Kun­skap om reli­gio­nen är oum­bärlig där­för att utan den är det inte möjligt att utföra dess för­p­lik­telser. Pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) har sagt: ”Till den Gud önskar väl ger Han kun­skap om reli­gio­nen.

Värld­slig kun­skap kan ock­så vara nöd­vändig och mus­limer upp­muntras till att inhäm­ta den både för att den skall kom­ma till nyt­ta för den enskil­da indiv­i­den och för samhäl­let i stort. När de förs­ta mus­limer­na förstod det­ta överträf­fade de andra nation­er i utveck­ling och bar kun­skapens fack­la under mån­ga århundraden.

Mus­limer gjorde fram­steg inom veten­skaper som med­i­cin, matem­atik, fysik, astrono­mi, geografi, arkitek­tur, kon­st, lit­ter­atur och his­to­ria. Mån­ga nya vik­ti­ga läror som använ­dan­det av alge­bra, ara­biska siffror och nol­lan (som var avgörande för matem­atikens utveck­ling) fördes till det medelti­da Europa från mus­lim­s­ka län­der. Likaså var det mus­limer som utveck­lade sofistik­er­ade instru­ment likt astro­labi­um, kvad­ran­ten och rik­ti­ga kar­tor för nav­i­ga­tion som gjorde resor till Europa möjli­ga och upp­täck­ten av den Nya Världen.