När man har bestämt sig för att bli mus­lim är det vik­tigt att lära sig hur bönen utförs. På den­na sidan finner du en sam­manställ­ning över hur man upp­når rit­uell ren­het genom ghusl och tvagn­ing samt hur bönen utförs i detalj.

Det kan vara svårt att ta till sig den­na infor­ma­tion enbart genom att läsa så försök gär­na finna någon i din omgivn­ing som kan hjäl­pa dig med detaljerna.

Gud vill inte läg­ga på er tun­ga bör­dor, men [Han vill rena er och ful­lko­ma Sin nåd mot er – kanske kän­ner ni tack­samhet. [1]Kora­nen 5:6

Och de som håller fast vid Skriften och regel­bun­det för­rät­tar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som för­bät­trar och ställer till rät­ta bli utan lön. [2]Kora­nen 7:179

De fem bön­er­na kan lik­nas vid en bäck som rin­ner utan­för er dörr i vilken ni rengör er fem gånger om dagen. [3]Riyād us Sāli­hīn 1043

När tiden för bönen kom­mer och en mus­lim tva­gar sig, bugar och ned­fall­er på rätt sätt, då kom­mer den­na bön att vara en gottgörelse för tidi­gare syn­der, så länge inga sto­ra syn­der begås. Det­ta gäller för alltid. [4]Riyād us Sāli­hīn 1046

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:6
2 Kora­nen 7:179
3 Riyād us Sāli­hīn 1043
4 Riyād us Sāli­hīn 1046