Islam är den dominerande reli­gio­nen i Mel­lanöstern, Sahel, Afrikas horn, Nordafri­ka och vis­sa delar av Asien. Sto­ra grup­per av mus­limer lever ock­så i Kina, Balkan, Indi­en och Ryssland. I andra delar av världen har mus­lim­s­ka grup­per invan­drat; i Väs­teu­ropa, till exem­pel, är islam den näst störs­ta reli­gio­nen efter kris­ten­domen, där mus­limer utgör 6% av den tota­la befolknin­gen. Den störs­ta mus­lim­s­ka befolknin­gen i ett land är Indone­sien där 12,7% av världens mus­limer lever följt av Pak­istan (11,0%), Indi­en (10,9%) och Bangladesh (9,2%) [1]“Mus­lim-Major­i­ty Coun­tries”. The Future of the Glob­al Mus­lim Pop­u­la­tion. Pew Research Cen­ter. Läst 22 Decem­ber 2011..

Nedan föl­jer ett bildgal­leri över den islamiska världen från Mex­i­co i väst till Kina i öst.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 “Mus­lim-Major­i­ty Coun­tries”. The Future of the Glob­al Mus­lim Pop­u­la­tion. Pew Research Cen­ter. Läst 22 Decem­ber 2011.