Skip to main content

Gud säger: 

Inser de inte, de som vill förne­ka san­nin­gen, att him­lar­na och jor­den [en gång] utgjorde en enda, sam­man­hållen mas­sa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv upp­stå ur vat­ten? Har de då ingen tro? [1]Kora­nen 21:30

Män­niskor! Om ni tvivlar på upp­stån­delsen, [tänk då på att] Vi har ska­p­at er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sät­ter sig fast, därefter av en klump, dels for­mad, dels ännu form­lös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] läg­ger Vi i mod­er­livets tryg­ga för­var till en fast­ställd tid och Vi låter er födas som spä­da barn och därefter [växa till] och nå [full kropp­slig och andlig] mog­nad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med till­t­a­gande ålder så skröpli­ga att de glöm­mer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den tor­ra döda jor­den och hur den, när Vi låter reg­net fal­la över den, skälver till och bör­jar sväl­la och låter alla slag av väx­ter spi­ra, lju­vli­ga att se. [2]Kora­nen 22:5

Frå­ga dem, [Muham­mad, som förnekar upp­stån­delsen] vad de anser ha var­it den svårare uppgiften: att ska­pa dem — som Vi ska­pade av fast, form­bar lera — eller [allt annat, him­lar­na och jor­den och vad däremel­lan är,] som Vi har ska­p­at. [3]Kora­nen 37:11

I dessa vers­er näm­n­er Gud de oli­ka faser­na i skapelsen av män­niskan. Enligt Kora­nen ska­pades män­niskan först av vat­ten och jord­stoff som före­nades och blev till lera. Det­ta avs­er skapelsen av män­niskans anfad­er, Adam (över hon­om vare Guds frid). Efter det­ta med­de­lade Gud att hans ättlin­gar skulle fort­plan­ta sig på sam­ma sät­ta som andra livs­former gör.

Ibland hän­vis­ar Kora­nen till sädesvät­s­ka som vat­ten, likt en fly­tande vät­s­ka. Så när Gud i Kora­nen säger att Han har ska­p­at alla levande ting utifrån vat­ten kan det bety­da att allt i skapelsen – män­niskor, djur och väx­ter – är ska­pade av vat­ten och beroende av det för att kun­na överleva.

Och Gud har ska­p­at alla levande varelser av vat­ten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud ska­par vad Han vill — Gud har allt i Sin makt. [4]Kora­nen 24:45

Den­na vers kan tyda på att män­niska och djur är pro­duk­ter av deras fäders sädesvät­s­ka, vilket bekräf­tas av en annan vers: “Ska­pade Vi er inte av en oansen­lig vät­s­ka.[5]Kora­nen 77:20

Forskn­ing har klar­lagt att män­niskokrop­pen, likt allt annat levande, till övervä­gande del består av vat­ten och att dess grundläg­gande bestånds­de­lar är de sam­ma som återfinns i jor­dens mån.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 21:30
2 Kora­nen 22:5
3 Kora­nen 37:11
4 Kora­nen 24:45
5 Kora­nen 77:20