Gud säger:

Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?1

Människor! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att] Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se.2

Fråga dem, [Muhammad, som förnekar uppståndelsen] vad de anser ha varit den svårare uppgiften: att skapa dem – som Vi skapade av fast, formbar lera – eller [allt annat, himlarna och jorden och vad däremellan är,] som Vi har skapat.3

I dessa verser nämner Gud de olika faserna i skapelsen av människan. Enligt Koranen skapades människan först av vatten och jordstoff som förenades och blev till lera. Detta avser skapelsen av människans anfader, Adam (över honom vare Guds frid). Efter detta meddelade Gud att hans ättlingar skulle fortplanta sig på samma sätta som andra livsformer gör.

Ibland hänvisar Koranen till sädesvätska som vatten, likt en flytande vätska. Så när Gud i Koranen säger att Han har skapat alla levande ting utifrån vatten kan det betyda att allt i skapelsen – människor, djur och växter – är skapade av vatten och beroende av det för att kunna överleva.

Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill – Gud har allt i Sin makt.4

Denna vers kan tyda på att människa och djur är produkter av deras fäders sädesvätska, vilket bekräftas av en annan vers: ”Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska.5

Forskning har klarlagt att människokroppen, likt allt annat levande, till övervägande del består av vatten och att dess grundläggande beståndsdelar är de samma som återfinns i jordens mån.

  1. Koranen 21:30 []
  2. Koranen 22:5 []
  3. Koranen 37:11 []
  4. Koranen 24:45 []
  5. Koranen 77:20 []