Frå­ga: När måste man göra ghusl?

Svar: Det som led­er till att man måste göra ghusl är följande:

  1. Sädestömn­ing på grund av begär. Det­ta gäller oberoende av om man var vak­en eller sov. Inträf­fade det under söm­nen måste man göra ghusl även om man inte var med­veten om några begärskänslor. Det­ta beror på att den som sover kan ha en ero­tisk dröm utan att vara med­veten om den. Kom­mer det då sper­ma från en på grund av begär måste man göra ghusl i vilket fall som helst.
  2. Intim sam­varo. Har man har intim sam­varo med sin fru genom att föra in sitt kön­sor­gan i hennes vagi­na måste man göra ghusl. Det­ta enligt pro­fetens – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – ord: ”Vat­ten [sper­ma] blir enbart [renat] med vat­ten.[1]Mus­lim 343 Ghusl blir då en skyldighet på grund av sädesut­tömnin­gen. Hans ord beträf­fande den andra: ”När en man sit­ter mel­lan en kvin­nas fyra delar och han har intim sam­varo med henne, då blir ghusl oblig­a­toriskt.[2]al-Bukhārī 291 och Mus­lim 348 Det­ta gäller även utan att en sädesut­tömn­ing äger rum. Utlå­tandet i den­na frå­ga, det vill säga frå­gan om intim sam­varo utan sädesut­tömn­ing, kän­ner mån­ga inte till. Som­li­ga har intim sam­varo utan någon sädesut­tömn­ing med deras fru­ar under veck­or eller månad­er, och på grund av okun­skap gör de inte ghusl. Det­ta är något myck­et farligt. Folk måste kän­na till de gränser som Allāh har uppen­barat till pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – där­för när någon har intim sam­varo med sin fru, även om ingen ejaku­la­tion inträf­far, måste båda göra ghusl. Det­ta enligt den hadīth som vi har näm­nt ovan.
  3. Något som nöd­vändig­gör ghusl är det blod som rin­ner under kvin­nans månads­blöd­ning eller under hennes blöd­ning efter gra­viditeten. Där­för när en kvin­na har sin månads­blöd­ning och blir ren [hennes peri­od är över] så krävs det att hon gör ghusl. Det­ta enligt Allāh den Upphöjdes ord:

    Och de frå­gar dig om [kvin­nans] månads­blöd­ning. Säg: ’Det­ta är ett ömtåligt och smärt­samt till­stånd. Håll er där­för bor­ta från kvin­nor­na under deras peri­od och kom inte nära dem för­rän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.’ Gud älskar dem som vän­der till­ba­ka till Hon­om i ånger [om de har syn­dat] och Han älskar dem som vill rena sig. [3]Kora­nen 2:222

    […]

  4. Pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – har ock­så beor­drat det för en kvin­na med oregel­bund­na blöd­ningar från vagi­nan, om hon blött under hennes van­li­ga månatli­ga peri­od, att då göra ghusl. Sam­ma gäller en kvin­na med blöd­ningar efter gra­viditeten. Hon måste ock­så göra ghusl.

Vis­sa lärde har även sagt att döden är något som for­drar ghusl. Som bevis för det­ta cit­er­ar de pro­fetens – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – ord till en kvin­na som tvät­tade hans dotter:

Tvät­ta henne tre gånger, eller fem gånger, eller sju gånger eller fler gånger än det om du anser att det är nöd­vändigt. [4]al-Bukhārī 1253 och Mus­lim 939

Pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – sade även till en man vars rid­djur föll över hon­om vid Arafat när han befann sig i ihrām:

Tvät­ta hon­om med vat­ten och sidr och svep hon­om i hans plagg. [5]al-Bukhārī 1267 och Mus­lim 1206

De säger då att ghusl måste utföras för den avlidne. Men skyldigheten här avs­er de levande där­för att den avlidne hålls inte län­gre ans­varig på grund av dennes bort­gång. Där­för är det enligt pro­fetens – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – kom­mender­ing till att göra så en skyldighet för de levande att tvät­ta deras avlidna.

För­fattare:
Muham­mad bin Sal­ih al-‘Uthaymin

Käl­la:
Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkan­ul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbta­ba Dar us-Salam. 351 s. ISBN 9960–892-66–2

Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Mus­lim 343
2 al-Bukhārī 291 och Mus­lim 348
3 Kora­nen 2:222
4 al-Bukhārī 1253 och Mus­lim 939
5 al-Bukhārī 1267 och Mus­lim 1206