Skip to main content
Antropo­mor­fism åsyf­tar per­son­ifika­tion av män­sklig karak­tär på icke-män­niskor som djur, gudaväsen eller föremål. Ordet kom­mer av grekiskans ανθρωπος (anthrō­pos) som bety­der män­niska och μορφη (mor­phē) som bety­der form.

Poly­teis­tiska reli­gion­er kan vara utpräglat antropo­mor­fiska, men även i Bibeln beskrivs Gud i män­sklig skep­nad, med män­skli­ga attrib­ut och med män­skligt beteende. Exem­pel på det­ta är 1 Mos 3:8 [1]1 Mose­bok 3:8. www.bibeln.se. där Gud van­drar i lust­går­den och 1 Mos 32:22–32 [2]Mose­bok 32:22–32 www.bibeln.se. där Han i män­sklig skep­nad brot­tas med Jakob.

Det är vik­tigt att påpe­ka att det i islam inte finns min­s­ta lil­la anty­dan till antropo­mor­fism i synen på Gud. Ska­paren och det ska­pade är åtskil­da och inte sam­ma sak. Guds attrib­ut är per­fek­ta och i har­moni med Hans och storhet. Även om det tycks finnas likheter mel­lan vis­sa av Guds attrib­ut och män­niskans attrib­ut är de i själ­va ver­ket oli­ka. Gud säger i Koranen:

Ingent­ing är som Han – Han som hör allt, ser allt. [3]Kora­nen 42:11

Här till­bakav­isas alla for­mer av antropo­mor­fism sam­tidigt som Guds syn och hörsel bekräf­tas. En mus­lim inser Guds per­fek­tion utan att för­ringa Hon­om genom att beskri­va Hon­om på ett opas­sande sätt. Gud besit­ter inga egen­skaper som kan lik­nas vid män­niskans och män­niskan har inga gudom­li­ga egen­skaper. Överträds den­na prin­cip är det tydlig otro där med­hjäl­pare sätts vid Guds sida. [4]Judars och krist­nas böck­er har ned­fläck­ats med otal­i­ga antropo­mor­fistiska sty­ck­en. I Uppen­barelse­bo­ken (32:24–28) finns exem­pelvis his­to­rien om hur Jakob brot­tas med och beseg­rar Gud […]

Källor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antropomorfism.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 1 Mose­bok 3:8. www.bibeln.se.
2 Mose­bok 32:22–32 www.bibeln.se.
3 Kora­nen 42:11
4 Judars och krist­nas böck­er har ned­fläck­ats med otal­i­ga antropo­mor­fistiska sty­ck­en. I Uppen­barelse­bo­ken (32:24–28) finns exem­pelvis his­to­rien om hur Jakob brot­tas med och beseg­rar Gud […]
Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Jamal är en amerikansk konvertit till islam som konverterade vid 16 års ålder. Jamal har översatt och författat ett flertal böcker inom islamiska ämnen. Jamal har bedrivit studier som doktorand inom ekonomi vid University of California .