan kom­mer att dömas enligt hennes grad av rät­tfärdighet, ingent­ing annat. Gud säger:

Den som [på Räken­skapens dag] för med sig en god han­dling skall belö­nas tio­falt, men den som för med sig en dålig han­dling skall bara straf­fas med vad som motsvarar den­na han­dling och ingen orätt skall till­fo­gas dem. [2]Kora­nen 6:160

Män­niskan belö­nas även om hon bara har avsett att göra gott men inte följt avsik­ten med han­dling. Pro­feten Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) har berät­tat att Gud har sagt:

Den som avs­er att göra gott men som inte gör det, denne nedteck­nar Gud en god han­dling för. Avs­er någon att göra gott och gör det, då nedteck­nar Gud det för hon­om som tio gånger upp till 700 gånger, och mer där­till. Avs­er någon att göra ont men inte gör det nedteck­nar Gud för denne en god han­dling. Avs­er någon att göra ont och gör det, då nedteck­nar Gud det en enbart som en ond han­dling. [3]Sahīh al-Bukhāri

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 55:26
2 Kora­nen 6:160
3 Sahīh al-Bukhāri