Islam står över nation­alitet, kön och hud­färg. Vi gör inte skill­nad på en mus­lim från Indone­sien eller en mus­lim från New York, fat­tig eller rik, svart eller vit. Vad som före­nar oss är vårt förhål­lande till Ska­paren av det­ta Universum.

Mus­lim blir du genom att säga tros­bekän­nelsen:

“Jag vit­tnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyr­ka utom Gud
och att Muham­mad är Guds sändebud.”

Vilket på ara­biska blir:

ashadu an lā ilāha illa-llāh, wa ashadu anna muham­madan rasūlu-llāh.”

(Oroa dig inte om uttalet inte blir perfekt.)

Vill du bli mus­lim behöver du inte reg­istr­era dig någon­stans, byta namn, döpa dig eller gå till moskén.