Fråga: Får en moder behandla ett av hennes barn eller barnbarn på ett bättre sätt än de andra även om de behandlar henne själv likadant?

Svar: Föräldern måste behandla dem lika utan att ge någon företräde i form av pengar eller gåvor. Anledningen till detta är ett uttalande från profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser: ”Frukta Gud och var rättvis mot era barn.1 Han sade även till en man: ”Vill du att de alla skall vara dig lika plikttrogna, dela då likvärdigt mellan dem.

De stora lärde har rekommenderat att man är rättvis, att man hälsar dem med leende på samma sätt och att man rättvist följer kommenderingen i den tidigare profettraditionen. Ibland får fadern dock föredra ett sjukt barn eller det yngsta om omständigheterna manar på extra omtanke och kärlek. Men den generella regeln kvarstår – att föräldrarna behandlar barnen lika i alla frågor, speciellt om de är lika plikttrogna och lydiga.

Källa:
Muhammad bin `Abdul-`Aziz al-Musnad (1422), Fatāwa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dār us-Salām. ISBN saknas

  1. al-Bukhārī 2587 och Muslim 1623 []